ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επενδύσεις σε Θέματα Ασφάλειας

Το 2014 επενδύθηκαν, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, περισσότερα από €10 εκ. για βελτιώσεις ασφάλειας. Σε αυτές τις πάγιες επενδύσεις δεν περιλαμβάνονται η προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας, η προμήθεια και συντήρηση οργάνων και εξοπλισμού ασφάλειας, η προμήθεια πυροσβεστικών υλικών και άλλων αναλώσιμων.Το ύψος των επενδύσεων σε θέματα ασφάλειας που υλοποιήθηκαν το 2014, καθώς και το εγκεκριμένο πρόγραμμα επενδύσεων για την περίοδο 2015-2019, φαίνονται στους παρακάτω πίνακες.


Πίνακας 3.1: Επενδύσεις του Ομίλου σε θέματα Ασφάλειας

 Εγκατάσταση

  ΥΨΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
(σε εκατ. €)

 ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ 9,87 
 ΕΚΟ και ΕΚ 1,39 
 DIAXON 0,1  

 
Πίνακας 3.2: Εγκεκριμένο πρόγραμμα επενδύσεων 2015-2019 σε θέματα Ασφάλειας

 Εγκατάσταση 

ΥΨΟΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
(σε εκατ. €)

 ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ 16,27 
 ΕΚΟ και ΕΚ  7,59 
 DIAXON 0,04 

 

Διακρίσεις του Ομίλου στην Ασφάλεια

Για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στην πρόληψη των ατυχημάτων και την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, συνεχίστηκε η εφαρμογή της Πολιτικής Επιβράβευσης Επιδόσεων Ασφάλειας ομάδων εργαζομένων, όταν επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στόχοι, με βάση τις ώρες εργασίας χωρίς ατύχημα απουσίας.

Το 2014 συμπληρώθηκαν οι στόχοι:

  • 1.500.000 ώρες χωρίς ατύχημα απουσίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης
  • 1.000.000 ώρες χωρίς ατύχημα απουσίας στις Κεντρικές Υπηρεσίες
  • 500.000 ώρες χωρίς ατύχημα απουσίας στη θυγατρική εταιρία DIAXON

Επίσης, ο Όμιλος ΕΛΠΕ βραβεύτηκε το 2014 με 3 χρυσά βραβεία στο διαγωνισμό BOUSSIAS Health & Safety Awards στους τομείς εκπαίδευσης, επιβράβευσης και συνολικής απόδοσης στην Ασφάλεια.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης