ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Ο Όμιλος διαθέτει μεγάλο και σύνθετο κατάλογο προμηθευτών, ο οποίος ανανεώνεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας προσαρμοσμένης στις στρατηγικές και τις αξίες του και περιλαμβάνει πολυεθνικές εταιρίες αλλά και τοπικές επιχειρήσεις, για την αγορά υλικών και εξοπλισμού ή τη μίσθωση υπηρεσιών.

 O κατάλογος αυτός έχει περισσότερους από 10.000 ενεργούς προμηθευτές και επιδιώκεται η συνεργασία μαζί τους για την ενημέρωση και την εφαρμογή περιβαλλοντικών κανόνων, υπεύθυνων εργασιακών πρακτικών, καθώς και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι οι εργολάβοι των βιομηχανικών εγκαταστάσεων συμμετέχουν συστηματικά σε εκπαιδεύσεις σχετικά με την Υγεία & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας (Ενότητα "ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ" Πίνακας 3.9).

Η ανάπτυξη και διατήρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας με προστιθέμενη αξία για τον Όμιλο, με οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες μεθόδους και πρακτικές αποτελεί μια συνεχή πρόκληση, εναρμονισμένη με το όραμα του Ομίλου.

Οι προμηθευτές του Ομίλου αποτελούν σημαντικούς εταίρους για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων που θα διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξή του, επηρεάζοντας όχι μόνο την οικονομική απόδοσή μας, αλλά και τις σχέσεις μας με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους.

Για τους παραπάνω λόγους, οι συνεργάτες μας επιλέγονται και αξιολογούνται με στόχο τη βελτίωση της συνολικής επίδοσης σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου. Η αξιολόγησή τους γίνεται με βάση επιχειρηματικά κριτήρια αλλά και με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης μέσω σχετικού ερωτηματολογίου, το οποίο το 2014 εμπλουτίστηκε με ερωτήσεις που αφορούν στην περιβαλλοντική επίδοση και στις επιπτώσεις των λειτουργιών τους στην κοινωνία. Έμφαση δίνεται και στην υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών με επιλογή τοπικών προμηθευτών, όπου είναι δυνατό, και σύμφωνα πάντα με τον εσωτερικό Κανονισμό Προμηθειών, (βλ. Ενότητα "Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ" Πίνακες 6.2 για πιο αναλυτική ενημέρωση).

Από το 2ο εξάμηνο του 2015 θα ενσωματωθεί στις νέες συμβάσεις και εντολές αγοράς «όρος συμμόρφωσης» των προμηθευτών μας με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της διαφθοράς).

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος επιδιώκει να αποτελεί προτιμητέο συνεργάτη προμηθευτών που υιοθετούν κοινές αξίες και αρχές, μέσω ενός καθορισμένου πλαισίου συνεργασίας, σύμφωνα με  τον Κανονισμό Προμηθειών και τον Κώδικα Δεοντολογίας, καλλιεργώντας συνέργειες και μακροπρόθεσμες σχέσεις, με διαφάνεια και σεβασμό της ανταγωνιστικότητας, της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών.

Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης