ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, από το 2006, δημοσιοποιεί Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας με στόχο να συμβάλει στην καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων (stakeholders).

Η 10η ετήσια έκδοση παρουσιάζει την επιχειρηματική επίδοση του Ομίλου από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες: την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική, για την περίοδο από 01.01.2014 έως 31.12.2014.

H προσέγγισή μας είναι ευθυγραμμισμένη με την αποστολή και τις αξίες του Ομίλου και εκφράζει τον υπεύθυνο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους τομείς της υγείας και ασφάλειας, τις δεοντολογικά ορθές και διαφανείς επιχειρηματικές πρακτικές, τις περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες, το καλό εργασιακό κλίμα και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ο Απολογισμός υλοποιήθηκε με βασικό πλαίσιο αναφοράς την οδηγία G4 του Global Reporting Initiative (πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα ως προς Comprehensive Level), το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα ως προς Advanced Level) και το ειδικό συμπλήρωμα δεικτών του GRI για τον πετρελαϊκό κλάδο (πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα ως προς Oil & Gas Sector Supplement).

Ο Όμιλος μας έχει δεσμευτεί για την εφαρμογή και την προώθηση των παραπάνω αλληλοσυμπληρούμενων πρωτοβουλιών, διασφαλίζοντας έτσι μια συνεκτική πλατφόρμα αξιών για την υλοποίηση πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης, σε στρατηγικές και επιχειρησιακές πρακτικές.

Όλοι οι δείκτες, οι μονάδες μέτρησης, οι ποσότητες και τα μεγέθη που αναφέρονται, αντιστοιχούν σε μετρήσεις και δεδομένα που καταγράφηκαν με τις καλύτερες διαθέσιμες πρακτικές, διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και διεθνείς κώδικες της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις μεθόδους μέτρησης, σε σχέση με τους προηγούμενους Απολογισμούς, και δεν έγιναν αναθεωρήσεις πληροφοριών των προηγουμένων δημοσιεύσεων. Επίσης, δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί, εξαιρέσεις ή αλλαγές, εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται στο κείμενο.

Οι αναγνώστες αυτού του Απολογισμού, μπορούν επίσης να βρουν χρήσιμες πληροφορίες και οικονομικά στοιχεία για τον Όμιλο στον Ετήσιο Απολογισμό 2014, στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2014 και στην εταιρική ιστοσελίδα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

ΟΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τα στοιχεία που αναφέρονται στον Απολογισμό είναι ενοποιημένα σε επίπεδο Ομίλου, με μικρές εξαιρέσεις σε κάποιους τομείς. Ειδικότερα οι περιβαλλοντικοί δείκτες παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε επιχειρησιακή μονάδα  του Ομίλου.

Για την επιλογή των εταιρειών του Ομίλου, που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον Απολογισμό, ελήφθησαν υπόψη (α) ο κατάλογος των εταιρειών που συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη οικονομική κατάσταση του Ομίλου (βλ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2014, σελ. 139, 167-169) και (β) η μελέτη σημαντικότητα,ς σύμφωνα με μια δέσμη κριτηρίων επιλογής (όπως ποσοστό συμμετοχής και έλεγχος, επιπτώσεις και κίνδυνοι, ύψος πωλήσεων, αριθμός εργαζομένων). Tο αποτέλεσμα παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.1., συνεπώς οι πληροφορίες και τα στοιχεία  που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον Απολογισμό αφορούν τις συγκεκριμένες 10 εταιρείες του Ομίλου.


Πίνακας 1.1: Εταιρείες του Ομίλου που  περιλαμβάνονται στον Απολογισμό

 

 1  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε
 2  ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.
 3  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε
 4  OKTA AD SKOPJE
 5  HELLENIC PETROLEUM SYPRUS LTD
 6  JUGOPETROL AD
 7  EKO BYLGARIA EAD
 8  EKO SERBIA AD
 9  DIAXON A.B.E.E.
 10  ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης