ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Στον Όμιλό μας, με βάση τις αρχές και αξίες, τη στρατηγική, τις δραστηριότητες, την αγορά, τη γειτνίαση και το κοινωνικό σύνολο κάθε χρόνο επαναπροσδιορίζουμε ποιοι είναι οι κοινωνικοί μας εταίροι (stakeholders) που επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται σημαντικά από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου.

Η στρατηγική και όλες οι δράσεις του Ομίλου στοχεύουν στη δημιουργία σχέσεων με αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε ο Όμιλος να μπορεί να αντιδρά στις ανάγκες τους, να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για τη φήμη και τη λειτουργία του και να αξιοποιεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που δημιουργούν αυτές οι συνέργειες.

Πιο αναλυτικά:

Οι άνθρωποί μας

Στόχος μας είναι να είμαστε προτιμώμενος εργοδότης, διασφαλίζοντας ένα ελκυστικό περιβάλλον και παρέχοντας δυνατότητες επαγγελματικής βελτίωσης και προσωπικής εξέλιξης χωρίς διακρίσεις
(βλέπε και ενότητες "ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ" & "ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ").

Οι γείτονές μας

Η συνεχής διαβούλευση, επικοινωνία και συνεργασία - με την ευρύτερη κοινωνία και με τις τοπικές κοινωνίες, όπου ασκούμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες – μας βοηθούν να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και να ικανοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες τους (βλέπε και ενότητα "Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ").

Οι μέτοχοι/ επενδυτές μας

Επιδιώκουμε να εξασφαλίζουμε υψηλή ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα, μέσα από διαδικασίες διαφάνειας και συνεχούς ενημέρωσης της επενδυτικής κοινότητας.

Οι συνεργάτες/ πελάτες μας

Στόχος μας είναι να βρισκόμαστε ψηλά στην προτίμηση των συνεργατών, των πελατών και των προμηθευτών μας, καλλιεργώντας συνέργειες, που δημιουργούν αξία για όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους (βλέπε και ενότητα "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΠΕΛΑΤΕΣ").

Το περιβάλλον μας

Συμπεριφερόμαστε ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης και με έναν ευρύ κύκλο δραστηριοτήτων στη ΝΑ Ευρώπη, συνεισφέρουμε στις διεθνείς προσπάθειες για τη διαχείριση «σύνθετων παγκοσμιοποιημένων προκλήσεων», όπως η κλιματική αλλαγή, η διάδοση των ΑΠΕ και γενικότερα η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (βλέπε και ενότητα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ").

H αξιολόγηση ουσιαστικότητας αποτέλεσε ένα πρόσθετο εργαλείο για τη διερεύνηση της γνώμης και των προσδοκιών των κοινωνικών εταίρων μας. Διατηρήθηκαν, ωστόσο, και οι υπόλοιποι τρόποι συνεχούς αμφίπλευρης επικοινωνίας και διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, όπως ενδεικτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.3.
 

Πίνακας 1.3: Τρόποι επικοινωνίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους

 Ομάδα Κοινωνικών Εταίρων       Μέθοδος Συμμετοχής (Engagement Method)
 Eργαζόμενοι

 Έρευνες Ικανοποίησης
 Διάλογος
 Προγραμματισμένες Συναντήσεις
 Εκδήλώσεις/Ομιλίες
 Intranet
 Περιοδικές Εκδόσεις

 Γείτονες;

 Διάλογος
 Δημόσιες Συζητήσεις
 Έρευνα Απόψεων (focus group)
 Έρευνες Κοινής Γνώμης
 Δημοσιεύματα/Ανακοινώσεις στον Τύπο

 Μέτοχοι/ Επενδυτές

 Road Shows
 Συναντήσεις
 Εκδόσεις

 Προμηθευτές

 Έρευνα μέσω Ερωτηματολογίου
 Διάλογος

 Πελάτες

 Έρευνες Ικανοποίησης
 Έρευνες Αφοσίωσης
 Επίδοση Εργαζομένων στα Πρατήρια
 Ειδικές Έρευνες μέσω Ερωτηματολογίου
 Βαθμός Αποδοχής Νέου Προϊόντος/Υπηρεσίας
 Έρευνες Focus-Group

 

Επιδιώκουμε την ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων και προτάσεων, ενημερώνουμε για τις δράσεις μας και την επίτευξη των στόχων μας και  συνεργαζόμαστε, επιδιώκοντας κοινούς στόχους. Η συνεργασία μπορεί να λάβει τη μορφή προσωπικών συναντήσεων, ανταλλαγής απόψεων με εμπειρογνώμονες, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, συνασπισμών με κλαδικούς εταίρους ή επίσημες συνεργασίες.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης