ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο Όμιλος ακολουθεί μια στρατηγική περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του όσο και συνέχισης των ήδη υπαρχόντων με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ είναι εγκατεστημένες σε θεσμοθετημένες περιοχές για βιομηχανική δραστηριότητα, μακριά από προστατευόμενες περιοχές.

Στο παρελθόν έχουν αναπτυχθεί δράσεις προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, ως προτεραιότητα και βασικό πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα προγράμματα ανάδειξης και παρακολούθησης του οικοσυστήματος της Λίμνης Κουμουνδούρου και το πρόγραμμα υιοθεσίας και αναδάσωσης του λόφου Γκίκα στον Ασπρόπυργο.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις όσον αφορά στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, ενώ παράλληλα είναι στη διάθεση της πολιτείας για συνεργασία προς την κατεύθυνση αυτή. Η παρακολούθηση των νέων ευρωπαϊκών τάσεων όσο και η ενσωμάτωση διεθνών αναγνωρισμένων εργαλείων εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει σημαντικά στην υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών διατήρησης και διαχείρισης της βιοποικιλότητας.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης