ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ AΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προγραμματισμένες επιθεωρήσεις ασφάλειας από εσωτερικούς και ανεξάρτητους εξωτερικούς επιθεωρητές διεξάγονται σε πολλά επίπεδα. Ανάλογα με τα ευρήματα προγραμματίζονται και υλοποιούνται ενέργειες περαιτέρω βελτίωσης της ασφάλειας.

Περιοδικές επιθεωρήσεις διεξάγονται από:

  • Τη ΔΥΑΠBAΟ, με στόχο τη μετάδοση της εμπειρίας, της γνώσης και της εφαρμογής καλών πρακτικών ασφάλειας μεταξύ διυλιστηρίων και θυγατρικών εταιρειών.Το 2014, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των εκκρεμοτήτων προηγούμενων επιθεωρήσεων σε όλες τις θυγατρικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.Πραγματοποιήθηκαν επίσης, νέες επιθεωρήσεις ασφάλειας εστιασμένες όπως κάθε φορά στην ασφάλεια διεργασιών (process safety) σε διυλιστήρια και θυγατρικές εταιρίες εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και έκτακτες  επιθεωρήσεις ασφάλειας σε πρατήρια ΚΑΛΥΨΩ για την προετοιμασία του προγράμματος «Μαζί με τον πελάτη».
  • Τα Διευθυντικά Στελέχη και Mηχανικούς των διαφόρων μονάδων μιας εγκατάστασης, με άμεσο στόχο τον εντοπισμό και τη διόρθωση ανασφαλών συμπεριφορών και έμμεσα την έμπρακτη συμμετοχή των στελεχών στη βελτίωση της ασφάλειας. Πρακτικά γίνεται μία επίσκεψη ασφαλείας την εβδομάδα σε κάθε μονάδα παραγωγής.
  • Τις Διευθύνσεις Υγείας και Ασφάλειας κάθε εγκατάστασης.
  • Ειδικές επιτροπές των εγκαταστάσεων.
  • Ανεξάρτητους, διεθνώς αναγνωρισμένους και έμπειρους επιθεωρητές (third party), μετά από πρόσκληση της εταιρείας ή από πραγματογνώμονες των εταιρειών που παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
  • Από τις αρμόδιες Αρχές για την προστασία από Μεγάλα Ατυχήματα (Επιθεωρήσεις SEVESO).
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης