ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στοχεύουν στη μείωση κατανάλωσης της ενέργειας, του νερού και των πρώτων υλών και επενδύουν στην ανακύκλωση των υλικών και πρώτων υλών.

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας του Ομίλου, όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4.11, φαίνεται ελαφρώς αυξημένη, κυρίως λόγω της πλήρους λειτουργίας του διυλιστηρίου της Ελευσίνας.
 

Διάγραμμα 4.11: Συνολική κατανάλωση ενέργειας Ομίλου 2013-2014

 

Παρόλη την αύξηση της ολικής κατανάλωσης ενέργειας, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έχει μειωθεί από το 2013, καθώς και οι εκπομπές CO2 που προέρχονται από αυτή. Σημαντικό ρόλο παίζει η ιδιοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, η οποία αποτέλεσε το 37% της συνολικής καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (Διάγραμμα 4.12).


Διάγραμμα 4.12: Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά τρόπο παραγωγής

 

Επιπροσθέτως, μείωση 11% παρουσιάζεται στην κατανάλωση νερού και ιδιαίτερα υψηλή αύξηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησής του (Διάγραμμα 4.13) από 4% σε 17%. Στο Διάγραμμα 4.14 παρουσιάζονται οι διαφορετικές πηγές προέλευσης του νερού που καταναλώθηκε.


Διάγραμμα 4.13: Κατανάλωση & Ανακύκλωση - Επαναχρησιμοποίηση νερού 2013-2014

 

Διάγραμμα 4.14: Συνολική απόληψη ύδατος Ομίλου ανά πηγή προέλευσης

 

Στον Πίνακα 4.15 παρουσιάζεται η ποσότητα των ανακτηθέντων (ανακυκλωμένων) υλικών για κάθε ένα από τα τρία διυλιστήρια.


Πίνακας 4.15: Ανακτώμενη πρώτη ύλη

 Εγκατάσταση Ποσοστό ανάκτησης Ποσότητα (τόνοι)
 Διυλιστήριο Ασπροπύργου 0,00% 0
 Διυλιστήριο Ελευσίνας 1,14% 58.544
 Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης 0,80% 27.046


Από το 2005, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα γραφεία τους, με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων, ανακυκλώνουν χαρτί, πλαστικό, μικρές μπαταρίες, συσσωρευτές, λαμπτήρες φθορισμού, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και αλουμίνιο.

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης