ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ο Όμιλος, επίσης, συνεργάζεται με τους κοινωνικούς εταίρους του συμμετέχοντας και σε οργανώσεις, ενώσεις, φορείς κλπ. Η συμμετοχή αυτή, μας δίνει τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε και να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση προτάσεων για το κοινό συμφέρον, για την ενίσχυση της διαφάνειας και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας.

Για την αναλυτική λίστα των συμμετοχών μας, δείτε εδώ.

Επίσης ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ:

  • Συνεργάζεται με άλλες Ευρωπαϊκές Εταιρείες συμμετέχοντας σε Διεθνείς Οργανισμούς και Kοινοπραξίες (Consortia) για την εφαρμογή του Κανονισμού REACH.
  • Συμμετέχει, από τη σύστασή του, στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS), μέσω των διυλιστηρίων του Ομίλου.
  • Συμμετέχει σε οργανισμούς και επιτροπές όπως η CONCAWE, το Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης ΣΕΒ, οι Επιτροπές Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας ΣΕΒ, η Fuels Europe (πρώην Europia) και το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΧΒ.
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης