ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΗΘΙΚΗ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ο Όμιλος έχει δεσμευτεί για τη δημιουργία ενιαίας εταιρικής κουλτούρας που προασπίζεται την πρωτοβουλία και υπευθυνότητα ενώ, παράλληλα, καλλιεργεί την ανάπτυξη ηθικών, δημιουργικών και ταλαντούχων εργαζομένων, μέσα σε ένα περιβάλλον που κυριαρχούν η εμπιστοσύνη, η διαφάνεια και ο σεβασμός. Γι’ αυτό το σκοπό υιοθετούνται και ανάλογες πολιτικές και πρακτικές.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου προσδιορίζει τις κανονιστικές και ηθικές απαιτήσεις συμμόρφωσης, καθώς και τις συμπεριφορές, που αναμένονται από όλους τους εργαζόμενους.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου ολοκληρώθηκε, εγκρίθηκε και δημοσιοποιήθηκε το 2011. Το 2012 ξεκίνησε και το 2013 ολοκληρώθηκε πρόγραμμα για την ευρεία διάχυσή του σε όλο τον Όμιλο, ενώ μεταφράστηκε και στις τοπικές διαλέκτους των χωρών που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Έτσι, διασφαλίζεται περαιτέρω η εμπιστοσύνη των κοινωνικών εταίρων μας, μέσω της διαφάνειας σε όλες τις δράσεις.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας δίνει έμφαση στον τρόπο λειτουργίας του Ομίλου και περιέχει πεδίο εφαρμογής, πολιτικές, υπηρεσιακή εξέλιξη και διαδικασίες για την τήρηση κανόνων και αρχών που διέπουν τους εργαζομένους.

Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται και εκπαιδεύονται σε θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Ομίλου με ιδιαίτερη αναφορά σε θέματα ηθικής, διαφθοράς, συμπεριφοράς προς εργαζόμενους και τρίτους, κλπ.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Στόχος μας είναι να λειτουργούμε με διαφάνεια και να εφαρμόζουμε τους αυστηρότερους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να ενσωματώνει την εταιρική υπευθυνότητα στη στρατηγική του Ομίλου και να υιοθετεί συμπεριφορές υπεύθυνου εταιρικού πολίτη.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, δείτε την ιστοσελίδα μας (ενότητα Ενημέρωσης Επενδυτών) ή την Eτήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2014 (σελ.156-160).

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης