ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κάθε βιομηχανική εγκατάσταση του Ομίλου θέτει ετήσιους μετρήσιμους στόχους για τη βελτίωση της επίδοσής της, στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας. Απολογισμός έναντι των στόχων γίνεται σε μηνιαία και ετήσια βάση και παρουσιάζεται σχετική έκθεση στη Διοίκηση.

Από το 2012 τίθενται, μεταξύ των άλλων στόχων και ατομικοί στόχοι ασφάλειας σε όλα τα ανώτερα και μεσαία στελέχη των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετέχουν στην ετήσια έρευνα και στη συγκριτική αξιολόγηση για τα ατυχήματα που διεξάγει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός CONCAWE και συνεργάζονται με αυτόν, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις για τη θέσπιση και πρόσθετων δεικτών μέτρησης της επίδοσης στην ασφάλεια.

Συνολικά, εντός του 2014, επί συνόλου 7.900.000 ανθρωποωρών σημειώθηκαν 22 ατυχήματα απουσίας από την εργασία σε προσωπικό και εργολάβους, που απασχολήθηκαν είτε στα διυλιστήρια και χημικά των ΕΛΠΕ είτε στις εταιρείες εμπορίας ΕΚΟ/ΕΚ.


Πίνακας 3.3: Ατυχήματα Ομίλου με βάση τους ορισμούς του CONCAWE


1. Στα ατυχήματα ιατρικής περίθαλψης δεν περιλαμβάνονται τα ατυχήματα πρώτων βοηθειών.
2. Προσμετρούνται οι απουσίες λόγω ανικανότητας κάθε είδους (από ασθένεια, ατύχημα).
* Αναλυτικότερα στοιχεία ανά περιοχή και φύλο παρουσιάζονται στην Ενότητα "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ" στο δείκτη G4-LA6.

 

Τα Διαγράμματα 3.4-3.6 παρουσιάζουν την εξέλιξη των σημαντικότερων δεικτών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους του CONCAWE για την τελευταία 5ετία.

Το 54% των ατυχημάτων απουσίας του προσωπικού ήταν παραπατήματα, γλιστρήματα και πτώσεις στο ίδιο επίπεδο.

Η μείωση των δεικτών ασφάλειας το 2014 σε σχέση με το 2013 ήταν αρκετά εμφανής και ακολούθησε την εξής τάση: AIF κατά 19,5%, LWIF κατά 22%, LWIS κατά 38% και PSER κατά 48%.

 

Διάγραμμα 3.4: Δείκτης συχνότητας συνολικών ατυχημάτων AIF

 

Διάγραμμα 3.5: Δείκτης συχνότητας ατυχημάτων απουσίας LWIF

 

Διάγραμμα 3.6: Δείκτης σοβαρότητας ατυχημάτων απουσίας LWIS

 

Τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία του 2014 εκδίδονται κατά κανόνα το Σεπτέμβριο του επόμενου έτους και δεν είναι διαθέσιμα μέχρι την έκδοση αυτού του Απολογισμού.

Στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων για τη θέσπιση ειδικών δεικτών ασφάλειας διεργασιών, τα ΕΛΠΕ υιοθέτησαν, από τους πρώτους σε παγκόσμιο επίπεδο, την παρακολούθηση των νέων δεικτών ασφάλειας διεργασιών, σύμφωνα με τις οδηγίες του CONCAWE και σε πλήρη ευθυγράμμιση με το API RP 754, 2010 (Recommended Practice 754 "Process Safety Performance Indicators for the Refining and Petrochemical Industries"). Τα στοιχεία του 2014 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:


Πίνακας 3.7: Συμβάντα ασφάλειας διεργασιών με βάση τους ορισμούς του CONCAWE

 Εγκατάσταση

ΕΛΠΕ 
(ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ) 

ΕΚΟ & ΕΚ ΟΚΤΑ
 Συμβάντα Ασφάλειας Διεργασιών (PSE) 0 1
 Συνολικός Δείκτης PSER    0,76 0 1,15  

 

Στο Διάγραμμα 3.8 παρουσιάζεται η εξέλιξη του συνολικού δείκτη ασφάλειας διεργασιών PSER (Process Safety Event Rate), που αντιστοιχεί στο σύνολο των ατυχημάτων ασφάλειας διεργασιών ανά ένα εκατομμύριο ανθρωποώρες, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του CONCAWE. Όπως φαίνεται, ο δείκτης του Ομίλου κυμαίνεται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Για τη μείωση των δεικτών αυτών, τίθεται σε όλες τις εγκαταστάσεις ετήσιος στόχος ελαχιστοποίησης των συμβάντων ασφάλειας διεργασιών, με τελικό στόχο το μηδενισμό τους.


Διάγραμμα 3.8: Δείκτης συχνότητας όλων των συμβάντων ασφάλειας διεργασιών PSER

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης