ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να ικανοποιούμε τις ανάγκες όλων των κοινωνικών εταίρων μας, πραγματοποιήσαμε το 2013 Αξιολόγηση Ουσιαστικότητας, προκειμένου να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν τα πλέον ουσιαστικά/σημαντικά θέματα (material aspects) κοινωνικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Αξιολόγηση Ουσιαστικότητας ανέδειξε 18 ουσιαστικά θέματα (material aspects of high probability and high risk), όπως παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα (materiality matrix), ενώ με διαφορετικά χρώματα αποτυπώνονται οι ομάδες κοινωνικών εταίρων, που συμμετείχαν.

Περισσότερες λεπτομέρειες, σχετικά με την Ουσιαστικότητα, μπορείτε να δείτε στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013 (ενότητες 2.3 και 7).

Το 2015 προτιθέμεθα να επανεξετάσουμε τα θέματα ουσιαστικότητας.
 

Διάγραμμα 1.2: Οπτική Παρουσίαση των Ουσιαστικών Θεμάτων - Materiality Matrix

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης