ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

GRI-G4 ΔΕΙΚΤΕΣ

Ερμηνεία Συμβόλων Πινάκων

    παραπομπή στον Ετήσιο Απολογισμό 2014.
          O ενδιαφερόμενος μπορεί να τον δει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.helpe.gr/media-center/company-publications/annual-report/.

  παραπομπή στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2014.
        Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να τη δει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.helpe.gr/userfiles/8ea1f0cb-9e62-48e4-b947-a27b00fb14bb/FISCAL%20REPORT%202014-020415.pdf.

  παραπομπή στον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014.
 

   παραπομπή στον Κώδικα Δεοντολογίας, http://www.helpe.gr/media-center/company-publications/other-group-publications/?pageNo=2
 

    παραπομπή στον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας, (διαθέσιμος μόνο στο intranet).

GRI
Συνοπτική Περιγραφή Δείκτη
Εξωτερική Πιστοποίηση
Αναφορά/ Παραπομπή/ Σχόλια

Στρατηγική & Ανάλυση

G4-1

Δήλωση της διοίκησης για τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και τη σχετική στρατηγική

  σελ. 5-6 (Μήνυμα), 13 (Στρατηγικοί Στόχοι), 14 (Έμφαση στην ΕΚΕ)

  σελ. 9-10 (Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"- Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου)

  σελ. 159-160 (Στρατηγικοί Στόχοι- Προοπτικές)

 

G4-2

Περιγραφή των σημαντικών επιπτώσεων, κινδύνων και ευκαιριών

 Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σελ. 36-42

        Επιχειρησιακό Περιβάλλον σελ. 143-146,

        Επιχειρησιακές Εξελίξεις σελ. 147-148

        Ανασκόπηση ανά δραστηριότητα σελ. 148-151

        Διαχείριση Κινδύνων σελ. 153- 156  & 160-162

Στρατηγικοί Στόχοι – Προοπτικές σελ. 159-160

       σελ. 13-14 (Στρατηγικοί Στόχοι 2013-2017), 65-69 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ)

    

Κυριότερες επιπτώσεις, κίνδυνοι και ευκαιρίες για το περιβάλλον – σύνδεση με δείκτη G4-EC2 για χρηματοοικονομικές επιπτώσεις και άλλους κινδύνους και ευκαιρίες για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Oι εταιρείες του Ομίλου, τοπικά, αξιολογούν τις ευκαιρίες και τους κινδύνους:

ΕΚΟ και ΕΚ

Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων των εταιρειών ΕΚΟ και ΕΚ, έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει και να διαχειρίζεται τις ενδεχόμενες απειλές και ευκαιρίες που προκύπτουν, έγκαιρα και αποτελεσματικά. Ένας από τους κινδύνους που συχνά αντιμετωπίζουν και οι δυο εταιρείες ΕΚΟ και ΕΚ, είναι ο ανταγωνισμός που δέχονται από άλλες εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, οι οποίες συχνά προβαίνουν σε συμμαχίες ανταγωνιστικών τιμών. Ωστόσο, τόσο η ΕΚΟ όσο και η ΕΚ ακολουθούν τη δική τους εμπορική στρατηγική, στηριζόμενες στην παροχή κορυφαίας τεχνολογίας καυσίμων και άριστου επιπέδου εξυπηρέτησης, δίνοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αξία στις αγορές των πελατών τους.

Το 2014, ο Όμιλος αύξησε σημαντικά τον αριθμό των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων, από 90 σε 139, ενώ παράλληλα υλοποιήθηκαν συνέργιες μεταξύ των δύο δικτύων εμπορίας ΕΚΟ/Ελληνικά Καύσιμα για την επίτευξη αποτελεσματικής και ασφαλούς διακίνησης των προϊόντων με ανταγωνιστικό κόστος, την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου των πελατών, αλλά και τη μείωση του κόστους των υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα ο κλάδος λιανικής σημείωσε μεγάλη βελτίωση στην κερδοφορία και ταυτόχρονα οι κλάδοι βιομηχανίας, εμπορίας υγραερίου, αεροπορίας και ναυτιλιακών καυσίμων αύξησαν την απόδοσή τους, παρά το δυσμενές περιβάλλον, μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους και της στοχευμένης εμπορικής πολιτικής.

Για το 2015, στόχος είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς των εμπορικών εταιρειών του Ομίλου με παράλληλη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και της ρευστότητας τους. Κύριοι άξονες της στοχευόμενης βελτίωσης ανταγωνιστικότητας είναι η βελτιστοποίηση των λειτουργιών και η περαιτέρω αύξηση της προσφερόμενης αξίας στον καταναλωτή με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.

HP CYPRUS

Η εταιρία επηρεάστηκε από το περιβάλλον ύφεσης και τα προβλήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος που είχαν αρνητικό αντίκτυπο στους όγκους πωλήσεων. Εντούτοις, η κερδοφορία βελτιώθηκε λόγω της μείωσης του λειτουργικού κόστους. Η ενίσχυση της αποδοτικότητας και ο περιορισμός της έκθεσης σε πιστωτικούς κινδύνους παραμένουν βασικές προτεραιότητες για το 2015.

Ο νέος τερματικός σταθμός VTTV στο Βασιλικό (στη νότια ακτή μεταξύ Λεμεσού και Λάρνακας) με χωρητικότητα 550.000m3 λευκών προϊόντων ξεκίνησε λειτουργία το Δεκέμβριο του 2014. Στο 1ο τρίμηνο του 2015 ο νέος τερματικός σταθμός της Petrolina (τοπική εταιρεία πετρελαίου - 80,000m3) αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία. Έχει ληφθεί απόφαση για τη μετακίνηση, εντός των προσεχών μηνών, περίπου 120,000m3 από τα στρατηγικά αποθέματα της Κύπρου, από την Λάρνακα προς το VTTV. Είναι προφανές ότι η λειτουργία αυτών των δύο τερματικών σταθμών θα αυξήσει την πίεση από την κυβέρνηση προς τις πετρελαϊκές εταιρείες, που έχουν στην ιδιοκτησία τους τερματικούς σταθμούς στη Λάρνακα, να κλείσουν τα τερματικά τους και να τα μεταφέρουν στο Βασιλικό. Επιπλέον, η πιθανή αποθήκευση των προϊόντων από διάφορους διεθνείς εμπόρους στο VTTV, μπορεί να αποτελέσει απειλή για την HPC και τις άλλες υφιστάμενες εταιρείες εμπορίας. Επιπλέον, η κυβέρνηση εντείνει τις πιέσεις για τη μετεγκατάσταση των τερματικών σταθμών υγραερίου από τη Λάρνακα. Οι τέσσερις LPG εταιρείες με τερματικά στη Λάρνακα έχουν διεξάγει και υποβάλει στην κυβέρνηση μια μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία του νέου τερματικού σταθμού υγραερίου στο Βασιλικό. Οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμη.

Η OKTA προμηθεύει περίπου το 50% των αναγκών σε καύσιμα της εγχώριας αγοράς. Επιπλέον, η σημαντική αποθηκευτική ικανότητά της χρησιμεύει ως μηχανισμός ασφαλείας για την απρόσκοπτη προμήθεια καυσίμων στις αγορές όπου δραστηριοποιείται (Kosovo, Serbia & Albania).

Η βιώσιμη κερδοφορία της ΟΚΤΑ εξαρτάται από την ικανότητά της να παραμείνει ανταγωνιστική σε μια αγορά όπου οι φραγμοί εισόδου είναι χαμηλοί, ενώ την ίδια στιγμή διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις της όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα, προκειμένου να διατηρήσει το ρόλο της ως ένας ασφαλής προμηθευτής. Η ΟΚΤΑ έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της, με την αξιοποίηση των υποδομών της και των ανταγωνιστικών όρων που διατηρεί με τους προμηθευτές της. Η ΟΚΤΑ επιδιώκει να αυξήσει την κερδοφορία της ολοκληρώνοντας μια σειρά από έργα μετασχηματισμού, που έχουν ήδη δρομολογηθεί και επηρεάζουν τις δραστηριότητες και την οργανωτική δομή της. Ο μετασχηματισμός της ΟΚΤΑ σε εμπορική εταιρεία τονίζει τη σημασία των εμπορικών στόχων στη στρατηγική της.

EKO BULGARIA

Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στο νομικό και οικονομικό περιβάλλον που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα της εταιρείας και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το πολιτικό περιβάλλον είναι σταθερό και οι μακροοικονομικοί δείκτες παρέμειναν εντός του πλαισίου της πρόγνωσης.

Στρατηγικοί Κίνδυνοι:
α. Καθυστέρηση στην επέκταση του δικτύου για διοικητικούς, στρατηγικούς και γεωπολιτικούς λόγους
β. Περαιτέρω επιθετικός ανταγωνισμός στη λιανική αγορά, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν περαιτέρω προς τα κάτω τους όγκους και τα περιθώρια, κάτι που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο στο τρέχον πλαίσιο των περιθωρίων
γ. Πίεση στη χονδρική αγορά εκ μέρους των μεγάλων ανταγωνιστών (συμπεριλαμβανομένης της αγοράς υγραερίου), που θα μπορούσε να εμποδίσει τα σχέδια μας για μελλοντική ανάπτυξη
δ. Ενδεχόμενη απώλεια του δικτύου EKO Petroleum μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης

Ευκαιρίες:
α. Επέκταση του δικτύου πρατηρίων και απόκτηση επιπλέον μερίδιο της αγοράς
β. Η κατασκευή αποθηκευτικών χώρων (Gara Yana) θα βελτιώσει την παρουσία μας στην αγορά χονδρικής πώλησης υγραερίου και θα ενισχύσει περαιτέρω περιθώρια κέρδους
γ. Η διάθεση αδρανών περιουσιακών στοιχείων θα  στηρίξει τα επενδυτικά σχέδια  μέσω της απελευθέρωση σημαντικών ποσών
δ. Περαιτέρω μέτρα στο χώρο της παραοικονομίας θα ανακατευθύνουν πιθανούς πελάτες στο δίκτυό μας
ε. Ανάπτυξη και επέκταση των "Loyalty programs"
στ. Εισαγωγή νέων σειρών προϊόντων και περαιτέρω επέκταση των σημερινών, όπως τα λιπαντικά, τα πετροχημικά και αγορά C & I

EKO SERBIA

Το δίκτυο λιανικής EKO είναι μεταξύ των 4 ισχυρότερων στη Σερβία, θεωρείται δε ως καινοτόμο και γρήγορα προσαρμοζόμενο στις ανάγκες της αγοράς. Η εκτίμηση της αγοράς για την ΕΚΟ Σερβίας είναι: ένα διεθνές εμπορικό σήμα, μια δυναμική και σύγχρονη εταιρεία, που εφαρμόζει καινοτομίες μέσω του δικτύου λιανικής πώλησης, παρέχοντας οφέλη για τους πελάτες, αξία για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Κύρια πλεονεκτήματα της EKO SERBIA είναι η υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, η καλή τοποθεσία των πρατηρίων ΕΚΟ, το εκπαιδευμένο προσωπικό, οι αποτελεσματικές διαδικασίες λειτουργίας, η εισαγωγή νέων διαφοροποιημένων προϊόντων. Το σχετικά μικρότερο δίκτυο σε σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές είναι η αδυναμία της ΕΚΟ. Μία από τις αδυναμίες της αγοράς, για την EKO SERBIA και τις άλλες εταιρείες, είναι η εξάρτηση από τη NIS και τους εισαγωγείς που διαθέτουν και χώρους αποθήκευσης.

Κίνδυνος προέρχεται από την απαγόρευση των απευθείας εισαγωγών με βυτιοφόρα ή το οποιοδήποτε χονδρικό εμπόριο χωρίς ιδιόκτητους ή μισθωμένους αποθηκευτικούς χώρους, λόγω αλλαγών στην ερμηνεία και εφαρμογή της νέας νομοθεσίας. Η επιβράδυνση της οικονομικής ανάκαμψης και οι υψηλές τιμές των καυσίμων είχαν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της ζήτησης, αλλά με μικρότερο ρυθμό από ότι τα προηγούμενα χρόνια.
Η ΕΚΟ Σερβίας εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί, να αυξήσει το μερίδιο αγοράς, να έχει μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους στις πωλήσεις καυσίμων, καθώς και να καταλάβει την 3η θέση στην αγορά μέσω της επέκτασης του δικτύου διανομής.

JUGOPETROL

Η Jugopetrol κατόρθωσε να αυξήσει σημαντικά την κερδοφορία της μέσω της επιτυχημένης οργανικής αναδιάρθρωσης, που συμπεριλάμβανε  την μετακίνηση της έδρας της εταιρίας από το Kotor στην Podgorica, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η τοπική οικονομία. Υπήρξε μικρή πτώση στους όγκους των λιανικών πωλήσεων, εν μέσω αύξησης του ανταγωνισμού υπό την μορφή νέων πρατηρίων στα ανταγωνιστικά δίκτυα. Οι προκλήσεις στην αγορά καυσίμων του Μαυροβουνίου αναμένεται να συνεχιστούν και το 2015.

 

 

 

 

Προφίλ Ομίλου

G4-3

Επωνυμία Ομίλου

Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

 σελ. 2, 96

 σελ. 92 (Ενότητα "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ"- Επικοινωνία για τον Απολογισμό)

G4-4

Κύριες μάρκες, προϊόντα και υπηρεσίες

 σελ. 60-62 (Ενότητα "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΠΕΛΑΤΕΣ"- Αγορές-Προϊόντα, Ποιότητα Προϊόντων και Υπηρεσιών)

 σελ. 140-143

 σελ. 43-58

G4-5

Διεύθυνση Διοίκησης Ομίλου

Χειμάρρας 8Α, Μαρούσι 151 25

 σελ. 12

 σελ. 96

G4-6

Αριθμός των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος και τα ονόματα των χωρών, που είτε διαθέτουν σημαντικές εγκαταστάσεις, είτε είναι σχετικές με τα θέματα αειφορίας που καλύπτονται στον απολογισμό

 σελ. 7 (πίνακας 1.1 στην Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"), σελ. 11 (Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"-Οι Επιδόσεις μας Συνοπτικά), σελ. 60-61 (Ενότητα "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΠΕΛΑΤΕΣ"-Αγορές-Προϊόντα)

 σελ. 9, 34-58

Εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στον Απολογισμό και χώρες όπου υπάρχει σημαντική δραστηριότητα:

1 ΕΛΠΕ Α.Ε. Ελλάδα
ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΚ Α.Ε.
DIAXON Α.Β.Ε.Ε.
ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
2 OKTA AD SKOPJE π.Γ.Δ.Μ.
3 HELPE CYPRUS LTD  Κύπρος
4 JUGOPETROL AD  Μαυροβούνιο
5 EKO BULGARIA EAD Βουλγαρία
6 EKO SERBIA AD Σερβία

 

G4-7

Ιδιοκτησιακό καθεστώς και νομική μορφή

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ

Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

 σελ. 25

 σελ. 164

Κύριοι μέτοχοι (>5%)                      

(στοιχεία 31ης Δεκεμβρίου 2014)  % επί του συνόλου
Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 35,48%
Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. 42,57%
Θεσμικοί Επενδυτές Έλληνες 8,5%
Θεσμικοί Επενδυτές Ξένοι 5,35%
Ιδιώτες Επενδυτές 8,09%

 

G4-8

Αγορές που εξυπηρετούνται

 σελ. 35-58

 σελ. 11 (Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"- Οι Επιδόσεις μας Συνοπτικά), 60-61 (Ενότητα "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΠΕΛΑΤΕΣ"- Αγορές-Προϊόντα), δες και Δείκτη G4-6

Στον Πίνακα φαίνονται κατανομές πωληθέντων προϊόντων ενδεικτικά για δύο χώρες:

Κατανομή πωληθέντων προϊόντων ανά κατηγορία πελάτη

ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΚΟ ΕΚ JUGOPETROL HP CYPRUS
Λιανική Εμπορία (πρατήρια) 36,43% 91,19% 56% 60,9%
Εμπορικοί & Βιομηχανικοί Πελάτες 20,56% 8,78% 13% 13,5%
Πρατήρια καυσίμων τρίτων     31%  
Κλάδος υγραερίου (LPG) 2,21%     5,3%
Ναυτιλιακά καύσιμα 23,16%     15,7%
Αεροπορικά καύσιμα 16,95%     4,4%
Κλάδος λιπαντικών 0,69% 0,02%   0,2%

 

G4-9

Κύρια μεγέθη Ομίλου

 σελ. 15-18, 45, 147-150

 σελ. 11, 12, 39, 85-95

 σελ. 11 (Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"- Οι Επιδόσεις μας Συνοπτικά)

  Εργαζόμενοι στις 31.12.2014 Καθαρές πωλήσεις Συνολική κεφαλαιοποίηση (debt & equity) Όγκος πωλήσεων προϊόντων
ΟΚΤΑ 454 € 354,4 εκ. equity € 64,9 εκ., net debt €15,9 εκ. 516.000 ΜT
HP CYPRUS 53

€288,369 εκ.

equity € 52,453 εκ., net debt € 0,0 εκ. 365.000 ΜΤ
EKO BULGARIA 56 €350,5 εκ. E1quity € 30,8 εκ., net debt €28,5 εκ. 374.700 ΜΤ
EKO SERBIA 35

€172,7 εκ.

equity  €17  εκ.,

net debt €28,0 εκ.

126.140 ΜΤ
JUGOPETROL 142

€ 172,752 εκ.

equity  €86,983 εκ.,  net debt €0 εκ.

209.070 ΜΤ
ΕΛΠΕ 1877 €8.750 εκ. equity €1.177 εκ., debt €2.771 εκ.

15,091 εκ MT

(Refining + Petrochemicals)

ΕΚΟ 271 €1.665 εκ. equity € 156 εκ. debt € 170 εκ. 2,351  εκ MT
ΕΚ 201 € 579 εκ. equity €97,6 εκ.,  debt € 88 εκ. 0,741 εκ MT

 

G4-10
 • Σύνολο ανθρώπινου δυναμικού με βάση το είδος της εργασιακής σχέσης (αορίστου / ορισμένου χρόνου) και το φύλο
 • Συνολικό μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό με βάση τον τύπο απασχόλησης (μερικής ή πλήρους απασχόλησης) και το φύλο
 • Κατανομή συνόλου εργαζομένων ανά περιοχή και φύλο
 • Κατανομή συνόλου εργαζομένων κατά φύλο και  supervised workers
 • Αναφορά για τον όγκο εργασίας που εκτελούν εργολάβοι και αυτοαπασχολούμενοι. 

 σελ. 11 (Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"-Οι Επιδόσεις μας Συνοπτικά), 20 (Ενότητα "ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ"- Η Απασχόληση στον Όμιλο)

Κατά κανόνα δεν υπάρχουν εποχικοί εργαζόμενοι. Εξαίρεση αποτελεί η ΕΚΟ όπου υπάρχουν εποχικές μεταβολές ανθρωποδύναμης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στις εγκαταστάσεις των αεροδρομίων.

Όπου υπάρχει εργολαβικό προσωπικό φαίνεται στους παρακάτω πίνακες, άλλως δεν υπάρχει.

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α Γ Σύνολο
Αορίστου χρόνου 2638 633 3271
Ορισμένου χρόνου 40 24 64
Πλήρους απασχόλησης 2678 656 3334
Μερικής απασχόλησης 0 1 1


Κατανομή κατά φύλο και είδος σύμβασης εργασίας ανά εταιρεία:

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΠΕ ΕΚΟ ΕΚ ΑΣΠΡΟΦΟΣ
Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ
Αορίστου χρόνου 1636 227 174 97 123 56 92 57
Ορισμένου χρόνου 8 6 0 0 13 9 1 0
Μερικής απασχόλησης 0 0 0 0 0 0 0 1

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ DIAXON EKO BULGARIA JUGOPETROL EKO SERBIA HP CYPRUS ΟΚΤΑ
Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ
Αορίστου χρόνου 81 15 30 26 90 38 15 20 33 17 364 80
Ορισμένου χρόνου 0 0 0 0 7 7 0 0 3 0 8 2
Μερικής απασχόλησης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Εργολαβικό προσωπικό 81 15 30 26 142 45 0 0 0 0 0 18


Στο πλαίσιο της κάλυψης συγκεκριμένων αναγκών των εταιρειών του Ομίλου, παρέχεται συγκεκριμένο έργο διοικητικής, οικονομικής ή τεχνικής υποστήριξης, μέσω τρίτων εταιρειών.

Όπου υπάρχει εργολαβικό προσωπικό γίνεται αριθμητική αναφορά. Ενδεικτικά δραστηριότητες όπως οι παρακάτω ανατίθενται σε εργολαβικούς / αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους:

 • Βοηθητικές και υποστηρικτικές εργασίες που σχετίζονται με τη συσκευασία τελικών προϊόντων
 • Βιομηχανικός καθαρισμός εγκαταστάσεων
 • Βοηθητικές εργασίες συντήρησης
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Καθαρισμός γραφείων
 • Φύλαξη εγκαταστάσεων
 • Περιποίηση πρασίνου / κήπων
 • Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής, ηλεκτρολογικών θεμάτων, ΕΞΥΠΠ, κα
G4-11

Ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από συμφωνίες που βασίζονται σε συλλογικές διαπραγματεύσεις ή συμβάσεις

 σελ. 28 (Ενότητα "ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ"-Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εργασιακές Σχέσεις)

Αριθμός σωματείων και ποσοστό συμμετοχής εργαζομένων, ανά εταιρεία του Ομίλου:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΤΟΣΤΟ
ΕΛΠΕ 1 86%
ΕΚΟ 1 86%
ΕΚ 1 55%
AΣΠΡΟΦΟΣ 1 95%
DIAXON 1 96%
EKO BULGARIA N/A
JUGOPETROL 1 93%
OKTA 1 97%
HP CYPRUS 3 75%
EKO SERBIA N/A

 

G4-12

Περιγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας του Ομίλου

 σελ. 41 (δες επίσης Ετήσιος Απολογισμός 2013, σελ 20)

 σελ. 67 (Ενότητα "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΠΕΛΑΤΕΣ"- Εφοδιαστική Αλυσίδα-Υπεύθυνες Προμήθειες)

Είμαστε ένας ενεργειακός Όμιλος και η εφοδιαστική αλυσίδα μας αποτελείται από χιλιάδες προμηθευτές των προϊόντων και των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεών μας και την εξυπηρέτηση των πελατών μας σε ποικίλα λειτουργικά περιβάλλοντα. Διατηρούμε μια σύνθετη εισροή  υλικών, εξοπλισμού, υπηρεσιών, μεταφορών, επικοινωνιών & πληροφορικής και άλλων τεχνολογικών συστημάτων υποστήριξης.

Προσπαθούμε να διευρύνουμε τον εφοδιασμό μας από τοπικούς προμηθευτές βλέπε Πίνακες 6.2. Τυπικοί εταίροι της εφοδιαστικής αλυσίδας μας είναι οι προμηθευτές: πρώτων υλών (αργό πετρέλαιο, χημικά προϊόντα), βιομηχανικού εξοπλισμού & υλικών, εξοπλισμού & υπηρεσιών πληροφορικής, τοπικές ΜΜΕ, βιομηχανικών υπηρεσιών, γενικών αγαθών και υπηρεσιών, υπηρεσιών μεταφοράς ξηρά/θάλασσα.

Προμήθεια αργού από 2011 2012 2013 2014
Ρωσία 32% 32% 54% 41%
Ιράν 32% 32%    
Ιράκ 1% 5% 12% 17%
Caspian Pipeline Consortium 9% 12% 11%  
Λιβύη 7% 7% 9% 2%
Αίγυπτος       9%
Καζακστάν       22%
Λοιπές χώρες 19% 12% 14% 9%

 

G4-13

Σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου απολογισμού σχετικά με το μέγεθος, τη δομή, ιδιοκτησία, εφοδιαστική αλυσίδα

 σελ. 6 (Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ")

Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στο μέγεθος, τη δομή ή την ιδιοκτησία.

ΟΚΤΑ:

Η λειτουργία διύλισης σταμάτησε τον Ιανουάριο του 2013. Η εταιρεία έχει καταφέρει να μετατραπεί από μια άκαμπτη και βαριά βιομηχανία σε μια γρήγορη, πελατοκεντρική εταιρεία logistics και εμπορίας. Η εταιρεία λειτουργεί ως εισαγωγέας και έμπορος καυσίμων. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της πΓΔΜ.

HP CYPRUS:

Άνοιγμα 3 νέων πρατηρίων καυσίμων. Διευρύνθηκε ο κύκλος προμηθευτών μέσω της συνεργασίας με τη Δνση Προμηθειών Ομίλου.

EKO Serbia:

Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με προηγούμενη περίοδο αναφοράς.

Jugopetrol:

Η κεντρική δομή της εταιρείας μεταφέρθηκε από το Kotor στην Podgorica.

EKO Bulgaria:

Από 16/10/2014 η εταιρεία έχει ξεκινήσει συνεργασία με ένα νέο προμηθευτή, Petrol AD Bulgaria. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές είναι σταθερές διότι όλες οι συμβάσεις προμήθειας προβλέπουν περίοδο 2-4 ετών. Η σύμβαση με Naftex Ρetrol έληξε στις 31.12.2014.

 

Δέσμευση προς Διεθνή Πρότυπα & Οδηγίες

G4-14

Επεξήγηση εάν και πώς εφαρμόζεται η αρχή της πρόληψης

 σελ. 57 (Ενότητα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"-Εταιρικοί Κανονισμοί και Πρότυπα), βλ. επίσης Δείκτη G4-2 για διαχείριση κινδύνων

H προδραστική προσέγγιση και η αρχή της πρόληψης, ουσιαστικά, διασφαλίζονται μέσω της αξιολόγησης κινδύνων, της εφαρμογής διεθνών προτύπων και των συνεπαγόμενων επιθεωρήσεων, των εσωτερικών προγραμματισμένων επιθεωρήσεων από Διευθύνσεις ΥΑΠBAΟ και Εσωτερικού Ελέγχου, και τις τακτικές εξωτερικές επιθεωρήσεις.

Όσο αφορά τη χρήση χημικών ουσιών, τα απαιτούμενα Μέτρα Διαχείρισης Κινδύνου καταγράφονται για κάθε προσδιοριζόμενη χρήση με βάση τα αντίστοιχα Σενάρια Έκθεσης που εκπονούνται για τη μείωση ή την αποφυγή της άμεσης ή έμμεσης έκθεσης των ανθρώπων (εργαζομένων και καταναλωτών) και των διαφόρων περιβαλλοντικών συστημάτων. Τα Μέτρα Διαχείρισης Κινδύνου υλοποιούνται εντός των εγκαταστάσεων των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ και κοινοποιούνται στους μεταγενέστερους χρήστες μέσω των εκτεταμένων Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας των προϊόντων.

Οι τακτικές έρευνες κοινής γνώμης (Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"-Ουσιαστικότητα, Ενότητα "Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"-Τοπική Κοινωνία), οι έρευνες ικανοποίησης εργαζομένων - συνεργατών - πελατών (Ενότητα "ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ"-Εργασιακό Περιβάλλον και Συμμετοχή των Εργαζομέων και Ενότητα "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΠΕΛΑΤΕΣ"-Ποιότητα Προϊόντων και Υπηρεσιών), η εκτίμηση των εν δυνάμει κινδύνων (Δείκτης G4-2) και οι πολιτικές ποιότητας, περιβάλλοντος και ασφάλειας & υγείας (Ενότητα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"-Πιστοποιήσεις Εγκαταστάσεων) επιβεβαιώνουν την προδραστική προσέγγισή μας.

Επιπλέον:

HP CYPRUS:  με την υιοθέτηση διεθνών προτύπων / συστημάτων διαχείρισης η HPC εξασφαλίζει την ασφαλή και επαγγελματική συμπεριφορά σε όλες τις εργασίες της. Αξιολογήσεις κινδύνου πραγματοποιήθηκαν για όλες τις κύριες λειτουργίες, στις εγκαταστάσεις  και στα πρατήρια.

OKTA:

 • Εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας σε θέματα HSE καθώς και των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (BATs)
 • Εγκεκριμένες περιβαλλοντικές άδειες (IPPC)
 • Συνεχής παρακολούθηση των αέριων εκπομπών και της ποιότητας του αέρα
 • Παρακολούθηση του πόσιμου νερού, της ποιότητας των αποβλήτων και της ποιότητας των υπόγειων υδάτων
 • Συνεχής προσαρμογή και εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα Υ/Α/Π (HSE)
 • Έγκριση αδείας IPPC
 • Παρακολούθηση της ποιότητας πόσιμου νερού, αποβλήτων και υπόγειων υδάτων
 • Αναθεώρηση της εκτίμησης των κινδύνων για τις θέσεις εργασίας
 • Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις (περιοδικά και συστηματικά check-ups) σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνου των θέσεων εργασίας
 • Σταθερή οργανωτική προσαρμογή και εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα σε HSE, μέσω μηνιαίων ασκήσεων σύμφωνα με διάφορα σενάρια πυρκαγιάς
 • Αξιολόγηση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές και άλλα ατυχήματα - ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δεδομένων και των πιθανών κινδύνων από φυσικές καταστροφές και άλλα ατυχήματα, η πρόβλεψη για περαιτέρω εξέλιξη των γεγονότων και των συνεπειών
 • Σχέδιο για ασφάλεια και διάσωση, βάσει της αξιολόγησης κινδύνου για τις φυσικές καταστροφές, τους τρέχοντες, λειτουργικούς και τεχνολογικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων από τη διαχείριση συμβάντων  και τον τρόπο ανταπόκρισης
 • Κανονισμός για την ασφάλεια από πυρκαγιά και έκρηξη
 • Seveso Μελέτη (σε εξέλιξη)
 • Καθαρισμός των δεξαμενών ιλύος (σε εξέλιξη)

Επιπλέον, η Δνση Ανθρώπινου Δυναμικού εφαρμόζει την "αρχή της πρόληψης" σε όλους τους τομείς της λειτουργίας (σχεδιασμός, επιλογή, πρόσληψη, κατάρτιση και ανάπτυξη, προγραμματισμός διαδοχής, αξιολόγηση, ανταμοιβή) για την πρόληψη τυχόν κίνδυνων.

Στον τομέα των προμηθειών, «η αρχή της πρόληψης» είναι μια από τις βασικές αρχές λειτουργίας και μέρος της στρατηγικής προμηθειών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον ομαλό και απρόσκοπτο εφοδιασμό με τους καλύτερους οικονομικούς όρους και πάντα σύμφωνα με το εγκεκριμένο κανονισμό προμηθειών.

EKO BULGARIA:

Σε εξέλιξη προσεγγίσεις (όπως εκπαίδευση, ανταγωνιστικές τιμές και προωθητικές ενέργειες) ώστε να διασφαλιστεί ότι οι συνεργάτες μας συμμορφώνονται με την εταιρική πολιτική και τους κανονισμούς, να επιβεβαιωθεί η αφοσίωση των πελατών μας και να βελτιωθούν οι μέθοδοι πωλήσεων. Η τακτική εξέταση των δειγμάτων καυσίμων, από ανεξάρτητα εργαστήρια, επιβεβαιώνει την ποιότητα των προϊόντων.

EKO SERBIA:

Παρούσα στην αγορά της Σερβίας για 12 χρόνια. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, εκτός από την ανάπτυξη του δικτύου, εισήγαγε πολλές καινοτομίες σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών. Πριν από την υλοποίηση δράσεων τα ακόλουθα μέτρα απαιτούνται:

 • Ορισμός υπευθύνου/ ομάδα για ορισμένα έργα
 • Σε βάθος ανάλυση των απαιτήσεων της αγοράς και ανάγκη για το προϊόν ή την υπηρεσία
 • Οικονομική άποψη του έργου, επενδύσεις, απόδοση της επένδυσης, πόροι που απαιτούνται
 • Οργάνωση πιλοτικής εφαρμογής, όταν και εφόσον είναι δυνατόν
 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των μετρήσεων, ανασκόπηση μετά την εκκίνηση
 • Περαιτέρω παρακολούθηση και ανάπτυξη τυποποιημένων διαδικασιών για νέο έργο, με στόχο τη δημιουργία business case για μελλοντικό έργο
G4-15

Κατάλογος, οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών: χαρτών, κωδίκων, αρχών, προτύπων ή άλλων πρωτοβουλιών, που αναπτύχθηκαν από τρίτους και έχουν υιοθετηθεί, εφαρμόζονται ή υποστηρίζονται

 σελ. 57 η εφαρμογή των προτύπων που αναφέρονται στην ενότητα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"-Πιστοποιήσεις Εγκαταστάσεων, είναι εθελοντική.

 σελ. 72

Η υιοθέτηση και εφαρμογή διεθνών προτύπων, κωδίκων και βέλτιστων πρακτικών συνιστά μια δυναμική προσέγγιση για τη μελέτη των εν δυνάμει κινδύνων. Αυτά τα πρότυπα, κώδικες και πρακτικές, που είναι πλήρως εναρμονισμένα με τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου, έχουμε δεσμευτεί να τα εφαρμόζουμε, να τα διαχέουμε και να τα ενσωματώνουμε σε όλες τις λειτουργίες και πολιτικές μας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Πρωτοβουλία SustainableGreece2020 – Υπογραφή χάρτας για μια Βιώσιμη Ελλάδα στις 29 Απριλίου 2014 (www.sustainablegreece2020.com). Πρωτοβουλία Global Reporting Initiative (δείκτης GRI – G4) καθώς και το ειδικό συμπλήρωμα για τον κλάδο του πετρελαίου και φυσικού αερίου (Oil & Gas Sector Supplement).
 • Αρχές & Κριτήρια του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UNGC).
 • Διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001.
 • Οδηγία ISGOTT.
 • Πρότυπα ISM.
 • Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας & Κώδικας Δεοντολογίας.

Επιπλέον, οι θυγατρικές εταιρείες ακολουθούν και εθνικά ή τοπικά πρότυπα και πρωτοβουλίες, όπως:

H HP CYPRUS εφαρμόζει τους κανονισμούς:  LCA SEVESO II Directive studies (Obligatory, since 2005),  LCA Oil Spill Response (Obligatory, since1991). Επίσης, συνεχής συνεργασία (από 1960) με Cyprus Employers & Industrialists Federation (OEB).

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ, εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες ασφάλειας και προστασίας των πληροφοριών.

Η DIAXON εφαρμόζει το πρότυπο BRC/IOP Issue 4: Global Standard for Packaging and Packaging Materials.

G4-16

Συμμετοχές σε ενώσεις, ΔΣ, διεθνείς/εθνικές οργανώσεις, προγράμματα ή επιτροπές

Ο Όμιλος, στο πλαίσιο της καλύτερης λειτουργίας και της υλοποίησης της στρατηγικής του για βιώσιμη ανάπτυξη χρηματοδοτεί και/ή συμμετέχει σε διοικητικά όργανα φορέων, ενώσεων, κλπ, δες ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"-Συμμετοχές-Κοινές Δράσεις με άλλους φορείς.

Environmental and Sustainability Organizations

 • CONCAWE
 • Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης ΣΕΒ
 • Επιτροπές Περιβάλλοντος και Υγιεινής & Ασφάλειας ΣΕΒ
 • Industry Organizations
 • FuelsEurope (πρώην Europia)
 • Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΧΒ

Προσδιορισμός Ουσιαστικών Θεμάτων & Ορίων

G4-17

Κατάλογος από τις εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στο consolidated financial statement και αιτιολόγηση απουσίας αριθμού εταιρειών που δεν συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό.

 σελ. 167-169

 σελ. 6-7 (Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ")

G4-18

Διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου του απολογισμού και των ορίων των aspects

 σελ. 6-7, 12 (Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"-Ουσιαστικότητα)

G4-19

Κατάλογος όλων των ουσιαστικών θεμάτων (material aspects), που προσδιορίστηκαν κατά τη διαδικασία για τον προσδιορισμό των περιεχομένων του απολογισμού

 σελ. 12 (Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"-Ουσιαστικότητα)

G4-20

Για κάθε ουσιαστικό θέμα (material aspect) να αναφερθούν τα όρια εντός του Ομίλου σε σχέση με το G4-17. Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τα όρια εντός του Ομίλου;

 σελ. 12 (Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"-Ουσιαστικότητα) και σελ. 94 (Δείκτες GRI-G4: DMAs - Διοικητικές Πρακτικές για τα Ουσιαστικά Θέματα)

Όλα τα ουσιαστικά θέματα που αναφέρονται στον παρόντα απολογισμό (Δείκτες GRI-G4: DMAs - Διοικητικές Πρακτικές για τα Ουσιαστικά Θέματα) ισχύουν εξίσου για όλες τις λειτουργίες και τις οντότητες, όπως φαίνονται στον Πίνακα 1.1, στην ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ".
Επιπλέον, ο Πίνακας DMAs δείχνει κατά πόσο τα ουσιαστικά θέματα είναι ουσιώδη εντός ή / και εκτός του Ομίλου.

G4-21

Για κάθε ουσιαστικό θέμα να αναφερθούν τα όρια εκτός του Ομίλου. Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τα όρια (aspect boundaries) εκτός του Ομίλου;

 σελ. 12 (Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"-Ουσιαστικότητα) και σελ. 94 (Δείκτες GRI-G4: DMAs - Διοικητικές Πρακτικές για Ουσιαστικά Θέματα)

Όλα τα ουσιαστικά θέματα που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση (Δείκτες GRI-G4: DMAs - Διοικητικές Πρακτικές για Ουσιαστικά Θέματα) ισχύουν εξίσου για όλες τις λειτουργίες και τις οντότητες, όπως φαίνονται στον Πίνακα 1.1, στην ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ".
Επιπλέον, ο Πίνακας DMAs δείχνει κατά πόσο τα ουσιαστικά θέματα είναι ουσιώδη εντός ή/ και εκτός του Ομίλου.

G4-22

Επιπτώσεις των αναθεωρήσεων των πληροφοριών, που συμπεριλήφθηκαν σε προγενέστερους απολογισμούς και αιτιολόγηση των αναδιατυπώσεων

 σελ. 6 (Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ")

Καμία αναθεώρηση πληροφοριών.

G4-23

Σημαντικές αλλαγές των ορίων (scope & aspect boundaries), σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο απολογισμού

 σελ. 6-7 (Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ")

Καμία σημαντική αλλαγή.

 

Κοινωνικοί Εταίροι

G4-24

Κατάλογος εμπλεκομένων συμμετόχων κοινωνικών εταίρων (engaged stakeholder groups)

 σελ. 13-14 (Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"-Κοινωνικοί Εταίροι)

Επιπλέον, στο Διάγραμμα 1.2, στην ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"-Ουσιαστικότητα, απεικονίζονται οι κοινωνικοί εταίροι που συμμετείχαν στην "Ανάλυση Ουσιαστικότητας 2013’’, ενώ στον Πίνακα 1.4, στην ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"-Κοινωνικοί Εταίροι, απεικονίζονται οι τρόποι αμφίδρομης επικοινωνίας με τις ομάδες κοινωνικών εταίρων.

G4-25

Προσέγγιση για τον προσδιορισμό και την επιλογή των συνεργαζόμενων κοινωνικών εταίρων

 σελ. 13-14 ( Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"-Κοινωνικοί Εταίροι)

G4-26

Προσεγγίσεις συνεργασίας με ομάδες κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας της συνεργασίας, με βάση τον τύπο και την ομάδα και αναφορά αν η προσέγγιση έγινε ειδικά λόγω του απολογισμού

 σελ. 13-14 (Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"-Κοινωνικοί Εταίροι)

Επιπλέον, στο Διάγραμμα 1.2, στην ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"-Ουσιαστικότητα, φαίνονται οι κοινωνικοί εταίροι που συμμετείχαν στην Ανάλυση Ουσιαστικότητας 2013, ενώ στον Πίνακα 1.4, στην ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"-Κοινωνικοί Εταίροι, φαίνονται οι τρόποι αμφίδρομης επικοινωνίας με τις ομάδες κοινωνικών εταίρων.

Οι παραπάνω προσεγγίσεις είναι συστηματικά ενταγμένες στην στρατηγική του Ομίλου για βιώσιμη ανάπτυξη.

Επιπλέον, ενδεικτικές προσεγγίσεις των εταιρειών του Ομίλου:

ΟΚΤΑ:

Με τους προμηθευτές: Η τακτική επικοινωνία μέσω προσωπικών επαφών και συζητήσεων είναι μέρος της λειτουργίας των Προμηθειών με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μέσω ενός εποικοδομητικού διαλόγου και της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών από την υφιστάμενη συνεργασία.
Με τους πελάτες /πρατηριούχους: Προγραμματισμένη επικοινωνία μέσω των συμβούλων πωλήσεων, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εντοπίζονται πιθανές ελλείψεις ή ελέγχονται οι διορθωτικές ενέργειες προηγούμενων επιθεωρήσεων. Σε ετήσια βάση οι πρατηριούχοι επιβραβεύονται για τις επιδόσεις τους σε τομείς που αφορούν την εταιρική εικόνα, την ασφάλεια, την προώθηση προϊόντων κ.λπ.

Με τους εργαζόμενους: Μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας οι εργαζόμενοι ενημερώνονται καθημερινά σχετικά με επιχειρηματικές ειδήσεις που σχετίζονται με τιςδραστηριότητες της εταιρείας και του Ομίλου (πληροφορίες, ανακοινώσεις, άρθρα). Επίσης, οι πιο σημαντικές ειδήσεις και ανακοινώσεις αναρτώνται σε πίνακες ανακοινώσεων σε συγκεκριμένα σημεία σε όλα τα κτίρια της εταιρείας. Η επικοινωνία με τους εργαζόμενους είναι κυρίως μέσω ηλεκτρονικών προσκλήσεων ή ανακοινώσεων, ατομικού ή ομαδικού χαρακτήρα κατά περίπτωση.

Επιπλέον:

 • Τακτικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.
 • Τακτικές συναντήσεις με θεσμικά όργανα (πχ χρηματιστήριο, κα)
 • Τακτική και διαφανής επικοινωνία με τα ΜΜΕ, συχνή έκδοση δελτίων τύπου, συνεντεύξεις και άρθρα σε internet portals, επαγγελματικό και ημερήσιο τύπο, κλπ
 • Έρευνες Online και door-to-door με σκοπό την κατανόηση της γνώμης του κοινού και των τοπικών κοινωνιών.

HP CYPRUS:

 • Γραπτές ανακοινώσεις προς τους εργαζόμενους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και μέσω ανάρτησης σε  πίνακες ανακοινώσεων.
 • Σύμφωνα με τις διαδικασίες όλοι οι προμηθευτές επαναξιολογούνται σε ετήσια βάση.

EKO BULGARIA:

Η επικοινωνία με τους πελάτες γίνεται μέσω ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών (όπως Brand Vitality Tracking, loyalty driving assessment).

JUGOPETROL:

Η επικοινωνία με τους πελάτες γίνεται μέσω ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών (έρευνα της GFK το 2014) που εστιάζουν γενικά στους οδηγούς και ειδικά στους επισκέπτες των πρατηρίων καυσίμων.

EKO SΕRBIA:

 • Συνεντεύξεις τύπου
 • Άμεση επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τα καύσιμα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
 • Διοργάνωση συζητήσεων με διάφορα Focus group
 • Οργάνωση εκδηλώσεων
 • ATL, BTL and other promo activities
 • Εξυπηρέτηση πελατών 24/7, τηλεφωνικά, On line, & on site
G4-27

Σημαντικά θέματα και προβληματισμοί που προέκυψαν από τη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, ποιοι τα ανέδειξαν και τρόποι ανταπόκρισης του Ομίλου

Τα βασικά θέματα που έθεσαν οι κοινωνικοί εταίροι αντικατοπτρίζονται στα ουσιαστικά θέματα που παρουσιάζονται στον Απολογισμό (Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"-Ουσιαστικότητα).

 σελ. 12 (Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"-Ουσιαστικότητα)

 

Προφίλ του Απολογισμού

G4-28

Περίοδος απολογισμού

Ιανουάριος – Δεκέμβριος.

 σελ. 6 (Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ")

G4-29

Ημερομηνία του προηγούμενου απολογισμού

Ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του Ομίλου τον Ιούλιο 2014, (περίοδος Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2013).

 σελ. 6 (Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ")

G4-30

Κύκλος απολογισμού

Ετήσιος (01.01 – 31.12)

 σελ.6 (Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ")

G4-31

Σημείο επικοινωνίας για υποβολή ερωτημάτων σχετικά με τον απολογισμό

Ράνια Σουλάκη, Δ/ντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου

E-mail: rsoulaki@helpe.gr

Tel: +30 210 6302894

Fax: +30 210 6302573

 σελ. 92 (Ενότητα "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ"-Επικοινωνία για τον Απολογισμό)

Δομή Δεικτών GRI

G4-32
 • Eπιλεγείσα κατηγορία in accordance (CORE or COMPREHENSIVE)
 • Eυρετήριο δεικτών στον απολογισμό και αναφορά πιστοποίησης για κάθε δείκτη
 • In accordance with the G4 Comprehensive option

 •  σελ. 84 (Ενότητα "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ"-Πιστοποίηση Ανεξάρτητου Φορέα) και σελ. 94 (Ενότητα "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ"-Δείκτες GRI-G4)

Πιστοποίηση

G4-33

Πολιτική και ισχύουσα πρακτική για τη διασφάλιση πιστοποίησης του απολογισμού από τρίτους

Αυτός ο Απολογισμός  ελέγχθηκε και επικυρώθηκε - ως σύνολο και ανά δείκτη - από ανεξάρτητο, εξωτερικό φορέα πιστοποίησης πριν τη δημοσίευσή του.

Στη διαδικασία πιστοποίησης ενεπλάκησαν όλες οι  Δνσεις που δημοσιοποίησαν στοιχεία καθώς και ανώτερα στελέχη του Ομίλου.

Ο Απολογισμός έχει την υπογραφή του Δντος Συμβούλου.

 σελ. 84 (Ενότητα "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ"-Πιστοποίηση Ανεξ'αρτητου Φορέα) και σελ. 94 (Ενότητα "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ"-Δείκτες GRI-G4)

Διακυβέρνηση

G4-34

Δομή διακυβέρνησης Ομίλου και επιτροπές του ΔΣ

http://www.helpe.gr/the-group/group-management/

http://www.helpe.gr/the-group/group-management/management-structure/

 σελ. 72-81

 σελ. 151-159

H Εκτελεστική Επιτροπή έχει αρμοδιότητες για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Οι λοιπές Επιτροπές έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, για την υποστήριξη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

G4-35

Διαδικασία για εξουσιοδοτήσεις από το ΔΣ προς στελέχη και εργαζόμενους για θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά

Η διοίκηση των θυγατρικών εταιριών αναφέρεται στο ΔΣ του Ομίλου.

Η ΔΕΣΟ αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου.

Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου και είναι εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Η ΔΥΑΠBAΟ αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου.

H Εκτελεστική Επιτροπή έχει αρμοδιότητες για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Στις συναντήσεις των ανώτερων στελεχών καθορίζονται τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και συμφωνείται η ιεράρχηση των στόχων, οι δραστηριότητες ελέγχου και η υποβολή εκθέσεων αποτελεσμάτων.

Η βιωσιμότητα αποτελεί μέρος της καθημερινής εργασίας στελεχών και εργαζομένων. Διαχειρίζεται, για παράδειγμα, σε τακτικές συζητήσεις εργασίας και αξιολογήσεις επιδόσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η υλοποίηση της αειφορίας είναι κοινή αρμοδιότητα σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας του Ομίλου.

Η υποβολή θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης στο Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται κατόπιν υποβολής σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος του αρμοδίου Γενικού Διευθυντή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος εισηγείται αναλόγως στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν το θέμα ανήκει στην αρμοδιότητα μιας εκ των Επιτροπών, εξετάζεται από αυτή, η οποία προβαίνει και στην σχετική εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

G4-36

Αναφορά αν έχουν οριστεί "εκτελεστικές επιπέδου θέσεις" με ευθύνη για θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά & κοινωνικά, και αν οι θέσεις αυτές αναφέρονται ευθέως στο ΔΣ

Οι ανώτατες θέσεις των ΔΕΣΟ και ΔΥΑΠBAΟ έχουν ευθύνες και αρμοδιότητες σχεδιασμού, εισήγησης και υλοποίησης.

Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου είναι εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Η ΔΥΑΠBAΟ αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου.

Η ΔΕΣΟ αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου.

G4-37

Διαδικασίες για τη διαβούλευση μεταξύ ΔΣ και κοινωνικών εταίρων για θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά.
Αν η διαβούλευση έχει ανατεθεί, περιγράψτε σε ποιόν και πως το ΔΣ ενημερώνεται.

 σελ. 14 (Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"-Κοινωνικοί Εταίροι)

Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί που διευκολύνουν την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και μετόχων – εργαζομένων. Τέτοιοι μηχανισμοί είναι οι Γενικές Συνελεύσεις, η συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων και της μειοψηφίας στο ΔΣ, το γραφείο ενημέρωσης μετόχων καθώς και τα σωματεία εργαζομένων.

 Στον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας, στο Κεφάλαιο Ι’, ορίζονται οι Επιτροπές Θεμάτων Προσωπικού (Επιτροπή Προσλήψεων, Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας και η Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων).

Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) υφίστανται σε κάθε εγκατάσταση.

Επιτροπές για την Υγεία & Ασφάλεια λειτουργούν σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου.

Όλες οι παραπάνω επιτροπές συμβάλλουν στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης.

 σελ. 27 (Ενότητα "ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ"-Εργασιακό Περιβάλλον και Συμμετοχή των Εργαζομένων)

 

Άλλες Δράσεις:

 • Τριμηνιαίες συναντήσεις στελεχών Ομίλου (από επίπεδο προϊσταμένου τμήματος και άνω) για παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση επί των οικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου.
 • Roadshows/ συμμετοχή σε conferences (5-6 φορές ετησίως), 3 μηνιαίες συσκέψεις με αναλυτές, συναντήσεις με θεσμικούς, field trips στα διυλιστήρια με αναλυτές/ θεσμικούς επενδυτές, εξασφαλίζουν αμφίδρομη επικοινωνία με την επενδυτική κοινότητα.
 • Ενημερωτικές συναντήσεις – συζητήσεις με τους μηχανικούς των Βιομηχανικών Συγκροτημάτων.
 • Τακτικές συναντήσεις με τους εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων.

 

G4-38

Σύνθεση του ΔΣ και των επιτροπών του

 σελ. 74-81

σελ. 12, 151-153, 156-159

Από το καταστατικό  της εταιρείας προβλέπεται ο ορισμός 2 μελών του ΔΣ από τους εργαζόμενους και 2 μελών από τους μετόχους μειοψηφίας.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται κατανομές που αφορούν στα 55 μέλη των ΔΣ των εταιρειών του Ομίλου, που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον Απολογισμό:

55 μέλη ΔΣ στις 10 εταιρείες:

Φύλο ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
  <30 30-50 >50
Α 0 19 34
Γ 0 2 0

Το ποσοστό γυναικών σε θέσεις senior management κυμαίνεται:

ΕΛΠΕ 17,8%, ΕΚΟ 19,4%, ΕΚ 3,8%, AΣΠΡΟΦΟΣ 1,75%, OKTA 16,67%.

Για τις λοιπές εταιρείες δεν υπάρχει συμμετοχή.

G4-39

Επισήμανση αν ο Πρόεδρος του ΔΣ είναι εκτελεστικό μέλος

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ήταν εκτελεστικό μέλος μέχρι και τον Ιανουάριο 2014. Από τον Φεβρουάριο του 2014 και μετά, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο νέος Πρόεδρος ορίστηκε ως μη εκτελεστικό μέλος.

 σελ. 156

 Επιπλέον ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και οι σχετικές ευθύνες του Προέδρου του ΔΣ, περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας πού είναι εγκεκριμένος από το ΔΣ, εντός των πλαισίων και σε απόλυτη συνάφεια με τις ισχύουσες διατάξεις του εταιρικού νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει σήμερα.

 

G4-40

Διαδικασία υποψηφιότητας και επιλογής μελών ΔΣ και επιτροπών του

 σελ. 152

Για τα 7 μέλη του Δ.Σ. η αξιολόγηση ως προς την απόδοσή τους, η εποπτεία και ο έλεγχος, γίνονται από τις υπηρεσίες του φορέα που εκπροσωπούν (Δημόσιο).

2 μέλη του ΔΣ εκλέγονται από τους εργαζόμενους και 2 μέλη διορίζονται από την Ειδική ΓΣ των μετόχων μειοψηφίας. Για τα μη αιρετά και μη διορισμένα μέλη του Δ.Σ. δεν υπάρχει σήμερα θεσμοθετημένη διαδικασία αξιολόγησης, αλλά η ανάθεση των καθηκόντων γίνεται βάσει των ικανοτήτων, προσόντων και εμπειριών τους. Τα ανεξάρτητα μέλη ΔΣ επιλέγονται βάσει εμπειρίας και προσόντων.

Η ΓΣ ελέγχει και εγκρίνει την απόδοση του ΔΣ.

G4-41

Διαδικασίες που εφαρμόζονται για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και ορθής διαχείρισης

 σελ. 11

 σελ. 151-155

 σελ. 70, 74-75

Η σχέση 4:9 μεταξύ των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. διασφαλίζει την αποφυγή καταστάσεων «συγκρουόμενων συμφερόντων».

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προσυπογράψει τις αρχές και τις διατάξεις βέλτιστων πρακτικών του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), http://www.helex.gr/el/esed

Επίσης, στον Κώδικα Δεοντολογίας υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για την αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων, με ενδεικτική παράθεση περιπτώσεων που συνιστούν μια τέτοια σύγκρουση και καθιέρωση της υποχρέωσης αναφοράς στην Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης οικονομικών συναλλαγών των συζύγων ή συγγενών μέχρι δευτέρου βαθμού των μελών της Διοίκησης.

Επιπλέον ενδεικτικά "εργαλεία", ώστε να αποφεύγεται/ εξασφαλίζεται ορθή διαχείριση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, είναι η ύπαρξη καταλόγου εγκεκριμένων προμηθευτών και η σχέση τους με τα στελέχη, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

G4-42

Ρόλος του ΔΣ και ανωτέρων στελεχών κατά την ανάπτυξη, έγκριση και επικαιροποίηση: του σκοπού, των αξιών, της αποστολής, των στρατηγικών, των πολιτικών και των στόχων για τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις

Ο Όμιλος φιλοδοξεί να είναι ανοικτός και διαφανής ως προς τον τρόπο λειτουργίας του, προκειμένου να κερδίσει και να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και άλλων σημαντικών κοινωνικών εταίρων. Η δημοσιοποίηση εκθέσεων και η δομή διακυβέρνησης είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής της δέσμευσης.

Οι επιδόσεις μας σε θέματα ΕΚΕ εξαρτώνται από το σύνολο των εργαζομένων, από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο έως κάθε εργαζόμενο, σε κάθε επιχειρησιακή μονάδα, θυγατρική, βιομηχανική εγκατάσταση και εργαστήριο. Όλοι μας έχουμε επίγνωση των εταιρικών ευθυνών μας μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας, αλλά αναγνωρίζουμε επίσης ότι ένα κεντρικό συντονιστικό ρόλο είναι απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η ΔΕΣΟ συντονίζει την ανάπτυξη, υλοποίηση και δημοσιοποίηση της προσέγγισής μας προς την ΕΚΕ και, με τη στρατηγική της Εκτελεστικής Επιτροπής, είναι υπεύθυνη για τη δημοσιοποίηση απολογισμών σχετικών με την με την επίδοση υπευθυνότητας του Ομίλου.

Για την υποστήριξη της στρατηγικής του Ομίλου έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί Δείκτες Μέτρησης Επιδόσεων (KPIs) για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 Η Εκτελεστική Επιτροπή καθορίζει την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου. Οι ΔΕΣΟ & ΔΥΑΠBAΟ εισηγούνται τα προς έγκριση θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και έχουν την ευθύνη υλοποίησής τους.

 Στις συναντήσεις των ανώτερων στελεχών καθορίζονται τα θέματα αειφορίας, συμφωνείται η ιεράρχηση των στόχων, και ρυθμίζονται οι δραστηριότητες ελέγχου και υποβολής εκθέσεων αποτελεσμάτων.

Εκτός από την Εκτελεστική Επιτροπή, άλλες Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου παρακολουθούν θέματα που σχετίζονται με την εταιρική υπευθυνότητα, όπως εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης, αμοιβών, κα, (http://www.helpe.gr/investor-relations/corporate-governance/board-committees/).

 

 

G4-43

Τι μέτρα έχουν ληφθεί ώστε να αναπτυχθεί και ενισχυθεί η συλλογική γνώση του ΔΣ για θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά;

 σελ. 78-81

 σελ. 103-109, 160-162, 170-172

Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου (δες Δείκτη G4-2) παρέχει την πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των μελών ΔΣ των εταιρειών του Ομίλου,  με δομημένο τρόπο, καθιστώντας τη διαχείριση των κινδύνων βασικό παράγοντα για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου στο Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΣΕΒ.

G4-44

Διαδικασίες αξιολόγησης της επίδοσης του ΔΣ, ως προς τη διακυβέρνηση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων

 σελ. 152, 170-172

 Βλέπε και δείκτη G4-51 

Για τα 7 μέλη του Δ.Σ. που εκπροσωπούν το Δημόσιο, η αξιολόγηση ως προς την απόδοσή τους, η εποπτεία και ο έλεγχος, γίνονται από τις υπηρεσίες του φορέα που εκπροσωπούν (Δημόσιο). Για τα 2 μέλη του ΔΣ που εκλέγονται από τους εργαζόμενους, η επίδοσή τους ως μέλη αξιολογείται από τα σωματεία εργαζομένων που τα εξέλεξαν. 2 μέλη διορίζονται από την Ειδική ΓΣ των μετόχων μειοψηφίας. Για τα μη αιρετά και μη διορισμένα μέλη του Δ.Σ. δεν υπάρχει σήμερα θεσμοθετημένη διαδικασία αξιολόγησης, αλλά η ανάθεση των καθηκόντων γίνεται βάσει των ικανοτήτων, προσόντων και εμπειριών τους. Τα ανεξάρτητα μέλη ΔΣ επιλέγονται βάσει εμπειρίας και προσόντων.

Εκτός από την αξιολόγηση του ΔΣ μέσω της Έκθεσης Πεπραγμένων του από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το ΔΣ παρακολουθεί και επανεξετάζει την υλοποίηση των αποφάσεών του σε ετήσια βάση. Επιπλέον των ανωτέρω, εξετάζεται η εισαγωγή συστήματος αξιολόγησης του ΔΣ και των επιτροπών του στο πλαίσιο του αναφερθέντος Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Ο Κώδικας βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.helex.gr/el/esed

G4-45

Ποιος είναι ο ρόλος του ΔΣ στον προσδιορισμό και στη διαχείριση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, κινδύνων και ευκαιριών;
Ποιος ο ρόλος του ΔΣ στην υλοποίηση διαδικασιών ελέγχου (due diligence);

 σελ. 74-75

 σελ. 157-159, 160-162

Στo πλαίσιο του Δ.Σ. λειτουργούν και οι Επιτροπές:

 1. Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου (άρθρο 37 Ν. 3693/2008)
 2. Επιτροπή Χρηματοοικονομικών & Οικονομικού Σχεδιασμού, η οποία, μεταξύ των άλλων, «ενημερώνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τους Ορκωτούς Ελεγκτές σχετικά με σημαντικούς κινδύνους ή ανοίγματα και κρίνει τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρέπει να ληφθούν ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για την εταιρεία»

Για τις επιτροπές στήριξης του ΔΣ δες: http://www.helpe.gr/el/investor-relations/corporate-governance/board-committees/

Έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων (Corporate Crisis Management Plan) και πλέον ισχύει και εφαρμόζεται.

2 μέλη του ΔΣ εκλέγονται από τους εργαζόμενους και 2 μέλη διορίζονται από την Ειδική ΓΣ των μετόχων μειοψηφίας.

Το ΔΣ εγκρίνει απολογισμούς & προϋπολογισμούς Εταιρειών & Ομίλου καθώς και τις 3 μηνιαίες, 6 μηνιαίες και ετήσιες ανακοινώσεις & εκδόσεις του Ομίλου. Η Εκτελεστική Επιτροπή εγκρίνει απολογισμούς & προϋπολογισμούς των Γενικών Δνσεων.

G4-46

Ο ρόλος του ΔΣ στην ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων για τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα

 σελ. 65-70

Το ΔΣ εγκρίνει απολογισμούς & προϋπολογισμούς Εταιρειών & Ομίλου καθώς και τις 3 μηνιαίες, 6 μηνιαίες και ετήσιες ανακοινώσεις και εκδόσεις του Ομίλου. Η Εκτελεστική Επιτροπή εγκρίνει απολογισμούς & προϋπολογισμούς των Γενικών Διευθύνσεων.

Η ΔΥΑΠBAΟ υποβάλλει έκθεση για  θέματα περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο.

G4-47

Με τι συχνότητα το ΔΣ ανασκοπεί τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, κινδύνους και ευκαιρίες;

Το ΔΣ εγκρίνει απολογισμούς & προϋπολογισμούς Εταιρειών & Ομίλου καθώς και τις 3 μηνιαίες, 6 μηνιαίες και ετήσιες ανακοινώσεις και εκδόσεις του Ομίλου. Η Εκτελεστική Επιτροπή εγκρίνει απολογισμούς & προϋπολογισμούς των Γενικών Διευθύνσεων.

Η ΔΥΑΠBAΟ υποβάλλει έκθεση για  θέματα περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο.

G4-48

Ποια είναι η ιεραρχικά ανώτερη επιτροπή ή θέση, που επίσημα ανασκοπεί και εγκρίνει τον κοινωνικό απολογισμό και διασφαλίζει ότι όλα τα "ουσιαστικά θέματα" (material aspects) καλύπτονται

Ο Δνων Σύμβουλος εγκρίνει και υπογράφει τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας. Η Διευθύντρια ΕΚΕ Ομίλου είναι εξουσιοδοτημένη να διασφαλίζει ότι όλα τα "ουσιαστικά θέματα" (material aspects) παρουσιάζονται με σαφήνεια και αντικειμενικότητα.

G4-49

Ποια είναι η διαδικασία για τη γνωστοποίηση των κρίσιμων θεμάτων στο ΔΣ;

Η Εκτελεστική Επιτροπή καθορίζει την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου. Οι ΔEΣO και ΔΥΑΠBAΟ εισηγούνται τα προς έγκριση θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και έχουν την ευθύνη υλοποίησής τους.

Η ΔΕΣΟ συνεργάζεται με τις επιχειρησιακές μονάδες και τις θυγατρικές για την ενσωμάτωση των αρχών εταιρικής ευθύνης του Ομίλου στην πολιτική, στρατηγική και επιχειρηματικές πρακτικές, ενώ φέρνει τη φωνή των εξωτερικών ενδιαφερομένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η ΔΕΣΟ είναι υπόλογη για τη δημιουργία και κοινοποίηση ενός ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας. Για επικοινωνία με τα μέλη της ΔΕΣΟ δείτε σελ. 92 (Ενότητα "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ"-Επικοινωνία για τον Απολογισμό).

Ομάδα Εργασίας Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου
Εκπρόσωποι από επιχειρησιακές μονάδες και λειτουργικούς χώρους είναι μέλη αυτής της Ομάδας Εργασίας, προκειμένου να προωθηθεί η περαιτέρω ενσωμάτωση της ΕΚΕ στον Όμιλο. Τα μέλη της Ομάδας είναι υποστηρικτές της ΕΚΕ στους αντίστοιχους τομείς που εργάζονται. Επιπλέον, συνιστούν μια μικτή ομάδα εργασίας με εκπροσώπηση από όλα τα τμήματα της εταιρείας, λειτουργώντας ως content experts στις αντίστοιχες περιοχές τους και συνεργαζόμενοι με τη ΔΕΣΟ ώστε να τίθενται στόχοι και να υποστηρίζεται η συνολική εταιρική στρατηγική κοινωνικής υπευθυνότητας.

Στις συναντήσεις των ανώτερων στελεχών καθορίζονται τα θέματα αειφορίας, συμφωνείται η ιεράρχηση των στόχων, και ρυθμίζονται οι δραστηριότητες ελέγχου και υποβολής εκθέσεων αποτελεσμάτων.

Οι Γενικές Διευθύνσεις γνωστοποιούν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατά αντικείμενο, τα κρίσιμα θέματα, ο οποίος στη συνέχεια εισηγείται ανάλογα προς το ΔΣ.

Επιπλέον, τα κρίσιμα θέματα γνωστοποιούνται μέσω των διαβουλεύσεων του ΔΣ με τους κοινωνικούς εταίρους (όπως η Γενική Συνέλευση). Βλέπε και δείκτη G4-37.

G4-50

Ποια ήταν η φύση και ο αριθμός των κρίσιμων θεμάτων που γνωστοποιήθηκαν στο ΔΣ και ποιος ο μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε για τη διαχείριση και διευθέτησή τους;

Τα κρίσιμα θέματα που παρουσιάστηκαν στο ΔΣ/ Εκτελεστική Επιτροπή είναι τα ουσιαστικά θέματα που καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν μέσω της "Ανάλυσης Ουσιαστικότητας" (Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"-Ουσιαστικότητα), οι τάσεις και προσδοκίες που καταγράφονται στις εσωτερικές (Ενότητα "ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ"-Εργασιακό Περιβάλλον και Συμμετοχή των Εργαζομένων) και εξωτερικές έρευνες ικανοποίησης (Ενότητα "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΠΕΛΑΤΕΣ"-Ποιότητα Προϊόντων και Υπηρεσιών, Ενότητα "Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"-Τοπική Κοινωνία).

 

G4-51

Ποια είναι η πολιτική αμοιβών για το ΔΣ και τα ανώτατα στελέχη;

 σελ. 152, 166

Για τα 7 μέλη του Δ.Σ. η αξιολόγηση ως προς την απόδοσή τους, η εποπτεία και ο έλεγχος, γίνονται από τις υπηρεσίες του φορέα που εκπροσωπούν (Δημόσιο).

2 μέλη του ΔΣ εκλέγονται από τους εργαζόμενους και 2 μέλη διορίζονται από την Ειδική ΓΣ των μετόχων της μειοψηφίας. Για τα μη αιρετά και μη διορισμένα μέλη του Δ.Σ. δεν υπάρχει σήμερα θεσμοθετημένη διαδικασία αξιολόγησης, αλλά η ανάθεση των καθηκόντων γίνεται βάσει των ικανοτήτων, προσόντων και εμπειριών τους. Για τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη, η αξιολόγηση γίνεται ετησίως βάσει KPIs και συνδέονται οι στόχοι και η επίδοση της εταιρείας με τους στόχους των στελεχών, σε θέματα όπως η βιώσιμη ανάπτυξη (ασφάλεια, περιβάλλον, κλπ).

Επίσης στους ατομικούς στόχους των στελεχών ένα ποσοστό της πολιτικής αμοιβών αφορά θέματα υγείας, ασφαλείας, περιβαλλοντικά αλλά και ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (το ποσοστό βαρύτητας ποικίλει ανάλογα με τον τομέα απασχόλησης).

Στη DIAXON τα μέλη του ΔΣ (συμπεριλαμβανομένου του Δ/ντος Συμβούλου) είναι διευθυντικά στελέχη των ΕΛΠΕ και αμείβονται με βάση τη σχετική πολιτική του Ομίλου. Για τα στελέχη ισχύει ότι για τα στελέχη των ΕΛΠΕ ή η σχετική ΣΣΕ που περιλαμβάνει πριμ συνδεδεμένα με στόχους.

Στην HP Cyprus, στους ατομικούς στόχους των στελεχών ένα ποσοστό αφορά θέματα υγείας, ασφαλείας και περιβαλλοντικά θέματα. Η υπάρχουσα πολιτική καλύπτει τόσο τη σταθερή όσο και τη μεταβλητή αμοιβή των ανωτέρων στελεχών. Η μεταβλητή αμοιβή βασίζεται σε ετήσιους στόχους.

Στην EKO Bulgaria η πολιτική αμοιβών περιλαμβάνει τόσο σταθερή όσο και μεταβλητή αμοιβή, βάσει απόδοσης, καθώς και αμοιβή αποχώρησης (Termination payments).

Jugopetrol: Εάν η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη για το προηγούμενο έτος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμείβονται με ένα ετήσιο προκαθορισμένο ποσόν.

G4-52

Ποια είναι η διαδικασία προσδιορισμού αμοιβών;
Εμπλέκονται σύμβουλοι στον προσδιορισμό και αν ναι είναι ανεξάρτητοι από τη διοίκηση; Οι σύμβουλοι έχουν κάποια σχέση με τον Όμιλο;

 σελ. 152,166

Δεν εμπλέκονται σύμβουλοι στη διαδικασία προσδιορισμού αμοιβών των εργαζομένων.

Οι αμοιβές, για την πλειοψηφία των εργαζομένων, προσδιορίζονται βάση των Ε.Σ.Σ.Ε. και της αξιολόγησης, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Διοίκησης και των Σωματείων.

Για τη διαμόρφωση της πολιτικής αμοιβών λαμβάνονται υπόψη οι βέλτιστες πρακτικές αμοιβών στην εγχώρια αγορά εργασίας και τα σημαντικότερα στοιχεία που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των αμοιβών και την παρακίνηση των στελεχών

Στην HP Cyprus:

 • Για το προσωπικό που καλύπτεται από συλλογική σύμβαση εργασίας - μισθολογικές κλίμακες (συλλογική σύμβαση), σύμφωνα με τη θέση.
 • Για τα στελέχη - μισθός βάσει έρευνας αγοράς.
G4-53

Πως καταγράφονται και λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τις αμοιβές (remuneration);
Γίνονται εισηγήσεις και ψηφοφορία για την πολιτική αμοιβών;

Μέσω εισήγησης, ψηφοφορίας και έγκρισης κατά πλειοψηφία στις Γενικές Συνελεύσεις για τις αποδοχές και αποζημιώσεις των μελών του ΔΣ.

Για τον προσδιορισμό των αμοιβών των εργαζομένων ισχύουν συλλογικές διαπραγματεύσεις και ρόλο παίζουν δύο κοινωνικοί εταίροι, η Διοίκηση και το Σωματείο Εργαζομένων. Συνήθως πριν από την λήξη της εκάστοτε ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, το Σωματείο καταθέτει προτάσεις για μεταβολές, αυξήσεις, τροποποιήσεις, κλπ., συνήθως γίνονται διαπραγματεύσεις μέχρι να επιτευχθεί σύγκληση απόψεων και να υπογραφθεί η Ε.Σ.Σ.Ε.

 

G4-54

Σε κάθε χώρα που υπάρχει σημαντική δραστηριότητα υπολογίστε το λόγο: "συνολική ετήσια αμοιβή (compensation) του υψηλότερα αμειβόμενου" προς "μέσο όρο της συνολικής αμοιβής όλων των εργαζομένων, χωρίς τη συμμετοχή του υψηλότερα αμειβόμενου"

Οι χώρες όπου υπάρχει σημαντική δραστηριότητα φαίνονται στον Πίνακα 1.1, στην Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ".

Χώρα / Εταιρεία &  λόγος αμοιβών 

ΕΛΠΕ 5,23
ΕΚΟ 3,31
ΕΚ 2,7
ΑΣΠΡΟΦΟΣ 2,15
DIAXON 1,88
JUGOPETROL 4,18
OKTA 4,9
EKO BULGARIA 5,0
EKO SERBIA 4,8
HP CYPRUS 2,81

                                                  

G4-55

Σε κάθε χώρα που υπάρχει σημαντική δραστηριότητα υπολογίστε το λόγο: “της ποσοστιαίας αύξησης της συνολικής ετήσιας αμοιβής (compensation) του υψηλότερα αμειβόμενου” προς “μέσο όρο της ποσοστιαίας αύξησης της συνολικής αμοιβής όλων των εργαζομένων, χωρίς τη συμμετοχή του υψηλότερα αμειβόμενου”

Οι χώρες όπου υπάρχει σημαντική δραστηριότητα φαίνονται στον Πίνακα 1.1 στην Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ".
 

ΕΛΠΕ N/A
ΕΚΟ N/A
ΕΚ N/A
ΑΣΠΡΟΦΟΣ 0%
DIAXON 1,47%
JUGOPETROL 1,03%
OKTA N/A
EKO BULGARIA 0%
EKO SERBIA 0%
HP CYPRUS N/A

 

Ηθική & Διαφάνεια

G4-56

Να περιγραφούν: αξίες, αρχές, πρότυπα και κώδικες συμπεριφοράς & δεοντολογίας

 σελ. 11-12

 σελ. 17, 57-58

 Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας (ως σύνολο).

Ο Κώδικας Δεοντολογίας εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε το 2011 (ελληνικά και αγγλικά) με πλήρη εφαρμογή σε όλο τον Όμιλο και τους εξωτερικούς συνεργάτες του.

Η Πολιτική Ανταγωνισμού και το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης του Ομίλου, ως προς τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, είναι υπό έγκριση.

Κατάλογος διαδικασιών Υγείας, Ασφάλειας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος – σύμφωνα με διεθνή πρότυπα - καθώς και οι αντίστοιχες πολιτικές είναι διαθέσιμα στο εταιρικό δίκτυο (intranet και internet).

Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται σε όλον τον Όμιλο και η σχετική συνεχής εκπαίδευση διασφαλίζει τη γνώση και εφαρμογή τους. Δεν έχουν διαπιστωθεί αποκλίσεις εφαρμογής.

Οι Αξίες Ομίλου αφορούν όλους τους εργαζόμενους σε εταιρείες  του Ομίλου,  στην Ελλάδα και στο  εξωτερικό.

Οι "διαδικασίες, κώδικες & πολιτικές" προμηθειών εντάσσονται στον υφιστάμενο Κανονισμό Προμηθειών, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα συνεργασίας με τους προμηθευτές.

Επιπλέον οι εταιρείες αναπτύσσουν, κατά περίπτωση, "τοπικές πολιτικές", με εύρος εφαρμογής εξαρτώμενο από την φύση της εργασίας, όπως για παράδειγμα:

ΑΣΠΡΟΦΟΣ:

Πολιτική Ορθής Χρήσης Υποδομών IT.

DIAXON:

Πολιτική Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας Diaxon, Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας Diaxon, Πολιτική για την Ορθή Χρήση Διασυνδεδεμένου Υπολογιστικού Συστήματος.

HP CYPRUS

 • Πολιτική για θυρίδα εισηγήσεων, παρατηρήσεων, παραπόνων
 • Πολιτική για διατήρηση καθαρού χώρου εργασίας
 • Πολιτική για όχι οχληρό εργασιακό περιβάλλον στο χώρο εργασίας (γραφεία μόνο)
 • Πολιτική για ανεπίσημη ένδυση κάθε Παρασκευή (Casual Friday).

EKO SERBIA

Η εταιρεία υποστηρίζει το όραμα "Να είναι η πρώτη επιλογή για τον πελάτη, προσφέροντας αξία στα χρήματα που δαπανά για υπηρεσίες και προϊόντα καθώς και φροντίδα για τους ανθρώπους της και σεβασμό στο περιβάλλον". Αυτό το όραμα είναι που εμπνέει τους εργαζόμενους για την υλοποίηση καινοτομιών, τις λειτουργίες του δικτύου, τα φιλικά προς το περιβάλλον έργα και τις δραστηριότητες ΕΚΕ.

Στην EKO Bulgaria έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται:

 • Διαδικασία επικοινωνίας
 • Διαδικασία για Επενδύσεις/ Εκποιήσεις
 • Εσωτερικός κώδικας Εργασίας και Δεοντολογίας
 • Εγχειρίδιο προμηθειών
 • Σχέσεις με μέσα επικοινωνίας και υπηρεσίες του δημοσίου
 • Διαδικασία Αξιολόγησης Κινδύνων
G4-57

Ποιοι είναι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί μηχανισμοί για την αναζήτηση συμβουλών για ηθική και νόμιμη συμπεριφορά, καθώς και για θέματα σχετικά με την ακεραιότητα στην οργάνωση (π.χ. helpdesk, γραμμές υποστήριξης)

Έχουμε δεσμευτεί να λειτουργούμε ως Όμιλος με υπευθυνότητα. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι δραστηριότητές μας διεξάγονται σύμφωνα με σχετικά ηθικά, επαγγελματικά, τεχνικά και νομικά πρότυπα και κανονισμούς. Θεωρούμε ότι η διαφθορά, η δωροδοκία, και ο αθέμιτος ανταγωνισμός δεν είναι αποδεκτά.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την αειφορία, όπως η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, της ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της δεοντολογίας και της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συνολικής Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου. Για καθεμία από τις κατηγορίες κινδύνου, για τον Όμιλο και για κάθε εταιρεία, η εκτίμηση του κινδύνου γίνεται με στόχο τον καθορισμό των δυνατοτήτων βελτίωσης. Αυτή η δυνατότητα βελτίωσης είναι ένα εργαλείο εργασίας για την καθημερινή λειτουργία και τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Στα ανωτέρω πλαίσια, ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ. προβλέπει ρητά ότι κάθε εργαζόμενος πρέπει να τηρεί τη νομοθεσία και να συμπεριφέρεται με ειλικρίνεια, διαφάνεια και υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες, στους συνεργάτες, στους μετόχους, και γενικότερα στους κοινωνικούς εταίρους. Προβλέπει τη δυνατότητα παροχής συμβουλών για θέματα ηθικής και νόμιμης συμπεριφοράς αλλά και τη δυνατότητα ανωνύμων σχετικών αναφορών στην Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

G4-58

Ποιοι είναι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί μηχανισμοί για την αναφορά ανησυχιών, σχετικά με μη-ηθικές και μη-νόμιμες συμπεριφορές, καθώς και για θέματα σχετικά με την ακεραιότητα

Προκειμένου να διασφαλιστεί περαιτέρω ότι η πολιτική για την επιχειρηματική ακεραιότητα έχει σχεδιαστεί και εφαρμοστεί σωστά, λειτουργεί η Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΥΚΣ), στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας. Οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στην ΥΚΣ οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την ακεραιότητα ή αναφορές εικαζόμενων παραβάσεων, με πλήρη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες χωρών όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος και εφαρμόζεται και εκεί.

 σελ. 63 (Συνεχής 24ωρη Εξυπηρέτηση, στην ενότητα "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΠΕΛΑΤΕΣ"-Ποιότητα Προϊόντων και Υπηρεσιών)

ΟΚΤΑ

 • Έχουμε εφαρμόσει μηχανισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων πελατών & εργαζομένων, καθώς και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, σύμφωνα με το Νόμο.
 • Εφαρμόζουμε μέτρα και διαδικασίες για την ασφάλεια των παγίων της εταιρείας.
 • Αναπτύξαμε μέτρα και διαδικασίες για την προστασία από την παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Λειτουργεί ανεξάρτητη υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου.

HP CYPRUS

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου τέθηκε σε εφαρμογή το 2012. Ο Κώδικας διαχειρίζεται όλες τις πτυχές και έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές και τους πελάτες, αλλά και αποτελεί μέρος των συμβάσεων.

EKO BULGARIA

Οι μηχανισμοί αναφορών και οι σχετικές διαδικασίες αρμοδιοτήτων περιγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας. Υποχρέωση για την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας περιλαμβάνεται στη συμφωνία με κάθε συνεργάτη. Οι ανησυχίες αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικό τρόπο. Η Εταιρία δεν έχει πολιτική αντιποίνων. Δεν έχει διατυπωθεί καμιά ανησυχία προσφάτως.

EKO SERBIA

Ο Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου τέθηκε σε εφαρμογή και έχει ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη η λειτουργία ανοικτής γραμμής (email, δωρεάν τηλεφωνική γραμμή) 24/7. Ανάλογα με το θέμα της επικοινωνίας το αρμόδιο προσωπικό κάνει έρευνα και προετοιμάζει την τελική απάντηση. Για την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη χρησιμοποιούνται διάφορα κανάλια επικοινωνίας (εταιρική ιστοσελίδα, loyalty portal, εφαρμογή android, bulk sms, ενημερωτικά δελτία, γραμμή εξυπηρέτησης πελατών, εργαζόμενοι στα πρατήρια βενζίνης).
Σύμφωνα με το νόμο όλα τα παράπονα πελατών που καταγράφονται επιλύονται σε 15 ημέρες.

 

 

DMA's - Διοικητικές Πρακτικές για τα Ουσιαστικά Θέματα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (MATERIAL ASPECTS) & ΟΡΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ (ASPECT BOUNDARIES)

Ουσιαστικά θέματα (Material Aspects) Όρια Θεμάτων Ενότητα Απολογισμού Δείκτης GRI
Εντός Εκτός
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ4
 Material Consumption x   4.6

 DMA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Υλικά

 Δείκτες G4-EN1-2

 Energy Use x   4.6

 DMA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Ενέργεια

 Δείκτες G4-EN3-7

 CO2 Emissions x x 4.4, 4.5

 DMA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Εκπομπές ΑτΘ

 Δείκτες G4-EN15-19

 NOx Emissions x x 4.5

 DMA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Εκπομπές ΑτΘ

 Δείκτες G4-EN15-21

 VOC Emissions x x 4.5

 DMA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Εκπομπές ΑτΘ

 Δείκτες  G4-EN15-21

 Oil Spills & Leakages x x

DMA: Βιοποικιλότητα

(Oil Spills & Leakages)

 DMA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Βιοποικιλότητα

 Δείκτης G4-EN24

 Product Impact x x 4.7, 5.2

 DMA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Επιπτώσεις από τα Προϊόντα

 Δείκτες G4-EN11-14, ΕΝ26, PR1-3

 ΜΕΤΟΧΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
 Supply Security x   5.3

 DMA ΜΕΤΟΧΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ: Ασφάλεια Προμηθειών Α’ Υλών

 Δείκτης G4-12

 Operational Continuity x x  

 DMA ΜΕΤΟΧΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ: Επιχειρησιακή Συνέχεια

 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
 Supplier Assessment x   5.3

 DMA ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: Αξιολόγηση Προμηθευτών

 Δείκτες G4-ΕΝ32-33, LA14-15, HR4-6, HR10-11, SO9-10

 Responsible Buying x   6.2

 DMA ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: Πρακτικές Προμηθειών

 Δείκτης G4-EC9

 Operational Support x    

 DMA ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: Πρακτικές Προμηθειών

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ2
 Job Position Security x x 2,2.2

 DMA ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: Ασφάλεια Εργασίας

 Δείκτης G4- LA1

 Occupational Health & Safety x   3

 DMA ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία

 Δείκτες G4- LA5-8

ΠΕΛΑΤΕΣ5,5.1,5.2
 Anti-competitive Behaviour x   1.5

 DMA ΠΕΛΑΤΕΣ: Αντι-ανταγωνιστική Συμπεριφορά

 Δείκτες G4-SO3-5, SO7

ΚΟΙΝΩΝΙΑ6
 Accident Impact x x 3.3-3.4

 DMA ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Συνέπειες Ατυχημάτων

 Δείκτες G4-EN11-14, ΕΝ26

 Health Screening x x 6.3

 DMA ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Θέματα Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες

 Acoustic Impact x x 3.1,3.2

 DMA ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ηχορύπανση

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υλικά (Material Consumption)

Ενότητα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"-Αποδοτικότητα στη Χρήση Πόρων, G4-EN1, G4-EN2, G4-EN8, G4-EN9, G4-EN10

Αφορά στο συνολικό ποσό των βασικών και βοηθητικών Α’ υλών που χρησιμοποιούνται άμεσα από τον Όμιλο, για τη λειτουργία και τις δραστηριότητές του. Οι βασικές πρώτες ύλες του Ομίλου είναι αργό πετρέλαιο, χημικά και νερό.

Για τον περιορισμό των απωλειών πρώτης ύλης, τα διυλιστήρια διαθέτουν κατάλληλα συστήματα για την συλλογή των απωλειών και την αξιοποίηση τους. Όπου είναι τεχνικά εφικτό εφαρμόζονται οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για την ανάκτηση της πρώτης ύλης από διάφορα ρεύματα αποβλήτων. Τα ποσοστά ανάκτησης για το 2014 παρατίθενται στον Πίνακα 4.15, στην ενότητα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"-Αέριες Εκπομπές και Απόβλητα.

Σημαντικές ενέργειες γίνονται και ως προς την επαναχρησιμοποίηση του νερού που καταναλώνεται. Μέρος των παραγωγικών διεργασιών των διυλιστηρίων αποτελεί η προεπεξεργασία των ρυπασμένων υδάτινων ρευμάτων και η επαναχρησιμοποίησή τους μέσα στις διεργασίες αυτές. Ανάμεσα στα οφέλη είναι η σημαντική μείωση της κατανάλωσης του φρέσκου νερού και η μείωση των απορριπτόμενων υγρών αποβλήτων. Τα ποσοστά επαναχρησιμοποίησης του νερού για το 2014 παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.13, στην ενότητα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"-Αποδοτικότητα στη Χρήση Πόρων.

Ο Όμιλος συνεργάζεται με άλλες Ευρωπαϊκές Εταιρίες συμμετέχοντας σε Διεθνείς Οργανισμούς και Κοινοπραξίες (consortia) για την εφαρμογή του Κανονισμού REACH. Τηρούνται οι απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (European Chemicals Agency-ECHA, http://echa.europa.eu/) σε όλες τις φάσεις του Κανονισμού και επικαιροποιούνται οι φάκελοι καταχώρισης χημικών ουσιών, όπου προβλέπει ο Κανονισμός ή ο ECHA απαιτεί. Δίνεται βαρύτητα στην αμφίδρομη και αποτελεσματική επικοινωνία στην εφοδιαστική αλυσίδα, με κύριο εργαλείο τα επικαιροποιημένα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των προϊόντων.

Αποφεύγεται σε όλες τις διεργασίες η χρήση βοηθητικών υλών, που χαρακτηρίζονται ως ουσίες πολύ υψηλής ανησυχίας.

Οι Θυγατρικές Εταιρίες του Ομίλου λαμβάνουν εξειδικευμένες οδηγίες σχετικά με τις δικές τους υποχρεώσεις για το REACH.

Τέλος, αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ανακυκλώσιμων υλικών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και των διεργασιών.

Ενέργεια (Energy Use)

Ενότητα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"-Κλιμματική Αλλαγή και Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Αποδοτικότητα στη Χρήση Πόρων, G4-EN3, G4-EN4, G4-EN5, G4-EN6, G4-EN7

Αφορά στη χρήση πηγών ενέργειας, όπως τα ορυκτά καύσιμα και η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ και όχι στις ΑΠΕ.

H κατανάλωση ενέργειας αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των δαπανών μας και αποτελεί δείκτη της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών μας. Ως ένας σημαντικός εταίρος σε έναν βιομηχανικό κλάδο με σχετικά υψηλή κατανάλωση ενέργειας, η κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις μας έχει μεγάλη επίδραση στην κοινωνία. Έχουμε θέσει στόχους για την απόλυτη αλλά και τη σχετική μείωση κατανάλωσης ενέργειας και την παρακολούθηση και συγκριτική αξιολόγηση της προόδου ως προς αυτούς τους στόχους.

Όλα τα διυλιστήρια του Ομίλου είναι ενεργειακά βελτιστοποιημένα και διαθέτουν μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας, οι οποίες καλύπτουν περίπου το 37% των αναγκών των εγκαταστάσεων του Ομίλου σε ηλεκτρική ενέργεια. Λόγω της λειτουργίας των μονάδων αυτών αποφεύχθηκε η εκπομπή 312 χιλ. τόνων περίπου CO2 το 2014 (με βάση το μέσο σταθμισμένο συντελεστή εκπομπής της ΔΕΗ, 1,11 kg CO2/kWh για το 2013), συμβάλλοντας σημαντικά στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε εθνικό επίπεδο.

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (CO2, NOx & VOC emissions)

Ενότητα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"-Αέριες Εκπομπές και Απόβλητα, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN18, G4-EN19, G4-EN20, G4-EN21

Αφορά στις συνολικές εκπομπές CO2 (έμμεσες και άμεσες), λόγω της λειτουργίας του Ομίλου.

Ο Όμιλος έχει ως στρατηγική επιλογή τη μείωση των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου μέσω της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας (energy efficiency) και των επενδύσεων σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σε όλα τα διυλιστήρια του Ομίλου λειτουργούν μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας, οι οποίες συνεισφέρουν στην αποφυγή σημαντικού ποσοστού εκπομπών CO2, οι οποίες θα εκπέμπονταν αν η ιδιοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια προερχόταν από πάροχο με διαφορετικό μίγμα καύσιμης ύλης (όπως η ΔΕΗ).

Όσο αφορά την παρακολούθηση και αναφορά των εκπομπών, ο Όμιλος των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ παρακολουθεί συστηματικά όχι μόνο τις άμεσες εκπομπές CO2 (Scope 1) αλλά και τις έμμεσες εκπομπές (Scope 2 και 3) στο μεγαλύτερο ποσοστό των δραστηριοτήτων του. Ενδεικτικά αναφέρεται η εκτίμηση των εκπομπών CO2 από τις μεταφορές με πλοία πρώτων υλών και προϊόντων και η εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος (έργο carbon footprint) από το σύνολο των δραστηριοτήτων στα κτήρια γραφείων του Ομίλου (κεντρικές υπηρεσίες και διυλιστήρια Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης – πιστοποίηση My Climate).

Τα διυλιστήρια του Ομίλου συμμετέχουν από τη σύσταση τους στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS), ενώ από το 2013 ακολουθούν όλες τις διαδικασίες παρακολούθησης, υπολογισμού και επαλήθευσης των εκπομπών σύμφωνα με τους Κανονισμούς της τρίτης φάσης του EU ETS 2013-2020.

Βιοποικιλότητα (Oil Spills & Leakages)

Ενότητα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"-Οικοσυστήματα-Βιοποικιλότητα-Βιώσιμη Ανάπτυξη, G4-EN24

Ο Όμιλος ακολουθεί μια στρατηγική περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του όσο και συνέχισης των ήδη υπαρχόντων δράσεων με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ είναι εγκατεστημένες σε θεσμοθετημένες περιοχές για βιομηχανική δραστηριότητα, μακριά από προστατευόμενες περιοχές.

Στο παρελθόν έχει αναπτύξει δράσεις προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, ως προτεραιότητα και βασικό πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις όσον αφορά στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα ενώ παράλληλα είναι στη διάθεση της πολιτείας για συνεργασία προς την κατεύθυνση αυτή.

Οι θαλάσσιες μεταφορές καυσίμων γίνονται με σύγχρονης τεχνολογίας πλοία που επιθεωρούνται τακτικά από νηογνώμονες σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Τα ιδιόκτητα και τα ναυλωμένα πλοία του Ομίλου ικανοποιούν όλους τους κανονισμούς και τις συμβάσεις MARPOL (διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία), τους κανονισμούς της ΕΕ και τα διεθνή πρότυπα ISGOT και ISM (οδηγός ασφαλείας για τα πετρελαιοφόρα και τα τερματικά και κώδικας διαχείρισης ασφάλειας). Επίσης, καλύπτονται (από P&I clubs) για συμβάντα ρύπανσης. Στους χώρους εκφόρτωσης/φόρτωσης υπάρχουν μέσα προφύλαξης και περιορισμού ρυπάνσεων ενώ συχνές ασκήσεις (σε συνεργασία με φορείς όπως η ΠΥ, το ΛΣ και η ΕΛΑΣ) διασφαλίζουν την ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού.

Επιπροσθέτως, δράσεις όπως η εκπαίδευση σε θέματα αμυντικής οδήγησης των οδηγών βυτιοφόρων ελαχιστοποιεί τους κινδύνους οδικών ατυχημάτων.

Επιπτώσεις από τα Προϊόντα (Product Impact)

Αφορά στην κατανάλωση προϊόντων του Ομίλου, από τον τελικό χρήστη, και στις επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω εκπομπών.

Στο πλαίσιο της πολιτικής ποιότητας και της μέριμνας για τους πελάτες ο Όμιλος δεσμεύεται να προμηθεύει προϊόντα και υπηρεσίες απολύτως σύμφωνες ή/και καλύτερες από τις συμφωνημένες προδιαγραφές, να παρέχει πλήρη τεχνικά στοιχεία για την ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών προς κάθε ενδιαφερόμενο και να προσφέρει στους πελάτες, τους συνεργάτες και στα στελέχη του τη δυνατότητα να αξιολογήσουν και να συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι ολοένα αυστηρότερες προδιαγραφές των καυσίμων (καύσιμα μηδενικού θείου), που διατίθενται στον τελικό καταναλωτή, συντελούν στη μείωση αέριων εκπομπών, όπως το διοξείδιο του θείου (SO2) και τα σωματίδια.

Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως το πρόγραμμα LDAR, εφαρμόζονται και στην αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων, με στόχο τη μείωση των εκπομπών VOC. Μεταξύ των τεχνικών είναι η εγκατάσταση δευτερογενούς φραγής στις δεξαμενές πλωτής οροφής, η βαφή των δεξαμενών πτητικών προϊόντων με λευκό χρώμα (υψηλής ανακλαστικότητας), η φόρτωση των βυτιοφόρων από τον πυθμένα και συστήματα ανάκτησης ατμών στις εγκαταστάσεις φόρτωσης.

Επίσης σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, έχουν τοποθετηθεί μονάδες ανάκτησης ατμών για τις φορτώσεις των βενζινών. Με εξοπλισμό ανάκτησης ατμών, κατά την εκφόρτωση βενζίνης από τα βυτιοφόρα στις δεξαμενές (stage I), είναι εφοδιασμένα τα Πρατήρια της ΕΚΟ και της ΕΚ. Η ΕΚΟ έχει προχωρήσει και στη σταδιακή εφαρμογή (σε ελεγχόμενα και ιδιόκτητα πρατήρια που ανακαινίζονται) ανάκτησης ατμών κατά την παράδοση βενζίνης στο ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων (stage II).

 

 

 

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Ασφάλεια Προμηθειών Α' Υλών (Supply Security)

G4-12

Οι προμήθειες αργού πετρελαίου συντονίζονται κεντρικά από τον Όμιλο και καλύπτονται μέσω συμβάσεων διαρκείας (term-contracts) καθώς και με μεμονωμένες αγορές (spot). Ο Όμιλος προμηθεύεται αργό πετρέλαιο κατά κύριο λόγο από τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Η πολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική κυμαίνεται σε διάφορα επίπεδα τα τελευταία 50 έτη και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως συχνή αλλαγή κυβερνήσεων, στρατιωτικές ανατροπές καθεστώτων, κοινωνικές αναταραχές, επιβολή κυρώσεων από άλλα κράτη ή τρομοκρατικές ενέργειες. Οι πολιτικές αναταραχές στις περιοχές αυτές είναι σε θέση να διαταράξουν τον ομαλό εφοδιασμό του Ομίλου με αργό πετρέλαιο. Αλλά και στη Ρωσία, πιθανές δομικές αλλαγές στον κλάδο του πετρελαίου, φορολογικές και νομοθετικές αλλαγές, πολιτικές αναταραχές αλλά και προβλήματα μεταφοράς αργού από τους ρωσικούς τερματικούς σταθμούς μπορούν να επηρεάσουν τον εφοδιασμό του Ομίλου. Οι συνθήκες στην αγορά αργού πετρελαίου κατά το 2014 ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς, κυρίως λόγω του συνεχιζόμενου από το 2012 εμπάργκο της ΕΕ στις συναλλαγές με το Ιράν και των πολιτικών αναταραχών στη Λιβύη και το Ιράκ που επηρέασαν τον ομαλό εφοδιασμό των διυλιστηρίων. Ο Όμιλος προσάρμοσε αναλόγως το μίγμα εφοδιασμού του με ενίσχυση του εφοδιασμού από  Ρωσία (41%) και Καζακστάν (22%). Παρά τις πολιτικές εξελίξεις στις προαναφερθείσες χώρες και τις μειωμένες εξαγωγές, τα ΕΛΠΕ προμηθεύτηκαν αργό πετρέλαιο από το Ιράκ και την Αίγυπτο, σε ποσοστό 17% και 9% αντίστοιχα επί του συνόλου.

Η δυνατότητα πρόσβασης, αλλά και η ευελιξία των διυλιστηρίων του Ομίλου να επεξεργαστούν μια μεγάλη ποικιλία αργών, αποτελούν βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Ομίλου, που αποδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικά, τόσο για την κερδοφορία, όσο και για τη δυνατότητα ανταπόκρισης του σε απότομες μειώσεις προσφοράς συγκεκριμένων τύπων αργού, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή τροφοδοσία των αγορών, που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.


Επιχειρησιακή Συνέχεια (Operational Continuity)

Αφορά στο σχεδιασμό και στην καθιέρωση διαδικασιών οι οποίες έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι οι κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες, είτε θα συνεχίσουν να λειτουργούν - σε περίπτωση σοβαρών συμβάντων ή καταστροφών - είτε θα επανέλθουν σε κατάσταση λειτουργίας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του Ομίλου μπορεί να επηρεασθούν από διαταραχές του εφοδιασμού, από ποικιλία εξωτερικών ή εσωτερικών παραγόντων, όπως πολιτικές αναταραχές σε χώρες εφοδιασμού, έκτακτα σταματήματα σε παραγωγικές μονάδες, διακοπές λειτουργίας για συντήρηση κλπ. Ο αριθμός εγκαταστάσεων που διαθέτει ο Όμιλος και η γεωγραφική διασπορά τους προσδίδουν σημαντική ευελιξία στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων ενώ ο Όμιλος έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία από επιτυχή χειρισμό εφοδιαστικών κρίσεων, όπως τα γεγονότα στη Λιβύη και οι διεθνείς κυρώσεις στο Ιράν καθώς και από την αριστοποίηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων με σωστό  προγραμματισμό και εκτέλεση των απαραίτητων διακοπών λειτουργίας για συντήρηση των μονάδων. Σε όλες τις περιπτώσεις εκπονήθηκαν και εκτελέσθηκαν άμεσα εναλλακτικά σχέδια εφοδιασμού, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των όποιων συνεπειών.

Επιπλέον πληροφορίες στο δείκτη G4-2, Ενότητα "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ".

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Αξιολόγηση Προμηθευτών (Supplier Assessment)

G4-12, G4-EN32, G4-EN33, G4-LA14, G4-LA15, G4-HR4-6, G4-HR10, G4-HR11, G4-SO9, G4-SO10

Η Δνση Προμηθειών έχει την κύρια ευθύνη για την αξιολόγηση των προμηθευτών (προϊόντων και υπηρεσιών) σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ομίλου και τον Κανονισμό Προμηθειών.

Για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας μας και την ενσωμάτωση των αρχών και αξίων μας επιδιώκουμε προστιθέμενη αξία, μακροπρόθεσμες και αμοιβαία προτιμητέες σχέσεις με εταίρους που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της. Επιπλέον, οι εργασιακές πρακτικές των προμηθευτών μας, επηρεάζουν όχι μόνο την οικονομική απόδοσή μας, αλλά και τις σχέσεις μας με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους. Για τους παραπάνω λόγους, η αξιολόγησή τους γίνεται με βάση επιχειρηματικά κριτήρια (θέματα ασφάλειας, απόδοσης, τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων κλπ) αλλά και με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης.

Μεταξύ των κριτηρίων βιώσιμης ανάπτυξης συμπεριλαμβάνεται και η διασφάλιση ότι οι προμηθευτές του Ομίλου διαχειρίζονται ορθώς θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι εργασιακές πρακτικές.

Η σχετική αξιολόγηση των προμηθευτών (και νέων προμηθευτών) γίνεται και με την αποστολή ερωτηματολογίων που περιλαμβάνουν ανάλογες ερωτήσεις. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια αξιολογούνται από τη Δνση Προμηθειών. Κανένα σημαντικό εύρημα δεν καταγράφηκε το 2014.

Επιπλέον, από το Μάιο του 2014 οι ενεργοί προμηθευτές αξιολογούνται βάσει ερωτηματολογίου που περιέχει και κριτήρια σχετικά με τις επιπτώσεις στην κοινωνία και στο περιβάλλον (κριτήρια ως προς το πρότυπο ISO 14001).

Σε αρκετές περιπτώσεις επιλογής προμηθευτών εξοπλισμού, η βιώσιμη λύση προσφέρει ένα χαμηλότερο συνολικό κόστος κτήσης (TCO), λόγω, για παράδειγμα, της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας κατά τη λειτουργία ή της καλύτερης διαχείρισης αποβλήτων.


Πρακτικές Προμηθειών  (Responsible Buying, Operational Support)

Ενότητα "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΠΕΛΑΤΕΣ"-Εφοδιαστική Αλυσίδα-Υπεύθυνες Προμήθειες και Ενότητα "Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"-Τοπική Κοινωνία (πίνακας 6.1), G4-EC9, Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου, http://www.helpe.gr/uploads/coc_2013_GR/index.html

Οι διαδικασίες Προμηθειών του Ομίλου περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Προμηθειών και περιγράφουν τα παρακάτω σημεία:

•   Ποιός αγοράζει: οι ρόλοι και οι υπευθυνότητες των αγοραστών είναι καταγεγραμμένες.

•   Επιλογή προμηθευτών: συνεχής επιμόρφωση των αγοραστών για τις τεχνικές προμηθειών και την εφαρμογή τους. Η θέσπιση και αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής των προμηθευτών (συμπεριλαμβάνονται και κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης) γίνεται σε συνεργασία, κατά περίπτωση, με τις εμπλεκόμενες Δνσεις.

•   Πολιτική υπεύθυνων προμηθειών: Οι αγορές από τοπικούς προμηθευτές είναι 12,3% στις ΕΛΠΕ & DIAXON (βιομηχανικές εταιρείες) και 97% στις εμπορικές εταιρείες. Ως τοπικοί προμηθευτές ορίζονται εκείνοι που δραστηριοποιούνται σε δήμους ομόρους με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου, για τις εταιρίες του Ομίλου που έχουν βιομηχανική παραγωγή (ΕΛΠΕ & DIAXON). Για τις εμπορικές εταιρίες (EKO, EK, EKO BULGARIA, ΟΚΤΑ, HP CYPRUS, EKO SERBIA, JPK MONTENEGRO) ως τοπικοί προμηθευτές ορίζονται οι εγχώριοι προμηθευτές.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου καλύπτει θέματα όπως η σύγκρουση συμφερόντων, δώρα, σχέση εργαζομένου με προμηθευτή, κλπ.

•  Προμήθειες φιλικές προς το περιβάλλον: Από 05/2014 οι ενεργοί προμηθευτές αξιολογούνται βάσει ερωτηματολογίων που περιέχουν και κριτήρια σχετικά με την περιβαλλοντική επίδοσή τους.

Η αλληλεπίδραση με τους προμηθευτές, δηλαδή δραστηριότητες και διαδικασίες που περιλαμβάνουν θέματα όπως η τήρηση των όρων πληρωμής, η ακύρωση παραγγελίας, η υποστήριξη των ΜΜΕ, περιγράφονται στον Κανονισμό Προμηθειών, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας. Η σχετική ενημέρωση των προμηθευτών γίνεται με σαφήνεια, διαφάνεια, σεβασμό της ανταγωνιστικότητας και των ίσων ευκαιριών.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν από τον Εσωτερικό Έλεγχο ήταν και η εφαρμογή του Κανονισμού Προμηθειών σε συμβάσεις εμπορικές, κατασκευαστικές και μεταφορικές καθώς και η τήρηση των συμβατικών όρων.

Από το 2ο εξάμηνο του 2015 θα ενσωματωθεί στις νέες συμβάσεις και εντολές αγοράς «όρος συμμόρφωσης» των προμηθευτών μας με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της διαφθοράς).

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ασφάλεια Εργασίας (Job Position Security)

G4-LA1

Αφορά στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και στην προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό περιβάλλον.

Ο Όμιλος σχεδιάζει και εφαρμόζει στρατηγικές και υιοθετεί σύγχρονες πολιτικές στον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκει να είναι «εργοδότης πρώτης επιλογής και οι εργαζόμενοι μας το ανταγωνιστικότερο πλεονέκτημά μας», να επιτυγχάνονται οι επιχειρηματικοί στόχοι και να διασφαλίζονται οι αξίες του Ομίλου.

Ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση ενός δυναμικού πλαισίου πολιτικής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο τη βέλτιστη επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων με ταυτόχρονη ικανοποίηση των επιδιώξεων και προσδοκιών των εργαζομένων.


Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία (Occupational Health & Safety)

Ενότητα "ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ", Ενότητα "ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ"-Υγεία των Εργαζομένων στο Χώρο Εργασίας, Δείκτες Υγείας και Ασφάλειας-Επιδόσεις Εγκαταστάσεων, Εκπαίδευση, G4-LA5, G4-LA6, G4-LA7, OG-13, http://www.helpe.gr/health-and-safety/health-and-safety/

Αφορά σε πολιτικές, πρακτικές και πρωτοβουλίες, εκ μέρους του Ομίλου, για τη διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζομένων.

O Όμιλος αισθάνεται υπεύθυνος για όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν ή επηρεάζονται από τις δραστηριότητές του. Αυτό περιλαμβάνει τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές, τους εκπαιδευόμενους, τους υπεργολάβους και το ευρύ κοινό.

Οι επιδόσεις στην εργασιακή υγεία και ασφάλεια είναι μια πραγματική αντανάκλαση της επιχειρησιακής αριστείας. Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία συμβάλλουν στην ικανοποίηση των εργαζομένων μας και στη φήμη του Ομίλου.

Η συνεχής φροντίδα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και η μέριμνα για τις οικογένειες τους καθώς και των κατοίκων των όμορων Δήμων, αποτελεί πρώτιστο μέλημα για τον Όμιλο και γι’ αυτό έχουν υιοθετηθεί πολιτικές, δράσεις και προγράμματα, που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Στην Ενότητα "ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ" παρουσιάζονται αναλυτικά οι πολιτικές & πρακτικές για τη διασφάλιση της υγείας & της ασφάλειας των εργαζομένων. Στην Ενότητα "ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ"-Εκπαίδευση, καταγράφονται οι ειδικές εκπαιδεύσεις σε θέματα υγείας & ασφάλειας καθώς και οι ασκήσεις έκτακτης ανάγκης που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ. Στην Ενότητα "ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ"-Δείκτες Υγείας και Ασφάλειας-Επιδόσεις Εγκαταστάσεων, παρουσιάζονται οι δείκτες ατυχημάτων απουσίας LWIF,AIF και LWIS  και ασφάλειας διεργασιών PSER, που παρακολουθούνται συστηματικά, καθώς και οι στόχοι που τίθενται.

Οι υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας του Ομίλου έχουν στόχο τον εντοπισμό, την πρόληψη, και τελικά, την εξάλειψη όλων των αιτίων που σχετίζονται με την επαγγελματική ασθένεια ή το εργατικό ατύχημα.

Για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στην πρόληψη των ατυχημάτων και την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, μεταξύ άλλων, συνεχίζεται η εφαρμογή της Πολιτικής Επιβράβευσης Επιδόσεων Ασφάλειας ομάδων εργαζομένων, όταν επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στόχοι, με βάση τις ώρες εργασίας χωρίς ατύχημα απουσίας.

Στόχος μας είναι η διασφάλιση ενός περιβάλλοντος εργασίας που είναι ασφαλές, ευέλικτο και εμπνέει.


Αξιοπιστία εξοπλισμού και ασφάλεια διεργασιών:

OG13

 • Για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας του εξοπλισμού ως βασικό στοιχείο της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων έχουν θεσμοθετηθεί αρκετές διαδικασίες που εφαρμόζονται από το προσωπικό της εταιρίας. Αυτές είναι:
 1. Διαχείριση αλλαγών
 2. Επιτροπές ασφαλούς σχεδιασμού
 3. Διαδικασία εκπόνησης μελετών HAZOΡ
 • Περιοδικά, ο έλεγχος του εξοπλισμού πραγματοποιείται από τα τμήματα επιθεώρησης εξοπλισμού των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα.
 • Επίσης, πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις που επικεντρώνονται σε θέματα ασφάλειας διεργασιών και εβδομαδιαίες επισκέψεις ασφάλειας από διευθυντικά στελέχη για τον έλεγχο των τυχόν ανασφαλών συμπεριφορών, του προσωπικού αλλά και των εργολάβων, και τη διόρθωσή τους.
 • Επιπλέον, διανέμεται σε όλο το προσωπικό μηνιαίο δελτίο του CCPS (Beacon) που αφορά την ασφάλεια διεργασιών.
 • Αναφορικά με τους εργολάβους υπάρχουν διαδικασίες για την προαξιολόγηση τους (prequalification) καθώς και για την αξιολόγησή τους μετά το πέρας των εργασιών ειδικά σε θέματα ασφάλειας.
 • Οι τυχόν μη προγραμματισμένες ή ανεξέλεγκτες διαρροές ουσιών μετρώνται ως συμβάντα  ασφάλειας διεργασιών (process safety event rate), σύμφωνα με τον ορισμό και τα κριτήρια του CONCAWE.

 

 

 

ΠΕΛΑΤΕΣ

Αντί-ανταγωνιστική Συμπεριφορά (Anti-competitive Behaviour)

Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"-Ηθική και Διαφάνεια, Κώδικας Δεοντολογίας Ομίλου, http://www.elpe.gr/uploads/coc/index.html

H φήμη και η “άδεια λειτουργίας’’ μας είναι στενά συνδεδεμένα με την καταπολέμηση της διαφθοράς και της αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς, καθώς και τη συμμόρφωση με κανονισμούς και πρότυπα.

Η καταπολέμηση της διαφθοράς ενισχύει την αποτελεσματικότητα μέσω της μείωσης του κόστους των συναλλαγών για εμάς και για τους μετόχους μας. Πιστεύουμε ότι η ηθική επιχειρηματική συμπεριφορά είναι ζωτικής σημασίας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τόσο της δικής μας όσο και των εταίρων μας. Η ανταγωνιστική συμπεριφορά συμβάλλει στην καινοτομία και στην αμοιβαία συνεργασία. Δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου τα καλύτερα προϊόντα κερδίζουν και όπου οι κοινωνικοί εταίροι μας θα έχουν τα καλύτερα προϊόντα στην καλύτερη τιμή.

Είμαστε δεσμευμένοι να είμαστε μια υπεύθυνη εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με τα ισχύοντα ηθικά, επαγγελματικά και νομικά πρότυπα. Η διαφθορά, η δωροδοκία και ο αθέμιτος ανταγωνισμός δεν είναι αποδεκτά στον οργανισμό μας.

Η επιχειρηματική πολιτική ακεραιότητάς μας βασίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου, που όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν. Στον Κώδικα Δεοντολογίας ορίζεται ότι κάθε εργαζόμενος πρέπει να συμπεριφέρεται με ειλικρίνεια, διαφάνεια και υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες, τους επιχειρηματικούς εταίρους, τους μετόχους, τους συναδέλφους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Το 2014 δεν υπήρξαν νομικά μέτρα για αντι-ανταγωνιστική & αντι-τραστ συμπεριφορά καθώς και μονοπωλιακών πρακτικών. Επιπλέον, δεν υπήρξαν γνωστές περιπτώσεις διαφθοράς ή μη συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς.

Όσο αφορά τις πρακτικές ανταγωνισμού στην αγορά, τόσο η EKO όσο και η ΕΚ (BP) ακολουθούν τη δική τους εμπορική στρατηγική και δεν προβαίνουν σε πολέμους τιμών ούτε συνεννοήσεις για τον έλεγχό τους.

Είναι άλλωστε ξεκάθαρο από την πορεία και την παρουσία τους στην αγορά ότι η μεν EKO είναι μια εταιρεία που έχει χτίσει το brand της όχι βασιζόμενη στην τιμή αλλά στην υψηλή ποιότητα καυσίμων που διασφαλίζεται με συνεχείς ελέγχους, στις εγκαταστάσεις και στην αντλία, και με το άριστο επίπεδο εξυπηρέτησης, προσφέροντας στους πελάτες της value for money σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Από την άλλη πλευρά η ΕΚ (πρώην BP) είναι μια εταιρεία που τοποθετείται ξεκάθαρα από τους καταναλωτές ως ένα premium brand, διαχρονικό, που εμπνέει εμπιστοσύνη και απολαμβάνει υψηλής αποδοχής και αναγνώρισης της ανώτερης ποιότητας των προϊόντων της δίχως να έχει ανάγκη από πολέμους ή ελέγχους τιμών για να πουλήσει.

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι Συνέπειες Ατυχημάτων (Accident Impact) αφορούν στις ενέργειες ή πρακτικές για τον έγκαιρο εντοπισμό των επιπτώσεων από πιθανά ατυχήματα (π.χ. εκρήξεις) κοντά σε τοπικές κοινωνίες.

Η μελέτη των επιπτώσεων γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας Seveso και γνωστοποιείται στις Αρχές ως Μελέτη Ασφάλειας. Με βάση αυτήν καταστρώνονται τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για την προστασία των περιοίκων και των εργαζομένων.

Με στόχο την πρόληψη των ατυχημάτων εφαρμόζονται τεχνικές και μέτρα πάνω και πέραν των επιβαλλόμενων από τους κανονισμούς και τη νομοθεσία, σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Στο πλαίσιο αυτό, η διενέργεια μελέτης για ανάλυση λειτουργικών κινδύνων (Hazard & Operability Study) είναι αναγκαία προϋπόθεση για κάθε νέα μονάδα ή για εκτενείς τροποποιήσεις των ήδη υπαρχουσών μονάδων. Η λειτουργία και η συντήρηση των εγκαταστάσεων βασίζεται σε καλά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό και στην τήρηση διαδικασιών ασφαλούς λειτουργίας.

Ιδιαίτερα σημαντικά, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ατυχημάτων, είναι:

 1. Έκδοση αδειών εργασίας, για κάθε εργασία συντήρησης των μονάδων παραγωγής.
 2. Εκπαίδευση ασφάλειας και εξετάσεις, για το προσωπικό εργολάβων που εκτελούν εργασίες συντήρησης.
 3. Διαχείριση αλλαγών με ασφάλεια.
 4. Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης (διακοπή ρεύματος, απώλεια βοηθητικών παροχών ατμού, αέρα κ.α.), στην οποία οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται περιοδικά, θεωρητικά και με ασκήσεις.
 5. Αναφορά και διερεύνηση ατυχημάτων. Όλα τα ατυχήματα ή τα παρ’ ολίγον ατυχήματα καταγράφονται και διερευνώνται, ενώ προγραμματίζονται διορθωτικές ενέργειες, ώστε να μην υπάρξει επανάληψη. Στα ατυχήματα που παρακολουθούνται περιλαμβάνονται τυχόν τραυματισμοί, ακόμη και πρώτων βοηθειών, αναφλέξεις, διαρροές, υλικές ζημίες, τροχαία κλπ. Όλα τα συμβάντα αναλύονται στατιστικά με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας.
 6. Προγραμματισμένες ασκήσεις ετοιμότητας, για διάφορα είδη ατυχημάτων, συχνά και με τη συνεργασία αρμοδίων φορέων όπως Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομία κλπ.

Τα Θέματα Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες (Health Screening) αφορούν σε ενέργειες ή πρακτικές για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών θεμάτων υγείας στις τοπικές κοινωνίες.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Όμιλος χρηματοδοτεί προγράμματα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης (με τη συνεργασία φορέων όπως οι Γιατροί του Κόσμου αλλά και των τοπικών αρχών), κυρίως σε κοινωνίες όμορες των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Επίσης, σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου υλοποιήθηκε πρόγραμμα προληπτικών ιατρικών εξετάσεων για  μαθητές του 1ου Λυκείου Ασπροπύργου, που συμμετείχαν σε αγώνες βόλεϊ και καλαθοσφαίρισης του σχολείου τους.

Οι Συνέπειες από την Ηχορύπανση (Acoustic Impact) αφορούν στις ενέργειες ή πρακτικές για τον έγκαιρο εντοπισμό ακουστικών επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες.

Σε όλες τις εγκαταστάσεις γίνονται περιοδικές μετρήσεις θορύβου για να εξασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι δεν εκτίθενται σε επίπεδα θορύβου και δονήσεων υψηλότερα από των αποδεκτών ορίων από τη νομοθεσία.

Επιπλέον, όλες οι εγκαταστάσεις παρακολουθούν τη στάθμη θορύβου στα όρια του γηπέδου τους, έτσι ώστε να είναι σε συμφωνία με τη σχετική νομοθεσία με τις ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων. Κατά συνέπεια, θεωρείται ότι δεν προκαλείται ηχορύπανση από τις εγκαταστάσεις προς τους περιοίκους.

Οικονομικοί Δείκτες

G4-EC1

Άμεση οικονομική αξία που παράγεται και κατανέμεται

 σελ. 64

 σελ. 56-57

Κατά το 2014, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ήταν € 9.478 εκατ. (2013: € 9.674 εκατ.) και διανεμήθηκε κοινωνικό προϊόν αξίας € 526 εκατ., (2013: € 492 εκατ.).

 • 37% διανεμήθηκε στο προσωπικό (μισθοί και πρόσθετες παροχές)
 • 8% προς το δημόσιο (δασμοί, φόροι και ασφαλιστικές εισφορές)
 • 13% διανεμήθηκε υπό μορφή μερίσματος
 • 43% προς τα πιστωτικά ιδρύματα (τόκοι δανείων)
Αμοιβές και παροχές προσωπικού
Έξοδα μισθοδοσίας € 160.594.545
Έξοδα φόρων μισθοδοσίας  € 36.004.479
Ασφαλιστικές εισφορές  € 40.313.041
Ασφαλιστικό πρόγραμμα εργαζομένων € 4.707.801
Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εργαζομένων € 1.545.244
Υπηρεσιακές μετακινήσεις εργαζομένων € 5.162.209
Σχολικό βοήθημα € 308.897
Βοήθημα πανεπιστημιακών σπουδών εργαζομένων € 180.304
Οικονομική ενίσχυση στα προστατευόμενα άτομα με ειδικές ανάγκες € 59.131
Επίδομα γάμου/γέννησης/θανάτου συγγενούς εργαζομένου € 94.256
Βοήθημα βρεφονηπιακού σταθμού € 731.614
Κατασκηνώσεις € 192.213
Βραβεύσεις αριστούχων/επιτυχόντων € 88.578
Άλλες σχετικές παροχές € 722.682
Διατακτικές/δώρα Πάσχα & Χριστουγέννων € 777.374

 

G4-EC2

Χρηματοοικονομικές επιπτώσεις και άλλοι κίνδυνοι και ευκαιρίες για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες λόγω της αλλαγής του κλίματος.

 σελ. 44-45, 47

Οι πιθανοί κίνδυνοι και οι σχετικές χρηματο-οικονομικές επιπτώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης σκοπιμότητας για κάθε έργο και επένδυση.

Η συμμετοχή σε επιτροπές κα οι δράσεις με εταιρείες του κλάδου (Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"-Συμμετοχές-Κοινές Δράσεις με Άλλους Φορείς) διευκολύνει την παρακολούθηση των επικείμενων κανονιστικών αλλαγών.

Η δέσμευση του Ομίλου σε θέματα αειφορίας επιβεβαιώνεται και από: τη συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ΔΣ του Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης, την υπογραφή του UNGC και της χάρτας για μια βιώσιμη ανάπτυξη (Πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020») και τη συμμετοχή και τη συνεργασία με Δίκτυα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις καθώς και άλλοι πιθανοί κίνδυνοι και ευκαιρίες για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες λόγω της κλιματικής αλλαγής εντάσσονται στο πεδίο κάθε μελέτης σκοπιμότητας επενδύσεων-ενεργειών της εταιρείας.

Η εταιρεία έχει ως στρατηγική επιλογή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής την εξοικονόμηση ενέργειας, τόσο στην παραγωγική της δραστηριότητα, όσο και στην διοικητική της λειτουργία.

Οι προφανείς χρηματοοικονομικές επιπτώσεις έχουν να κάνουν με το κόστος, που σχετίζεται με το προβλεπόμενο έλλειμμα δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου καθώς τα τρία διυλιστήρια του Ομίλου

στην Ελλάδα συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου. Οι εξελίξεις για τη σχετική Οδηγία 2003/87/ΕΚ παρακολουθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον κλάδο (συμμετοχή σε ομάδα της FUELS EUROPE) και αξιολογούνται οι επιπτώσεις σε επίπεδο χώρας και εταιρείας.

Για τις δύο πρώτες φάσεις εμπορίας δικαιωμάτων (2005-2007 και 2008-2012) σχεδόν όλα τα δικαιώματα κατανεμήθηκαν δωρεάν στους βιομηχανικούς κλάδους με βάση, κυρίως τις ιστορικές εκπομπές τους. Ειδικά για τα ελληνικά διυλιστήρια, αυτό έγινε χωρίς να ληφθούν υπόψη οι επενδύσεις για την περιβαλλοντική βελτίωση των καυσίμων, οι οποίες οδηγούσαν σε αύξηση ενεργειακής κατανάλωσης και αγνοώντας την πρώιμη τους δράση στην εξοικονόμηση ενέργειας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν  ελλείμματα.

Για την περίοδο 2013-2020 (3η φάση εμπορίας δικαιωμάτων), κατά την οποία αλλάζουν οι κανόνες κατανομής δικαιωμάτων και μόνο το 50% των συνολικών δικαιωμάτων θα κατανεμηθεί δωρεάν ενώ το υπόλοιπο 50% θα δημοπρατηθεί, λόγω έκθεσης του κλάδου διύλισης σε σημαντικό κίνδυνο «διαρροής άνθρακα» (carbon leakage), τα διυλιστήρια θα λάβουν 100% δωρεάν κατανομή των δικαιωμάτων, που θα προκύψουν με βάση τη σχετική τιμή δείκτη αναφοράς (benchmark) που προέκυψε από το μέσο όρο των 10% αποδοτικότερων εγκαταστάσεων του κλάδου (κατά τα έτη 2007-2008), η οποία είναι 29,5 kg CO2/CWT. Το εν λόγω benchmark οδηγεί τον κλάδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε μειώσεις της τάξεως του 23%, μεγαλύτερο ποσοστό από τον ευρωπαϊκό στόχο του 21% που ισχύει για τους άλλους κλάδους.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για την περίοδο 2013-2020 αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι θα είχαν έλλειμμα της τάξης του 25% των εκπομπών, λαμβάνοντας υπόψη και τον εκσυγχρονισμό του διυλιστηρίου Ελευσίνας. Με νεότερη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κρίθηκε απαραίτητη η εφαρμογή διατομεακού συντελεστή διόρθωσης (cross-sectoral correction factor – CSCF), o οποίος είχε ως συνέπεια την σημαντική αύξηση του ελλείμματος δικαιωμάτων (περίπου 30%) και κατά συνέπεια του σχετιζόμενου λειτουργικού κόστους.

Επιπροσθέτως, με βάση τις πρόσφατες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για εφαρμογή μηχανισμού αποθέματος δικαιωμάτων (Market Stability Reserve) και την αναμενόμενη δομική αναδιάρθρωση του ΣΕΔΕ, αναμένεται σημαντική αύξηση της τιμής των δικαιωμάτων (€/tn) το οποίο θα επηρεάσει άμεσα το κόστος συμμόρφωσης.

Με δεδομένο ότι οι τεχνικές δυνατότητες που προσφέρονται για πραγματική μείωση των εκπομπών CO2 είναι περιορισμένες σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, καθώς τα διυλιστήρια έχουν υψηλό βαθμό ενεργειακής αριστοποίησης υλοποιώντας εδώ και πολλά χρόνια έργα εξοικονόμησης ενέργειας, θα υπάρχει και κόστος για την αγορά των απαιτούμενων δικαιωμάτων εκπομπών από το 2013.

Σημειώνεται επίσης ότι, λόγω του ότι για δραστηριότητες ηλεκτροπαραγωγής δεν θα κατανέμονται δωρεάν δικαιώματα από το 2013, τα διυλιστήρια επιβαρύνονται επιπλέον με το αυξημένο κόστος για την ηλεκτρική ενέργεια που αγοράζουν, καθώς το κόστος αγοράς δικαιωμάτων για την ηλεκτροπαραγωγή έχει μερικώς μετακυλισθεί στους καταναλωτές.

Άλλοι πιθανοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν αυξημένο κόστος για καύσιμα και πρώτες ύλες, μειωμένη ζήτηση ενεργοβόρων προϊόντων καθώς και πρόσθετα μέτρα για τον έλεγχο και περιορισμό των ΑτΘ, οι οποίοι είναιανάλογοι για τον κλάδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συνεχίζονται να αξιολογούνται πιθανές ευκαιρίες για τη διείσδυση στο φυσικό αέριο και στα προηγμένα βιοκαύσιμα, να υλοποιούνται επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης καθώς και στις ΑΠΕ.

G4-EC3

Κάλυψη των υποχρεώσεων σχετικά με το καθορισμένο πρόγραμμα παροχών (defined benefit plan obligations)

 σελ. 20 (Ενότητα "ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ")

 σελ. 43, 101, 129

Ο Όμιλος για το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των εργαζομένων δεν εφαρμόζει defined benefit plan αλλά defined contribution plan. Οι σχετικές υποχρεώσεις της εταιρείας καλύπτονται από τους γενικούς πόρους της εταιρείας. Για το συνολικό κόστος βλ. δείκτη G4-EC1.

Στο συνταξιοδοτικό και νοσηλευτικό πρόγραμμα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

 % εργαζομένων που συμμετέχουν στο:
Εταιρεία Συνταξιοδοτικό
πρόγραμμα
εταιρείας
Αφαλιστικό πρόγραμμα
(ιατροφαρμακευτικό
& νοσηλείας της εταιρείας)
 ΕΛΠΕ 96 99
 ΕΚΟ 99 100
 ΕΚ 78 89
 DIAXON 96 100
 AΣΠΡΟΦΟΣ 63 100
 HP CYPRUS 94 94
 EKO BULGARIA 0 100

Ενδεικτικά παραδείγματα συμμετοχής εργαζομένων:

DIAXON και ΕΛ.ΠΕ.
Ασφαλισμένος μετά το 1993: Συνεισφορά Εργοδότη 2.5%, Συνεισφορά Εργαζομένου από 0.5% έως 5%.  Ασφαλισμένος προ του 1993: Συνεισφορά εργοδότη 6.5%, Συνεισφορά Εργαζομένου από 1.5% έως 5%.

ΑΣΠΡΟΦΟΣ:
Συμμετοχή εργαζομένων: 2-3%, Συμμετοχή Εταιρείας: 1,5%.

ΗΡ CYPRUS:
Συμμετοχή 100%, Define Benefit Plan 12,4% ο εργοδότης, Define Contribution 5% ο εργοδότης, Define Contributions 5%-15% ο εργαζόμενος. Οι υποχρεώσεις από αυτό το σχήμα εκτιμάται ότι θα καλυφθούν από το ενεργητικό κατά 86%. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην Αναλογιστική Έκθεση από επαγγελματίες αναλογιστές (Hewitt), το Δεκέμβριο του 2014.

JUGOPETROL:
15% εργαζόμενος / 5,5% εργοδότης. Οι συνταξιοδοτικές εισφορές είναι υποχρεωτικές και ορίζονται από νομοθεσία και κανονισμούς.

ΕΚΟ ΒULGARIA:
Σταθερό υποχρεωτικό σχήμα, το οποίο καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία.

ΕΚΟ SERBIA:
H συνεισφορά για σύνταξη & υγεία είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία 11% επί των ακαθάριστων αποδοχών.

G4-EC4

Σημαντική χρηματοοικονομική βοήθεια, που λαμβάνεται από κυβερνητικούς φορείς

Καμία χρηματοοικονομική βοήθεια.

G4-EC5

Κλίμακα ποσοστού του τυπικού μισθού νεοπροσληφθέντος σε σύγκριση με τον κατώτατο μισθό που ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Με την παραδοχή ότι το "local minimum" είναι οι εθνικές, συλλογικές και ομοιεπαγγελματικές συμβάσεις εργασίας (ΕΓΣΣΕ), τα ΕΛ.ΠΕ. αμείβουν τους εργαζόμενους πέραν και άνω των ΕΓΣΣΕ, χωρίς καμία διάκριση/ διαφοροποίηση.

Κανένας εργαζόμενος με σύμβαση αορίστου χρόνου δεν αμείβεται με τον κατώτατο/βασικό μισθό σε ΕΛ.ΠΕ., ΕΚΟ, DIAXON και EKO BULGARIA, EKO SERBIA, Jugopetrol.

Ο τυπικός μέσος μισθός εργαζομένου στο Όμιλο είναι σημαντικά υψηλότερος του αντίστοιχου μισθού στην Ελλάδα, αντίστοιχα εκτός Ελλάδος είναι έως 300% υψηλότερος του αντίστοιχου εθνικού μέσου όρου.

Ως σημαντικές τοποθεσίες δραστηριοποίησης των ΕΛΠΕ θεωρούνται οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσ/κης με ενδεικτικά παραδείγματα μισθών:

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Αμείβεται κατά 32% υψηλότερα από την ομοιεπαγγελματική σύμβαση.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Αμείβεται κατά 62% υψηλότερα από την ομοιεπαγγελματική σύμβαση.

ΑΣΠΡΟΦΟΣ: (με βάση 100 την κλαδική σύμβαση) η απόκλιση από τον τυπικό βασικό μισθό είναι: μηχανικοί 96%, λογιστές 98%, υπάλληλοι γραφείου 114%, τεχνίτες 105%. Δεν υφίσταται διαφοροποίηση βασικού μισθού κατά φύλο, αλλά κατά τοποθεσία δραστηριοποίησης (π.χ. οι απασχολούμενοι στα εργοτάξια λαμβάνουν εργοταξιακό επίδομα).

EKO: Ο κατώτατος μισθός, που ισχύει σε τοπικό επίπεδο αντιστοιχεί περίπου στο 79% του τυπικού βασικού μισθού ενός νεοπροσλαμβανομένου στην εταιρεία.

ΕΚΟ BULGARIA:: ελάχιστος τοπικός μισθός € 184, εισαγωγικός μισθός €450.

ΕΚΟ SERBIA: οι μισθοί νεοπροσλαμβανομένων είναι κατά πολύ υψηλότεροι του τοπικού.

JUGOPETROL: Ο χαμηλότερος μισθός είναι 2,28-2,65 φορές μεγαλύτερος του κατώτατου τοπικού μισθού.

ΟΚΤΑ: Ο χαμηλότερος μισθός είναι 2,4-3,8 φορές μεγαλύτερος του κατώτατου τοπικού μισθού.

ΗΡ CYPRUS: Υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία ρυθμίζει τα μισθολογικά κλιμάκια σε σχέση με τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Βάσει των κλιμακίων αυτών θα καθοριστεί και η μισθοδοσία του νεοπροσλαμβανόμενου. Η συλλογική σύμβαση είναι κοινή και για τις 3 μεγάλες εταιρείες πετρελαιοειδών (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, BP, Exxon Mobil) που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Το μόνιμο προσωπικό αμείβεται με βάση τα κλιμάκια της συλλογικής σύμβασης. Το εποχιακό προσωπικό αμείβεται με βάση τον κατώτατο μισθό, που καθορίζεται από την νομοθεσία.

G4-EC6

Ποσοστό ανώτερων στελεχών που προέρχονται από την τοπική κοινότητα, στις περιοχές σημαντικής δραστηριοποίησης

Στην κατηγορία senior management εντάσσονται στελέχη με βαθμό μεγαλύτερο του Αναπληρωτή Διευθυντή.

Το ποσοστό αυτών των στελεχών από τις τοπικές κοινωνίες κυμαίνεται από 25% έως 100%.

Κατά τη διαδικασία της πρόσληψης προσωπικού ΕΛΠΕ προβλέπεται μοριοδότηση των μόνιμων κατοίκων των όμορων με τα Διυλιστήρια Δήμων (ορισμός σημαντικών τοποθεσιών δραστηριοποίησης).

ΕΛΠΕ, ΕΚΟ, ΕΚ 100%
ΑΣΠΡΟΦΟΣ 100%
DIAXON 100%
EKO BULGARIA 25%
EKO SERBIA 67%
HP CYPRUS 94%
JUGOPETROL 83%
OKTA 33%

 

G4-EC7

Ανάπτυξη και επίδραση των επενδύσεων σε υποδομή και υπηρεσίες, που παρέχονται κυρίως για κοινό όφελος (όπως δρόμοι, δίκτυα, κέντρα υγείας ή άθλησης)

 σελ. 74-79 (Ενότητα "Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"-Οι Δράσεις μας στην Ελλάδα, Οι Δράσεις μας στο Εξωτερικό)

Το 2013 έγινε Έρευνα Ουσιαστικότητας (materiality analysis, βλ. Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"-Ουσιαστικότητα) και το 2014 έγινε ποσοτική και ποιοτική έρευνα στις τοπικές κοινότητες (Company Reputation Monitor, βλ. Ενότητα "Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"-Τοπική Κοινωνία). Τέτοιες προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των επενδύσεων σε υποδομές και άλλες δράσεις για το όφελος των τοπικών κοινωνιών. Όλα τα έργα γίνονται στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με τις τοπικές κοινωνίες. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Δωρεά 54.856 λίτρων ασφάλτου στο Δήμο Ελευσίνας (€ 33.000)
 • Χορήγηση υλικών και κάλυψη εργασιών για τη συντήρηση δημοτικών οδών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας (€ 99.000)
 • Πρόγραμμα Αναβάθμισης Παιδικών Χαρών στο Δήμο Ασπροπύργου (€ 9.800)
 • Υποστήριξη της λειτουργίας των δημοτικών βιβλιοθηκών στις τοπικές κοινωνίες εφοδιάζοντάς τις με σύγχρονο εξοπλισμό, δημιουργώνταςπαράλληλα ενημερωμένες βάσεις δεδομένων και ενισχύοντας τη λειτουργικότητά τους. Παράλληλα, με την εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων του Ομίλου, εμπλουτίζουμε το περιεχόμενό τους και αυξάνουμε τις ευκαιρίες μόρφωσης του κοινού προσφέροντας βιβλία, (€2.200). Αλλά και Πανελλαδικά σε βιβλιοθήκες της χώρας δόθηκαν περισσότερα από 6.000 βιβλία.
 • Εργασίες αποψίλωσης στον Δήμο Ελευσίνας (€ 1.800)
 • Δωρεά 2 isoboxes για τις ανάγκες του 1ου & 3ου Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας και του Δημοτικού Σταδίου Μαγούλας
 • Δωρεά ελαστικών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας (€ 7.300)
 • Χορηγία καυσίμων για τις ανάγκες επιτήρησης και πυροπροστασίας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας (€ 5.000)
 • Χορηγία καυσίμων σε 3 εθελοντικές οργανώσεις (Εθελοντική Ομάδα Μεγαρέων - Σώμα Έρευνας και Διάσωσης, Εθελοντική Ομάδα Μεγάρων «ΚΟΥΡΟΣ» και Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας) για τις ανάγκες επιτήρησης και πυροπροστασίας του Δήμου Μεγαρέων & Θεσσαλονίκης (€ 6.000)
 • Καταπολέμηση Κουνουπιών Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης (€ 6.100)
 • Αντικατάσταση ελαστικών σε όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Δήμου Θεσσαλονίκης για πυρασφάλεια αστικού δάσους (€ 4.500)
 • Επισκευή πλωτού μέσου Λιμενικού Σώματος Θεσσαλονίκης (€ 4.400)
 • Χορηγία καυσίμων για τη συντήρηση οδών από τη Δ/νση Κατασκευής Έργων & Συντήρησης Οδοποιίας Περιφέρειας Αττικής (€ 3.000).
 • Μετά από τις πλημμύρες στη Σερβία,  υποστηρίχτηκε η τοπική κοινωνία μέσω δωρεάς  € 50.000 για την ανακατασκευή του δημοτικού σχολείου Jefimija σε Obrenovac, το οποίο ήταν κάτω από το νερό για εβδομάδες.
 • Η ΟΚΤΑ επένδυσε σε νέους λέβητες ατμού με πέντε φορές μικρότερη χωρητικότητα και εγκατεστημένους πλησιέστερα στους χρήστες. Η επένδυση αυτή είχε ως αποτέλεσμα μικρότερη κατανάλωση καυσίμων και  μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων κατά περίπου 40%.
G4-EC8

Κατανόηση και περιγραφή των σημαντικών έμμεσων οικονομικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της έκτασης των επιδράσεων/ επιπτώσεων

 σελ. 12 (Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"-Ουσιαστικότητα)

Η οικονομική κρίση έχει κλιμακώσει τις προσδοκίες από τις επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν περισσότερη κοινωνική αξία, πέρα από τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τη φιλανθρωπία. Η εταιρική υπευθυνότητα έχει αναδειχθεί ως ένα σημαντικό στοιχείο της απόκρισης του επιχειρηματικού κλάδου σε αυτές τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συνεισφορά μας στην κοινωνία, παρακαλούμε δείτε την ενότητα "Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ".

 1. Οικονομική ανάπτυξη σε περιοχές με χαμηλή ανάπτυξη: Δες Δείκτη EC7 για έργα στη Δυτ. Αττική και Ενότητα "Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"-Οι Δράσεις μας στην Ελλάδα, Οι Δράσεις μας στο Εξωτερικό, για κοινωνικά έργα.
 2. Επιπτώσεις από τη βελτίωση ή επιδείνωση των κοινωνικών ή περιβαλλοντικών συνθηκών: Δες στην ενότητα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" για δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών.
 3. Διαθεσιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών σε ομάδες χαμηλού εισοδήματος: Δες στην Ενότητα "Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"-Οι Δράσεις μας στην Ελλάδα, Οι Δράσεις μας στο Εξωτερικό, για τις δωρεές καυσίμων και τη διάθεση προπληρωμένων καρτών για την προμήθεια καυσίμων.
 4. Ενίσχυση των δεξιοτήτων και γνώσεων σε μια επαγγελματική κοινότητα ή σε μια γεωγραφική περιοχή: Ένα σύγχρονο πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων υλοποιήθηκε στην Ελευσίνα με τη συνεργασία του ALBA Graduate Business School. Το πρόγραμμα προσέφερε την ευκαιρία, σε νέους του Θριασίου, να ενημερωθούν και να “αντλήσουν” πολύτιμη γνώση σε τομείς όπως η επιχειρηματικότητα, η στρατηγική, η τεχνική της διαπραγμάτευσης και η συναισθηματική νοημοσύνη. Κοινή διαπίστωση αποτελεί η ανάγκη των νέων για απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, μέσα από πρόσβαση σε σύγχρονους τρόπους σκέψης και πληροφόρησης, προκειμένου να αποκτήσουν τις σωστές δεξιότητες, να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους και να διεκδικήσουν επάξια μια θέση στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον. Το πρόγραμμα, το οποίο παρέχεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, παρέχει πιστοποιητικό παρακολούθησης. Στην HP Cyprus υλοποιείται εκπαίδευση φοιτητών στα κεντρικά γραφεία ή στους αποθηκευτικούς χώρους (terminal).
 5. Υποστήριξη θέσεων εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού: Δες στην Ενότητα "Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"-Τοπική Κοινωνία, στον Πίνακα 6.2, για αγορές από τοπικούς προμηθευτές.
 6. Οικονομικές επιπτώσεις των αλλαγών στις περιοχές δραστηριοποίησης: Κατά τη διαδικασία της πρόσληψης προσωπικού ΕΛΠΕ προβλέπεται μοριοδότηση των μόνιμων κατοίκων των όμορων με τα διυλιστήρια Δήμων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναδιοργάνωσης της ΟΚΤΑ σημειώθηκε αύξηση των νέων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Αυξήσαμε τις οδικές μεταφορές, στηρίζοντας έτσι τον κλάδο των μεταφορών με φορτηγά. Προγράμματα πρακτικής άσκησης συνέβαλαν στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των φοιτητών από τα τοπικά πανεπιστήμια. Ανατέθηκε ο έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων και η επικύρωση σε εξειδικευμένη ανεξάρτητη εξειδικευμένη εταιρεία (Saybolt), που λειτουργεί σε συνέργεια με το τεχνικό μας τμήμα. Έχουμε εντείνει την αποκατάσταση των δεξαμενών σε συνεργασία με τις τοπικές κατασκευαστικές εταιρείες.
 7. Σημασία των επιπτώσεων στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων των ενδιαφερομένων μερών: Το 2013 έγινε έρευνα (materiality analysis,Ενότητα "Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ"-Ουσιαστικότητα) βάσει ερωτηματολογίου και συνεντεύξεων στις τοπικές κοινωνίες, και το 2014 έγινε ποιοτική και ποσοτική έρευνα (Company Reputation Monitor) στους όμορους δήμους, (Ενότητα "Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"-Τοπική Κοινωνία). Οι έρευνες, η τακτική επικοινωνία και οι διαβουλεύσεις αξιοποιούνται για τον προσδιορισμό των επενδύσεων σε υποδομές και άλλες δράσεις για το όφελος των τοπικών κοινωνιών και για την κατανόηση των σημαντικών έμμεσων επιπτώσεων σε τοπικό επίπεδο. Η αξιολόγηση των συμπερασμάτων οδήγησε  στο σχεδιασμό σχετικών δράσεων. Καταγράφηκε ότι οι τοπικές κοινωνίες προσδοκούν δράσεις με έμφαση στην στήριξη των ανέργων, στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στην στήριξη των ατόμων της τρίτης ηλικίας και γενικά των ευπαθών ομάδων. Επίσης, κατά το σχεδιασμό κάθε νέας επένδυσης λαμβάνεται μέριμνα για τις άμεσες και τις έμμεσες επιπτώσεις.
G4-EC9

Ποιο ποσοστό του προϋπολογισμού προμηθειών δαπανήθηκε σε τοπικούς προμηθευτές, στις σημαντικές τοποθεσίες δραστηριοποίησης

 σελ. 71-73 (Ενότητα "Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"-Προτεραιότητες και Πολιτική, Τοπική Κοινωνία)

Το ποσοστό προμηθειών από την τοπική κοινωνία είναι 12,3 % για τις ΕΛΠΕ και DIAXON (εταιρείες με βιομηχανική παραγωγή) και 97%  για τις εμπορικές εταιρείες του Ομίλου (EKO, EK, EKO BULGARIA, ΟΚΤΑ, HP CYPRUS, EKO SERBIA, JUGOPETROL) και παρουσιάζεται αναλυτικά στους Πίνακες 6.2, Ενότητα "Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"-Τοπική Κοινωνία.

Ως τοπικός προμηθευτής, ορίζεται εκείνος του οποίου η έδρα βρίσκεται σε δήμους όμορους με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου, για τις εταιρίες του Ομίλου που έχουν βιομηχανική παραγωγή (ΕΛΠΕ & Diaxon). Για τις εμπορικές εταιρίες (EKO, EK, EKO BULGARIA, ΟΚΤΑ, HP CYPRUS, EKO SERBIA, JUGOPETROL) ως τοπικοί προμηθευτές ορίζονται οι εγχώριοι προμηθευτές.

Ως σημαντικές τοποθεσίες ορίζονται οι όμοροι Δήμοι Θριασίου και Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τα διυλιστήρια και την DIAXON.

Πολιτική του Ομίλου είναι η υποστήριξη της τοπικής αγοράς και των τοπικών εργολάβων, από την στιγμή που δεν επηρεάζονται τα κριτήριά μας για την επιλογή των συνεργατών μας (όπως η ασφάλεια, η ποιότητα, η ανταγωνιστικότητα, κα). Σε αυτό το πλαίσιο ο Όμιλος (μαζί με άλλες μεγάλες εταιρείες) επένδυσε στην κατάλληλη εκπαίδευση υπεργολάβων ώστε να διασφαλιστεί η ικανότητά τους να συμμετέχουν σε έργα του Ομίλου.

 

Περιβαλλοντικοί Δείκτες

G4-EN1

Υλικά

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκατάσταση ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 
(OKTA=A, EKO=B, EK=Γ, DIAXON=Δ, HPC=Ε, EKO SERBIA=Ζ, EKO BULGARIA=H, JUGOPETROL=Θ)
MM Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Αργό πετρέλαιο  6.110,9 3.595,8 1.801,3 Ν/Α ktn  
Throughput (Αργό πετρέλαιο & άλλα ρεύματα τροφοδοσίας μονάδων) 7.706,0 5.115,4 3.396,6 Ν/Α ktn
Σύνολο Διακινηθέντων Προϊόντων 8.473,9 5.116,0 3.438,9 2.610,9 ktn
Καταλύτες 2.690 421 - - tn
Λιπαντικά 20 5,3 33,1 70,2 tn
Πρόσθετα & άλλα χημικά 2.207 4.528 2.841 1.061/ 12.656 tn
Διαλύτες - - - 1,1 tn
Υλικά Συσκευασίας - - - 2.535 tn
Χρησιμοποιούμενα υλικά στο
hydrolic fracturing,
όπως υδραυλικά υγρά,
αντιδιαβρωτικές ουσίες, οξέα,
τασιενεργές ουσίες,
αντικαθαλατωτικά,
ουσίες πηκτωμάτωσης, ουσίες
μείωσης τριβής, βιοκτόνα,
breakers, ελεγκτές σιδήρου,
αναστολείς κλίμακας.
Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α tn
Σύνολο Μη Ανανεώσιμων Υλικών 8.478,8 5.121,0 3.441,8 2.627,2 ktn
Ανανεώσιμα Υλικά (βιοντίζελ) 70.741 - 42.150 Ν/Α m3

 

G4-EN2

Ανακυκλώσιμα υλικά

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκατάσταση ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
(OKTA=A, EKO=B, EK=Γ, DIAXON=Δ, HPC=Ε, EKO SERBIA=Ζ, EKO BULGARIA=H, JUGOPETROL=Θ)
ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Για τα διυλιστήρια Slop oil/ throughput 0 1,1 0,8 7,6 (Δ) % -

 

G4-EN3

Συνολική Κατανάλωση Ενέργειας εντός του οργανισμού

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκαταστάσεις ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
(OKTA=A, EKO=B, EK=Γ, DIAXON=Δ, HPC=Ε, EKO SERBIA=Ζ, EKO BULGARIA=H, JUGOPETROL=Θ)
ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Κατανάλωση ενέργειας από μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα 22.305.820 15.858.269 4.570.872 167.000 GJ

Η αγοραζόμενη ηλεκτρική ενέργεια προκύπτει από τους λογαριασμούς των προμηθευτών, ενώ η ιδιοπαραγόμενη από μετρητές ισχύος στις εγκαταστάσεις. 
Η θερμογόνος δύναμη των καυσίμων προέρχεται από το National Inventory Report 2014. 
Δεν πωλείται ηλεκτρική ενέργεια, ενέργεια για θέρμανση, ψύξη και ατμό, ούτε  πωλείται ιδιοπαραγόμενη ενέργεια για θέρμανση, ψύξη και ατμό.

Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμα ορυκτά 0 0 0 3,9 (Β & Γ)
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενη από μη ανανεώσιμες πηγές (από εξωτερικό πάροχο) 643.276 933.403 560.320 229.443
Κατανάλωση ηλεκτιρκής ενέργειας προερχόμενη απο ΑΠΕ (από εξωτερικό πάροχο) 129.614 188.071 112.899 25.856
Ιδιοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 1.099.984 407.233 0 0
Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 1.872.874 1.528.707 673.219 255.299
Κατανάλωση ενέργειας για ατμό - 5.298.070 1.823.817 -
Συνολική κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισμού 23.078.710 16.979.742 5.244.092 422.300

 

G4-EN4

Συνολική Κατανάλωση Ενέργειας εκτός του οργανισμού

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκατάσταση ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
(OKTA=A, EKO=B, EK=Γ, DIAXON=Δ, HPC=Ε, EKO SERBIA=Ζ, EKO BULGARIA=H, JUGOPETROL=Θ)
ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Transportation and distribution (Upstream) 4.004 63,4 TJ Οι υπολογισμοί έγιναν με βάση τα στοιχεία του Carbon Footprint 2014. Χρησιμοποιήθηκε η θερμογόνος δύναμη των καυσίμων, η οποία προήλθε από το National Inventory Report 2014. Τα Business travel (Upstream) θεωρούνται ότι είναι το 30% του συνόλου και επαληθεύτηκαν με το small emitters tool (https://www.eurocontrol.int/articles/small-emitters-tool).  “Transportation” και “distribution” υπολογίστηκαν από τις μεταφορές με πλοία. Οι συντελεστές εκπομπής προήλθαν από το Second IMO GHG Study 2009.  Για το “employee commuting”, χρησιμοποιήθηκε ο μ.ο. της θερμογόνου βενζίνης & diesel.
Business travel (Upstream) 1,1 9,3
Employee commuting (Upstream) 8,6 0,6
Σύνολο Upstream 4.014 73,3
Downstream (transportation and distribution) 1.926 65,7

 

G4-EN5

Energy Intensity

ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
(OKTA=A, EKO=B, EK=Γ, DIAXON=Δ, HPC=Ε, EKO SERBIA=Ζ, EKO BULGARIA=H, JUGOPETROL=Θ)
ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
2,72 3,32 1,52 0,16 GJ/tn διακινηθέντων προϊόντων Ενέργεια σε Giga Joule ανά τόνο διακινηθέντων προϊόντων. Ο δείκτης αφορά τη συνολική καταναλισκόμενη ενέργεια εντός του οργανισμού.

 

G4-EN6

Εξοικονόμηση ενέργειας

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκαταστάσεις ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
(OKTA=A, EKO=B, EK=Γ, DIAXON=Δ, HPC=Ε, EKO SERBIA=Ζ, EKO BULGARIA=H, JUGOPETROL=Θ)
ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Εξοικονόμηση Ενέργειας για το έτος 2014 (Καύσιμα) 50.550 0 33.856 0 GJ

Η εξοικονόμηση υπολογίζεται σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.  ΒΕΑ – ΒΕΕ: εκτίμηση με βάση στοιχεία καταγραφών κατανάλωσης καυσίμων και ατμού, επεμβάσεις για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και περιορισμό των απωλειών ατμών. ΒΕΘ (υπολογισμός): Η εξοικονόμηση ατμού οφείλεται σε περιορισμό απωλειών (π.χ. βελτίωση μονώσεων) και η εξοικονόμηση καυσίμου στη βελτίωση απόδοσης στους φούρνους και στους λέβητες.
Δεν υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας για  ψύξη.

Εξοικονόμηση Ενέργειας για το έτος 2014 (Ηλεκτρισμός) 0 0 0 200
Εξοικονόμηση Ενέργειας για το έτος 2014 (Θέρμανση) 0 0 0 15.282
Εξοικονόμηση Ενέργειας για το έτος 2014 (Ατμός) 117.950 561.206 262.515 0
Συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας το 2014 168.500 561.206 296.371 15.482

 

G4-EN7

Μείωση ενεργειακών απαιτήσεων για τα προϊόντα/υπηρεσίες

Τα τελικά διατιθέμενα καύσιμα από τις εμπορικές εταιρίες ΕΚΟ και Ελληνικά Καύσιμα συμβάλλουν σημαντικά στη χαμηλότερη εκπομπή ρύπων και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου. Η βενζίνη ΕΚΟ 95 Ekonomy προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου έως και 2% και το ΕΚΟ diesel Ekonomy επιτυγχάνει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου έως και 4%, ενώ  η βενζίνη EKO Racing 100 μειώνει τις εκπομπές ρύπων, καθαρίζει και προστατεύει τον κινητήρα και το κύκλωμα καυσίμου, και μειώνοντας σημαντικά τις τριβές, επιτυγχάνει έως και 4% υψηλότερη απόδοση κινητήρα. Επίσης, το νέο καύσιμο ΕΚΟ Diesel Avio επιτυγχάνει μηδενική απώλεια ισχύος του κινητήρα καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του και σε όλο το εύρος των στροφών του (σύμφωνα με το τεστ κινητήρα CEC F-98-08 που έχει καθιερωθεί για τους σύγχρονους common rail κινητήρες Diesel). Επιπρόσθετα η βενζίνη BP Ultimate 95 επιτυγχάνει κατά μέσο όρο 12 επιπλέον χιλιόμετρα, σε σύγκριση με τα κοινά καύσιμα ανά γέμισμα, ενώ το BP Ultimate Diesel προσφέρει κατά μέσο όρο 42 επιπλέον χιλιόμετρα , σε σύγκριση με τα κοινά καύσιμα ανά γέμισμα. Τέλος, το Βελτιωμένο Πετρέλαιο Θέρμανσης BP Super Heat έχει μοναδικά χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες για τα πρότυπα, τις παραδοχές και τις μεθοδολογίες υπολογισμού υπάρχουν στο επίσημο site των εταιριών εμπορίας ΕΚΟ & Ελληνικά Καύσιμα. http://www.eko.gr & http://www.hellenicfuels.gr

G4-EN8

Κατανάλωση νερού ανά πηγή προέλευσης

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκαταστάσεις ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
(OKTA=A, EKO=B, EK=Γ, DIAXON=Δ, HPC=Ε, EKO SERBIA=Ζ, EKO BULGARIA=H, JUGOPETROL=Θ)
ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Σύνολο 4.457.431 9.115.818 1.724.589 1.262.163 m3 Οι μετρήσεις του νερού από το δίκτυο ύδρευσης προκύπτουν από τους λογαριασμούς των προμηθευτών, του θαλασσινού νερού και των γεωτρήσεων από μετρητές. Για τις θυγατρικές όπου δεν υπάρχει μετρητής, έχει γίνει εκτίμηση. Δεν καταναλώνεται νερό από όμβρια ύδατα, από υγρά απόβλητα άλλων οργανισμών και από άλλη πηγή.
Δίκτυο Ύδρευσης 3.566.338 4.792.043 1.724.589 1.223.388
Επιφανειακά ύδατα (Θαλασσινό) 891.093 3.294.455 0 1.400
Γεωτρήσεις 0 1.029.320 0 37.375

 

G4-EN9

Πηγές νερού που επηρεάζονται

Δεν υπάρχουν σημαντικά επηρεαζόμενες πηγές.

G4-EN10

Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση νερού

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκαταστάσεις ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
(OKTA=A, EKO=B, EK=Γ, DIAXON=Δ, HPC=Ε, EKO SERBIA=Ζ, EKO BULGARIA=H, JUGOPETROL=Θ)
ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Ποσοστό 13,52 24,26 2,71 0,26 % Προκύπτει είτε απ’ ευθείας από μετρητές είτε από εκτίμηση (πχ. για ΒΕΑ εκτιμάται ότι το10% του νερού από τη μονάδα υγρών αποβλήτων αξιοποιείται για εσωτερικές εργασίες – καθαρισμοί, υδραυλικές δοκιμές, κ.α.).
Όγκος 602.828 2.211.726 46.747 3.326 (Α, Β, Ε) m3

 

G4-EN11

Χώροι εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον προστατευόμενων περιοχών ή περιοχών υψηλής αξίας βιοποικιλότητας

Τα διυλιστήρια του Ομίλου δεν γειτνιάζουν με προστατευόμενες περιοχές (NATURA, RAMSAR). Βρίσκονται σε θεσμοθετημένες περιοχές βιομηχανικής δραστηριότητας.

G4-EN12

Περιγραφή σημαντικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από δραστηριότητες και προϊόντα

Γίνεται σημαντική προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και το οικοσύστημα. Ο κλάδος των διυλιστηρίων στην Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη διείσδυση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών. Η διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων πραγματοποιείται με βάση τις ΒΔΤ με αποτέλεσμα την μηδενική επίδραση στους έμβιους οργανισμούς ενώ οι αέριες εκπομπές ελέγχονται με βάση τις Οδηγίες για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και άρα η επίδρασή τους στους έμβιους οργανισμούς εκτιμάται ως αμελητέα.

G4-EN13

Οικότοποι που προστατεύονται

Δεν υπάρχουν οικότοποι που προστατεύονται ή αποκαθίστανται (ΕΝ11).

G4-EN14

Είδη στην κόκκινη λίστα IUCN

ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
(OKTA=A, EKO=B, EK=Γ, DIAXON=Δ, HPC=Ε, EKO SERBIA=Ζ, EKO BULGARIA=H, JUGOPETROL=Θ)
ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
0 0 0 0 - -

 

G4-EN15

Άμεσες εκπομπές CO2 (Έτος βάσης - ένταξης στο EU ETS 2005) βλ. ΕΝ17 για άμεσες εκπομπές από μεταφορά προσωπικού και υλικών)

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκαταστάσεις ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
(OKTA=A, EKO=B, EK=Γ, DIAXON=Δ, HPC=Ε, EKO SERBIA=Ζ, EKO BULGARIA=H, JUGOPETROL=Θ)
ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Επαληθευμένες εκπομπές CO2 (για τα τρία διυλιστήρια στην Ελλάδα που μετέχουν στο EU ETS) 1.393.017 1.908.758 239.535 11.900 (Α, Β, Γ, Δ) tn CO2 eq Επαλήθευση εκπομπών από εξωτερικό φορέα σύμφωνα με τους κανονισμούς 600 και 601/2012 της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η διαφοροποίηση των εκπομπών σε σχέση με το έτος βάσης παρουσιάζεται αναλυτικά στο Διάγραμμα 4.3 στην Ενότητα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" (Κλιματική Αλλαγή και Ενεργειακή Αποδοτικότητα)

Άμεσες εκπομπές άλλων αερίων θερμοκηπίου εκτός CO2. Εκπομπές από CH4, N2O, HFCs.

5.763 1.328 5.257 - Υπολογισμός με βάση τα GWP από το IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis.
Άθροισμα 1.398.780 1.910.086 244.792 11.900

Δεν υπάρχουν εκπομπές βιογενούς CO2.  Οι εκπομπές παρακολουθούνται από το 2005 στο πλαίσιο του EU ETS (Phase 1: 2005-2008, Phase 2: 2008-2012, Phase 3: 2013-2020). To έτος βάσης επιλέγεται ως το πρώτο έτος της τρέχουσας περιόδου, δηλ. το 2013 (εκπομπές έτους βάσης = 3.461.438 tn CO2). Ενοποιημένη προσέγγιση για την αναφορά των εκπομπών με βάση το λειτουργικό έλεγχο.

 

G4-EN16

Έμμεσες εκπομπές GHG

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκαταστάσεις ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
(OKTA=A, EKO=B, EK=Γ, DIAXON=Δ, HPC=Ε, EKO SERBIA=Ζ, EKO BULGARIA=H, JUGOPETROL=Θ)
ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις 238.308 345.788 207.576 63.646 tn CO2 eq

Περιλαμβάνονται μόνο εκπομπές CO2. Οι καταναλώσεις υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας την κατανάλωση της ηλ. ενέργειας και των συντελεστών εκπομπής CO2. Συντελεστής ΔΕΗ: 1,11 kg CO2/kWh για το 2013, συντελεστής Elpedison για το 2014: 0,385 kg CO2/kWh και συντελεστές ΙΕΑ: BULGARIA factor 2009-2011: 0,558 kg CO2/kWh - MONTENEGRO factor 2009-2011: 0,454 kg CO2/kWh - SERBIA 2009-2011: 0,745 kg CO2/kWh). ΟΚΤΑ: Υπολογισμός με βάση τα δεδομένα UNDP.  CYPRUS factor: Από το “Σύμφωνο των Δημάρχων”.
Έτος βάσης είναι το 2012 όπου συμπεριλήφθηκαν και τα 4 κεντρικά κτίρια του Ομίλου. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά το 2014 προσμετρήθηκε και το κτίριο στην οδό Γραβιάς. Οι αναλυτικοί υπολογισμοί περιλαμβάνονται στο Carbon Footprint 2014. Οι συνολικές έμμεσες εκπομπές του έτους βάσης υπολογίστηκαν 705.573 tn CO2. Ενοποιημένη προσέγγιση για την αναφορά των εκπομπών με βάση το λειτουργικό έλεγχο.

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια γραφείων διοίκησης

Κεντρικά γραφεία Ομίλου στο Μαρούσι (Χειμάρρας & Γραβιάς) 1.806 tn CO2 eq.

Το άθροισμα των έμμεσων εκπομπών (Scope 2) για τον Όμιλο είναι 857.124 tn CO2 eq.

 

G4-EN17

Άλλες έμμεσες εκπομπές GHG

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκαταστάσεις ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
(OKTA=A, EKO=B, EK=Γ, DIAXON=Δ, HPC=Ε, EKO SERBIA=Ζ, EKO BULGARIA=H, JUGOPETROL=Θ)
ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Σύνολο έμμεσων εκπομπών CO2 από το σύνολο δραστηριοτήτων (αεροπορικές πτήσεις, ιδιωτικές μεταφορές, κατανάλωση χαρτιού) στα κτίρια των γραφείων διοίκησης στο Μαρούσι (Χειμάρρας & Γραβιάς), Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη. 1.974 tn CO2 eq Περιλαμβάνονται μόνο εκπομπές CO2. Δεν υπάρχουν εκπομπές βιογενούς CO2. Οι εκπομπές για τα αεροπορικά ταξίδια προέρχονται αυτούσιες από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, οι εκπομπές από τις μετακινήσεις υπολογίζονται με βάση τις μετρήσεις από τις κάρτες καυσίμων, εκτιμήσεις για τα ιδιωτικά μέσα σύμφωνα με ερωτηματολόγιο του 2012 και οι συντελεστές εκπομπής είναι από την Defra και το MyClimate (έργο Carbon Footprint 2014).
Εκπομπές που αφορούν τις παραλαβές αργού & πρώτων υλών/ προϊόντων, ενδιάμεσες μεταφορές & εξαγωγές) 465.855 Περιλαμβάνονται μόνο εκπομπές CO2. Υπολογιστική μέθοδος με βάση τα ταξίδια και τις ποσότητες που μεταφέρονται. Οι συντελεστές εκπομπής από το Second IMO GHG Study 2009.
Σύνολο άλλων έμμεσων εκπομπών GHG 467.829 Έτος βάσης 2013, όπου συμπεριλήφθηκαν οι εκπομπές που αφορούν τις παραλαβές αργού & πρώτων υλών/προϊόντων, ενδιάμεσες μεταφορές και εξαγωγές στον υπολογισμό. Οι συνολικές άλλες έμμεσες εκπομπές του έτους βάσης υπολογίστηκαν 283.038 tn CO2.

 

G4-EN18

GHG Emissions Intensity

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκαταστάσεις ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
(OKTA=A, EKO=B, EK=Γ, DIAXON=Δ, HPC=Ε, EKO SERBIA=Ζ, EKO BULGARIA=H, JUGOPETROL=Θ)
ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Emission Intensity Index 0,21 0,47 0,18 N/A tn CO2 eq/ tn διακινηθέντων προϊόντων Τόνοι CO2 eq ανά τόνο διακινηθέντων προϊόντων.   Περιλαμβάνει εκπομπές από CO2, CH4, N2O, HFCs και αφορά άμεσες (Scope 1), έμμεσες (Scope 2)και άλλες έμμεσες (Scope 3) εκπομπές.

 

G4-EN19

Πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών (για το 2014)

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκαταστάσεις ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
(OKTA=A, EKO=B, EK=Γ, DIAXON=Δ, HPC=Ε, EKO SERBIA=Ζ, EKO BULGARIA=H, JUGOPETROL=Θ)
ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Scope 1 (Πεδίο 1): Οι άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από πηγές που ανήκουν ή ελέγχονται από τον οργανισμό, π.χ. CO2 από την κατανάλωση καυσίμου. 5.586
(Α)
43.009
(Α)
22.698
(C)
79 (A: OKTA)
(C)
tn CO2 eq

Αναφέρεται μόνο σε  εκπομπές CO2, των οποίων η μείωση υπολογίζεται με βάση της ποσότητες κατανάλωσης συγκριτικά με το 2013 (έτος βάσης). Οι μειώσεις που αναφέρονται από τα 3 διυλιστήρια αφορούν μόνο τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές (Scope 1 & 2). Μειώσεις στο Πεδίο 3 δεν υπάρχουν (Scope 3 - Πεδίο 3: Άλλες έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, που είναι αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του οργανισμού, αλλά προέρχονται από πηγές που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από τον οργανισμός, καθώς και η χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών).
 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις δράσεις που μπορεί να οφείλονται αυτές οι μειώσεις. Το σύμβολο δίπλα στον αριθμό σε κάθε κελί αντιστοιχεί στο σύμβολο του πίνακα αυτού.
A Αλλαγή καυσίμων
B Χρήση ανανεώσιμων
C Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης