ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας απόκτησης κοινής κουλτούρας ασφάλειας σε όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου εφαρμόζεται κοινή διαδικασία βασικής εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
Η εκπαίδευση του προσωπικού του Ομίλου είναι πολύπλευρη και περιλαμβάνει θέματα όπως:

  • Πυρασφάλεια - χρήση πυροσβεστικών μέσων- τεχνικές διάσωσης από ύψος και κλειστούς χώρους.
  • Πρώτες βοήθειες - αντιμετώπιση εγκαυμάτων.
  • Χρήση μέσων ατομικής προστασίας (αναπνευστικές συσκευές, μάσκες, κ.λπ.).
  • Παρουσιάσεις διεθνών ατυχημάτων (αιτίες - συμπεράσματα).
  • Περιοδική επανάληψη - υπενθύμιση σημαντικών διαδικασιών ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης.
  • Συμμετοχή σε ασκήσεις.
  • Σε όλους τους εργαζόμενους διανέμεται το μηνιαίο δελτίο Ασφάλειας Διεργασιών του CCPS (Beacon). Ο Όμιλος είναι επίσημος μεταφραστής του Δελτίου στην ελληνική γλώσσα.

Για τα ΕΛΠΕ και το 2014 ήταν ένα έτος ενίσχυσης της εκπαίδευσης, μεταξύ των άλλων, και στον τομέα της ασφάλειας, με στόχο την συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας των ανθρώπων του Ομίλου, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων εκτιμώνται κάθε χρόνο από τους άμεσους προϊσταμένους τους, στα πλαίσια και της ετήσιας αξιολόγησης απόδοσης, και προγραμματίζεται η υλοποίηση δράσεων για την κάλυψη των αναγκών που διαπιστώθηκαν.

Η εκπαίδευση επεκτείνεται, εκτός των εργαζομένων, σε εργολάβους, πελάτες, οδηγούς βυτιοφόρων, πρατηριούχους, σπουδαστές και φοιτητές. Οι επισκέπτες ενημερώνονται μέσω εντύπου υλικού για τις οδηγίες ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

Ειδικά για την εκπαίδευση των εργολάβων, η εκπαίδευση βασίζεται σε εκτενή εκπαιδευτική ύλη, που διατίθεται από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στις εργολαβικές εταιρείες. Οι εκπαιδευόμενοι εξετάζονται γραπτά και μόνο στους επιτυχόντες χορηγείται κάρτα εισόδου στις εγκαταστάσεις για εργασία.
 

Πίνακας 3.9: Ανθρωποώρες εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας, ανά εγκατάσταση και φύλο

  ΒΕΑ-ΒΕΕ-ΒΕΘ ΕΚΟ & ΕΚ ΟΚΤΑ DIAXON HP CYPRUS ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 
ΕΚΟ
Αριθμός εργαζομένων 
(Άνδρες/Γυναίκες)
1.717
(1.545/172)
345
(241/104)
484
(389/95)
96
(81/15)
Ν.Α. Ν.Α.
Εργαζόμενοι που εκπαιδεύτηκαν 
(Άνδρες/Γυναίκες)
1.479
(1.329/150)
141
(122/19)
515
(443/72)
41
(40/1)
109
(81/28)
278
(221/57)
Ανθρωπο-ώρες εκπαίδευσης 
(Άνδρες/Γυναίκες)
20.552
(19.290/1.262)
1.499
(1.399/100)
1.480
(1.300/180)
157
(152/5)
745
(658/87)
1.160
(826/334)
Εργολάβοι  & τρίτοι που εκπαιδεύτηκαν
(Άνδρες/Γυναίκες)
3.661
(3.266/39)
150
(146/4)
309
(298/11)
34
(34/0)
182
(167/15)
235
(159/76)
Ανθρωπο-ώρες εκπαίδευσης εργολάβων 
και τρίτων (Άνδρες/Γυναίκες)
13.371
(12.595/776)
2.013
(1.993/20)
225
(216/9)
58
(58/0)
1.529
(1.325/204)
539
(352/187)

 

Ασκήσεις Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης

Με απόλυτη επιτυχία επίσης πραγματοποιούνται σε όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου συντονισμένες Ασκήσεις Πυρασφάλειας, με συγκεκριμένα ακραία σενάρια και σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και τις εμπλεκόμενες Αρχές.

Ενδεικτικά σενάρια:

  • Αντιμετώπιση περιστατικού φωτιάς στο δακτύλιο οροφής δεξαμενής βενζίνης με διάσωση ατόμου- Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης
  • Αντιμετώπιση ρύπανσης από εκτεταμένη διαρροή κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης πλοίου μεταφοράς LPG - Λιμενικές εγκαταστάσεις Ελευσίνας.
  • Ασκήσεις εκκένωσης κτιρίων και εγκαταστάσεων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης