ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, ο Όμιλος δεσμεύεται να προμηθεύει προϊόντα και υπηρεσίες απολύτως σύμφωνες ή/και καλύτερες από τις συμφωνημένες προδιαγραφές, να παρέχει πλήρη τεχνικά στοιχεία για την ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών προς κάθε ενδιαφερόμενο και να προσφέρει στους πελάτες, τους συνεργάτες και τα στελέχη του, τη δυνατότητα να αξιολογήσουν και να συμβάλουν στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Προκειμένου η Πολιτική Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος και οι συνεπαγόμενοι από αυτή στόχοι να υλοποιούνται, ο Όμιλος σχεδίασε και εφαρμόζει Διαχειριστικά Συστήματα Ποιότητας, τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των αντίστοιχων διεθνών προτύπων.
 

Πίνακας 4.16: Πιστοποιήσεις εγκαταστάσεων, αποθηκευτικών χώρων και πρατηρίων του Ομίλου, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα                        

  Είδος πιστοποίησης και πρώτο έτος πιστοποίησης
 
Εγκατάσταση ISO 9001   ISO 14001         OHSAS 18001       ISO 17025 **     ΕΛΟΤ 1429    
ΒΕΑ 2013 2011 2011 2004  
ΒΕΕ 2013 2011 2010 2009  
ΒΕΘ 2000 2013 2010 2009  
Εργοστάσιο Πολυπροπυλενίου 2003 2013 2010    
DIAXON 2004        
Αποθηκευτικοί χώροι υγρών
καυσίμων της ΕΚ σε Ασπρόπυργο,
Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα & Ηράκλειο
  2001      
Εργοστάσιο Λιπαντικών ΕΚΟ 1997 2003 2003    
Αποθηκευτικοί χώροι υγρών
καυσίμων και χημικών ΕΚΟ
Σκαραμαγκά και οι αποθηκευτικοί
χώροι υγρών καυσίμων Ελευσίνας
  2003 2003    
Σταθμοί ανεφοδιασμού αεροπορικών
καυσίμων ΕΚΟ σε 18 αεροδρόμια
2001 2003 2003    
Πρατήρια ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ 
(ΣΕΑ Ασπροπύργου)
2011        
Κεντρικά Γραφεία Ομίλου
(ξεχωριστή πιστοποίηση δραστη-
ριότητας Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων)
  2013 2013    
ΑΣΠΡΟΦΟΣ 1999 2013 2013   2011
HP CYPRUS 2005 2005 2005    
OKTA 2014* 2014* 2014* 2006  

* Σε διαδικασία πιστοποίησης

**Αφορά στα εργαστήρια των διυλιστηρίων

 

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ

Η υιοθέτηση και εφαρμογή διεθνών προτύπων, κωδίκων και βέλτιστων πρακτικών συνιστά μια δυναμική προσέγγιση για τη μελέτη των εν δυνάμει κινδύνων. Αυτά τα πρότυπα, κώδικες και πρακτικές, που είναι πλήρως εναρμονισμένα  με τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου,  έχουμε δεσμευτεί να τα  εφαρμόζουμε, να τα διαχέουμε και να τα ενσωματώνουμε σε όλες τις λειτουργίες και πολιτικές μας.

Αυτά τα πρότυπα και κώδικες, ενδεικτικά, περιλαμβάνουν:

  • Πρωτοβουλία Global Reporting Initiative (δείκτες GRI - G4), καθώς και το ειδικό συμπλήρωμα για τον κλάδο του πετρελαίου και φυσικού αερίου (Oil & Gas  Sector Supplement).
  • Αρχές & Κριτήρια του  Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UNGC).
  • Διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001.
  • Σχήμα Eco Management & Audit Scheme (EMAS).
  • Διεθνής σύμβαση MARPOL.
  • Οδηγία ISGOTT.
  • Πρότυπα ISM.
  • Κανονισμοί της Ε.Ε. (όπως REACH),  Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (BATs).
  • Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας και  Κώδικας Δεοντολογίας.

Διεξάγονται προγραμματισμένες επιθεωρήσεις (1ου, 2ου & 3ου μέρους) και παρέχονται πιστοποιήσεις, ώστε να διασφαλιστεί η συμφωνία με τα παραπάνω πρότυπα/κώδικες και να ελαχιστοποιηθούν οι εν δυνάμει κίνδυνοι.

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης