ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Για τη διασφάλιση ακρίβειας, πληρότητας και αξιοπιστίας, αυτός ο Απολογισμός ελέγχθηκε και επικυρώθηκε - ως σύνολο και ανά ουσιαστικό θέμα - από ανεξάρτητο, εξωτερικό φορέα πιστοποίησης πριν την δημοσίευσή του.

Ενημερώνουμε τους κοινωνικούς μας εταίρους ότι ο σχεδιασμός και η πιστοποίηση αυτού του Απολογισμού έγινε με σκοπό να διασφαλιστεί η συμφωνία του με τις απαιτήσεις της οδηγίας G4 του GRI (in accordance with / Comprehensive option). Ο ανεξάρτητος φορέας, που ανασκόπησε τον Απολογισμό, πιστοποίησε τo παραπάνω επίπεδο καθώς και την κάλυψη των δεικτών του ειδικού συμπληρώματος δεικτών για τον πετρελαϊκό κλάδο (Oil & Gas Sector Supplement).

Τα αποτελέσματα αυτών των επιβεβαιώσεων φαίνονται στους Δείκτες GRI-G4, ενώ η έκθεση του φορέα πιστοποίησης παρουσιάζεται παρακάτω.

Επίσης, ο Απολογισμός ικανοποιεί τις απαιτήσεις CoP, του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (Advanced Level), όπως φαίνεται στην Έκθεση CoP.

Επιπλέον, η ακρίβεια των στοιχείων διασφαλίζεται μέσω εσωτερικών επαληθεύσεων, διαδικασιών ελέγχου και ετησίων επιθεωρήσεων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Αυτές οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι διασφαλίζουν ότι ο Απολογισμός είναι αξιόπιστος, κατάλληλα ισοσταθμισμένος και σχετικός με τις προσδοκίες και τα ενδιαφέροντα των κοινωνικών εταίρων του Ομίλου.


 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης