ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος έχει λάβει πολλά βραβεία στο πλαίσιο της αναγνώρισης για την ολοκληρωμένη προσέγγισή του προς την εταιρική υπευθυνότητα. Ο Πίνακας 6.5 παρουσιάζει μια επιλογή από τα βραβεία και τις διακρίσεις που λάβαμε το 2014

Οι βραβεύσεις και διακρίσεις συνιστούν αναγνώριση της πολιτικής και της στρατηγικής, που ακολουθούνται στο τρίπτυχο οικονομικές επιδόσεις, διαχείριση περιβάλλοντος, σεβασμός προς την κοινωνία.

Για περισσότερη πληροφόρηση, επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα του Ομίλου (ενότητα Όμιλος/Αναγνώριση-Βραβεύσεις).


Πίνακας 6.5: Βραβεύσεις εταιρειών του Ομίλου κατά το 2014


 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης