ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Μήνυμα προς τους Κοινωνικούς μας Εταίρους
 


Γρ. Στεργιούλης
Διευθύνων Σύμβουλος

 

Αγαπητοί Συμμέτοχοι,

 

Σε μια περίοδο συνεχιζόμενης οικονομικής αστάθειας για τη χώρα μας, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, με κεντρικούς άξονες τον άνθρωπο και την προστασία του περιβάλλοντος.

Συνεπείς στο όραμα μας, τις αρχές μας και τις αξίες μας, λειτουργούμε με απόλυτη διαφάνεια και λαμβάνουμε υπόψη τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τους κοινωνικούς μας εταίρους (stakeholders) και μεριμνούμε για την επίλυσή τους.

Το 2014 ήταν ακόμα μια δύσκολη χρονιά, κατά τη διάρκεια της οποίας, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε σημαντικά προβλήματα στο επιχειρηματικό μας περιβάλλον. Παρόλα αυτά, εργαστήκαμε όλοι μαζί αποτελεσματικά, αξιοποιώντας τις υψηλού επιπέδου γνώσεις μας ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την καινοτομία σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων μας.

  • Στον τομέα της ασφάλειας, επιχειρήσαμε στοχευμένες παρεμβάσεις στην οργάνωση και εκπαίδευση των εργαζομένων και επενδύσαμε περισσότερα από 11 εκ. ευρώ για θέματα ασφάλειας. Η ασφάλεια αποτελεί την πρώτη και ύψιστη προτεραιότητα μας και κύριο μέλημά μας είναι η εξάλειψη κάθε αστοχίας με μηδενικά ατυχήματα.
  • Μετά την πλήρη λειτουργία του νέου διυλιστηρίου της Ελευσίνας, η βελτίωση στις εκπομπές του διυλιστηρίου ήταν σημαντική και ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της εγκεκριμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Ενδεικτικά, οι εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) μειώθηκαν κατά 80% έναντι 70% και των οξειδίων του αζώτου (NOx) κατά 30% έναντι 11% που προέβλεπε η ΜΠΕ.
  • Σημαντικά βελτιώθηκε, επίσης, η ποιότητα της ατμόσφαιρας της περιοχής. Σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Σταθμούς Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, καταγράφθηκαν μηδενικές συγκεντρώσεις SO2 και συγκεντρώσεις NOx 78% χαμηλότερες από το όριο της νομοθεσίας και 12% χαμηλότερες από τις αρχικές εκτιμήσεις της μελέτης του ΕΜΠ για το εν λόγω έργο.
  • Οι θετικές επιδόσεις στην επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων συνεχίστηκαν. Ενδεικτικά, το 2014, ο μέσος όρος των τριών διυλιστηρίων για τον δείκτη υδρογονανθράκων υγρών αποβλήτων είναι 40% χαμηλότερος του θεσμοθετημένου ορίου.
  • Ανανεώσαμε τη δέσμευσή μας σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα από τη διάχυση των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UNGC), λειτουργώντας με διαφάνεια, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές της ίσης μεταχείρισης.
  • Στον κλάδο λιανικής εμπορίας, βελτιώσαμε την ποιότητα των προϊόντων μας και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, αυξάνοντας τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια από 90 σε 139, κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.
  • Δημιουργήσαμε προστιθέμενη αξία για όλο το απασχολούμενο προσωπικό επενδύοντας στην ανάπτυξη και εξέλιξή του. Συνεχίστηκε η λειτουργία της HELPE ACADEMY στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και πραγματοποιήθηκαν στον Όμιλο 75.000 ώρες εκπαίδευσης με τη συμμετοχή 2.500 εργαζομένων.
  • Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, υιοθετήσαμε πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και για την ανάδειξη ικανών φοιτητών και μαθητών, που στοχεύουν στην αριστεία. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες απασχόλησης μέσα στον οργανισμό μας, μέσω του προγράμματος εργασιακής εμπειρίας για νέους αριστούχους πτυχιούχους και συνεχίσαμε το πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και στη φετινή έκδοση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας, προκύπτει από την οδηγία G4 του Global Reporting Initiative (GRI) με ιδιαίτερη έμφαση στον προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων (material aspects), τα οποία είναι σημαντικά τόσο για τον Όμιλο όσο και για τους κοινωνικούς μας εταίρους.
Η εξωτερική επαλήθευση από τρίτο ανεξάρτητο φορέα εξασφαλίζει την αντικειμενική πιστοποίηση ότι ο απολογισμός πληροί όλες τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τη «λεπτομερή επιλογή» του πλαισίου GRI-G4 (“Comprehensive Option”) και ικανοποιεί τα κριτήρια του Global Compact Advanced Level.

Οι δυσκολίες και η αβεβαιότητα που εξακολουθούν να υπάρχουν στο εσωτερικό της χώρας, μας αναγκάζουν να είμαστε συγκρατημένοι. Έχοντας πλέον ολοκληρώσει ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα και δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για συνέργιες βελτιστοποίησης της λειτουργίας μας αλλά και αξιοποίησης του υψηλού επιπέδου των εργαζομένων μας, μπορούμε να νιώθουμε αισιόδοξοι. Μέσα από τον επαγγελματισμό μας, την ακεραιότητα και τα φιλόδοξα σχέδια μας, ευελπιστούμε ότι θα δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για απασχόληση, βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομική ευημερία.

 

Γρ. Στεργιούλης 
Διευθύνων Σύμβουλος

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης