ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επικοινωνία και η συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους μας είναι πολυδιάστατες, από τον προσδιορισμό της στρατηγικής και των πολιτικών μας, μέχρι την κατανόηση των αναγκών και προσδοκιών τους και την ανάλογη προσαρμογή των προγραμμάτων και των δράσεων του Ομίλου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι έρευνες όπως η αξιολόγηση ουσιαστικότητας, οι περιοδικές έρευνες ικανοποίησης πελατών, εργαζομένων, οι ετήσιες έρευνες κοινής γνώμης, οι δημόσιες συζητήσεις και άλλες μορφές επικοινωνίας.

Τα αποτελέσματα αυτών των πρακτικών αξιολογούνται και επαναπροσδιορίζονται, ώστε να λαμβάνονται υπόψη και να ικανοποιούνται οι προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στις παραπάνω έρευνες.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης