ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σήμερα απασχολούνται στον Όμιλο περισσότεροι από 355 εργαζόμενοι, που κατοικούν σε όμορους δήμους στην περιοχή του Θριασίου και 114 εργαζόμενοι, που κατοικούν στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Καταβάλλονται ετησίως περισσότερα από € 3 εκ. σε δημοτικά τέλη και ενισχύεται η τοπική οικονομία, δαπανώντας για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από διάφορες επιχειρήσεις, γειτονικές με τις περιοχές όπου λειτουργούμε (Πίνακες 6.2α και 6.2β).

Οι αγορές από τοπικούς προμηθευτές είναι 12,3% για τις βιομηχανικές εταιρείες και 97% για τις εμπορικές εταιρείες του Ομίλου (δε λαμβάνονται υπόψη δαπάνες όπως αγορά, αποθήκευση και διακίνηση αργού, ενδιαμέσων και πετρελαιοειδών, χημικών παραγωγής μας, αγορά φυσικών πόρων, σταθερή τηλεφωνία και ενδοομιλικές συναλλαγές). Για τον ορισμό του τοπικού προμηθευτή δες δείκτη G4-EC9 στην Ενότητα "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ".

 

Πίνακας 6.2α: Αγορές από τοπικούς προμηθευτές των ΕΛΠΕ και DIAXON

  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Προμηθευτές Αξία (χιλ.€) Αξία (%) Αριθμός %
Όμοροι Δήμοι Θριασίου 13.946 6,6% 165 6,4%
Όμοροι Δημοι Δυτ. Θεσσαλονίκης 10.702 5,1% 153 5,9%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΩΝ 24.655 11,7% 318 12,3%
ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 186.331 88,3% 2.268 87,7%
ΣΥΝΟΛΟ 210.986 100% 2.586 100%

 

Πίνακας 6.2.β: Αγορές από τοπικούς προμηθευτές των εμπορικών εταιρειών

  ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΧΙΛ. €) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
  Σύνολο Τοπικοί Σύνολο Τοπικοί
ΕΚΟ 87.419 85.021 1.765 1.732
ΕΚ 45.376 44.401 1.297 1.287
EKO BULGARIA 39.441 37.904 1.176 1.162
HP CYPRUS 12.527 11.436 625 562
OKTA 9.160 7.477 420 400
EKO SERBIA 9.344 9.335 1.342 1.328
JUGOPETROL 18.066 17.528 467 426
ΣΥΝΟΛΟ 221.332  213.251  7.092  6.897 
ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ % 96% 97%

 

Το 2014 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα ευρύ πρόγραμμα ΕΚΕ, έχοντας θέσει προτεραιότητες που απεικονίζονται στo παρακάτω διάγραμμα. Ο Όμιλος επένδυσε περίπου € 3,4 εκ. σε πρωτοβουλίες ΕΚΕ, εντός και εκτός Ελλάδος.
 

Διάγραμμα 6.3: Κατανομή δαπανών ΕΚΕ ανά κατηγορία δράσης


 

Για το άμεσο μέλλον, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών, εστιάζουμε  στους τομείς όπου υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική απαίτηση, στη βελτίωση των επιδόσεών και της συνεισφοράς μας σε θέματα ΕΚΕ, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη βελτίωση των σχέσεων με το ανθρώπινο δυναμικό, στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και στη διασφάλιση σχέσεων εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.


Διερεύνηση Κοινής Γνώμης

Τον Ιούνιο του 2014 ολοκληρώθηκε ποιοτική και ποσοτική έρευνα σε όμορους, με τις εγκαταστάσεις του Ομίλου, δήμους του Θριασίου Πεδίου και της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Στόχοι της έρευνας ήταν να καταγραφούν τα σημαντικά προβλήματα των περιοχών, οι αντιλήψεις για την ποιότητα ζωής σε κάθε έναν από τους 6 δήμους και να αποκωδικοποιηθεί η συνύπαρξη με τη βιομηχανία. Βάσει του συνθετικού δείκτη Corporate Reputation (που προκύπτει από τη συνδυαστική ανάλυση των απαντήσεων στις ερωτήσεις που καταγράφουν: overall opinion, trust, recommendation) τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  καταλαμβάνουν την πρώτη θέση (μεταξύ 8 εταιρειών) στο Θριάσιο και την τρίτη θέση (μεταξύ 5 εταιρειών) στη Θεσσαλονίκη.

Οι σημαντικότερες προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών, που κατέγραψε η έρευνα, είναι:

  • Ο σεβασμός στο περιβάλλον
  • Η δημιουργία θέσεων εργασίας
  • Η πρόσληψη εργαζομένων από την περιοχή
  • Η ενίσχυση ευπαθών κοινωνικά ομάδων

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης