ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ο βασικός στόχος των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ παραμένει η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων σε τομείς όπως ο περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων κατά την παραγωγική διαδικασία καθώς και η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Με την ολοκλήρωση το 2013 της σημαντικής επένδυσης αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του διυλιστηρίου Ελευσίνας (είχε προηγηθεί αυτή του διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης το έτος 2011), τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θέτουν ως βάση αναφοράς το έτος 2014 για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά οι μακροχρόνιοι περιβαλλοντικοί στόχοι σε βασικούς τομείς προτεραιότητας για τον Όμιλο και τα διυλιστήρια (ως κύρια παραγωγική δραστηριότητα):

  • Μείωση του δείκτη tn εκπομπών CO2/ tn τροφοδοσίας αργού πετρελαίου (crude oil) κατά 5% τα επόμενα 5 έτη  

  • Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου κατά 250.000 τόνους CO2 μέσω επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ (κατ’ ελάχιστον 100MW ηλεκτροπαραγωγής) τα επόμενα 10 έτη

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης