ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Οι παρακάτω επεξηγήσεις δίνονται για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, που δεν είναι εξοικειωμένος με τις συντομογραφίες και τους ειδικούς όρους, που αναφέρονται σε αυτόν τον Απολογισμό.

 

ΟΡΟΙ/ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
AτΘ Αέρια του θερμοκηπίου
ΒΕΑ Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου
ΒΕΕ Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας
ΒΕΘ Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης
Βιώσιμη Ανάπτυξη Αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, που σέβεται το περιβάλλον
και χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους αρμονικά, έτσι ώστε να μην
θίγεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ανταποκριθεί
στις ανάγκες της, (Λεξικό Όρων Γ’ ΚΠΣ).
ΔΕΣΟ

Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου  (περιλαμβάνει τη Διεύθυνση ΕΚΕ Ομίλου και
τη Διεύθυνση Επικοινωνίας Ομίλου).

ΔΥΑΠΒΑΟ Διεύθυνση Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου
ΔΣ Διευθύνων Σύμβουλος ή Διοικητικό Συμβούλιο, κατά περίπτωση
ΕΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (θυγατρική εταιρεία του Ομίλου)

ΕΚΕ Είναι τα ευρέως χρησιμοποιούμενα αρχικά του όρου “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη’’. Στον Απολογισμό όμως αναφέρεται με την έννοια της "Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας’’, που συνιστά έναν πλέον δόκιμο και πιο σωστό όρο.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ/ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο των εισηγμένων στο Χ.Α. ανωνύμων εταιρειών αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη.
Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκτελεστικών ή μη, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Ν. 3016/2002).
Ως εκτελεστικά θεωρούνται τα μέλη, που είναι επιφορτισμένα με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρείας, ενώ μη εκτελεστικά αποκαλούνται τα μέλη, που ασχολούνται με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων.
Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Αναφορά στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΕΛΟΤ Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης.
Ε.Ξ.Υ.Π.Π. Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (σύμφωνα με το Π.Δ. 95/1999), με θέμα την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων, την τήρηση συνθηκών υγείας
και τη λήψη μέτρων προστασίας και αποφυγής ατυχημάτων.
Ε.Σ.Υ.Π.Π.

Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (σύμφωνα με το Π.Δ. 95/1999), με θέμα την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων, την τήρηση συνθηκών υγιεινής
και τη λήψη μέτρων προστασίας και αποφυγής ατυχημάτων.

Ε.Υ.Α.Ε. Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.
ΜΑΠ Μέσα Ατομικής Προστασίας.
Οικουμενικό Σύμφωνο (UNGC)

Το Οικουμενικό Σύμφωνο (μια εθελοντική πρωτοβουλία του ΟΗΕ) αποτελεί ένα πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τις λειτουργίες τους και τις στρατηγικές τους με 10 παγκόσμια αποδεκτές αρχές (24 κριτήρια), στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

ΣΔΥΑ Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας.
AIF

All Injury Frequency, περιλαμβάνει όλα τα ατυχήματα (θανατηφόρα, απουσίας, ιατρικής περίθαλψης και περιορισμένης ικανότητας) ανά 1 εκατομμύριο εργατοώρες.

ΑΡΙ Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου.
CCPS

Center for Chemical Process Safety (Αμερικανικό Κέντρο Ασφάλειας Χημικών Διεργασιών).

CLP Classification, Labelling, Packaging, (R1272/2008). Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ταξινόμηση, την επισήμανση και την συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.
COMO Company Owned & Company Operated/Managed (Ιδιόκτητα και Iδιολειτουργούμενα πρατήρια)
CONCAWE

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον στον κλάδο του πετρελαίου.

CoP

Communication on Progress. Μια ετήσια έκθεση προς το Γραφείο του ΟΗΕ για το Οικουμενικό Σύμφωνο, σχετικά με την εφαρμογή και τη διάδοση των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, (δες και UNGC, (www.unglobalcompact.org/CommunicatingProgress/)

DODO

Dealer Owned/ Dealer Operated (πρατήρια Τρίτων)

FUELS EUROPE Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών Πετρελαιοειδών
ΕΜΑS Eco Μanagement and Audit Scheme. Είναι το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου, στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντικά επιχειρήσεις αλλά και οργανισμοί. Είναι ένα σύστημα σύγχρονης διαχείρισης περιβάλλοντος, διαφάνειας και συμμετοχής.
EU - ETS Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
GRI Διεθνώς αποδεκτό σύστημα δεικτών για την αντικειμενική απόδοση του απολογισμού βιώσιμης ανάπτυξης.
ISGOTT International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (Διεθνής Οδηγός Ασφάλειας για Δεξαμενόπλοια και Τερματικούς Σταθμούς).
ISM Institute of Supply Management (Ινστιτούτο Διαχείρισης Εφοδιασμού).
LDAR Leak Detection and Repair (Σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης και επισκευής των διάχυτων εκπομπών).
MARPOL Marine Pollution (Θαλάσσια ρύπανση)
MTC Medical Treatment Cases (Ατυχήματα Ιατρικής Περίθαλψης)
MY CLIMATE Οργανισμός με παγκόσμια εμβέλεια σε προγράμματα αντισταθμιστικών μέτρων για το ανθρακικό αποτύπωμα.
OHSAS Occupational Health and Safety Accreditation System (Πρότυπο για την Υυγεία και την Ασφάλεια στο χώρο εργασίας).
PSE Process Safety Event
PSER Process Safety Event Rate
REACH Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (R1907/2006). O Ευρωπαϊκός Κανονισμός, που ισχύει σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1ης Ιουνίου 2007.
RWI Restricted Workday Injuries (Ατυχήματα Περιοριστικής Ικανότητας).
Κοινωνικοί Εταίροι (Stakeholders) Ενδιαφερόμενα Μέρη ή Κοινωνικοί Εταίροι. Είναι εκείνοι που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης, αλλά ταυτόχρονα μπορούν και να τις επηρεάσουν. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι, πελάτες, μέτοχοι, επιχειρηματικοί συνεργάτες, κυβερνήσεις, τοπικές κοινότητες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κ.λπ.
VOC Volatile Organic Compounds (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις).
UNGC (δες παραπάνω Οικουμενικό Σύμφωνο)
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης