ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι πολιτικές για την ενέργεια και για την κλιματική αλλαγή αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τον Όμιλο των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ και ιδιαίτερα για τη διύλιση πετρελαίου, ως ενός από τους βασικούς παραγωγικούς τομείς δραστηριοποίησης. Με την συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης ενέργειας, ο κλάδος της διύλισης έχει ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας. Παράλληλα, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου χρειάζεται να μειωθούν αναλόγως σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κλιματική αλλαγή. Επιπλέον η Ελλάδα, ως χώρα με μεγάλο παράκτιο μέτωπο, χρειάζεται να ξεκινήσει σταδιακά το στρατηγικό σχεδιασμό προσαρμογής (adaptation) και αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Ο Όμιλος συμβάλλει θετικά στις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέσω της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας στην παραγωγική διαδικασία και των επενδύσεων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σε όλα τα διυλιστήρια του Ομίλου λειτουργούν μονάδες συμπαραγωγής, οι οποίες συνεισφέρουν στην αποφυγή σημαντικού ποσοστού εκπομπών CO2 (Διάγραμμα 4.2), οι οποίες θα εκπέμπονταν αν η ιδιοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια προερχόταν από πάροχο με διαφορετικό μίγμα καύσιμης ύλης (όπως η ΔΕΗ).

Διάγραμμα 4.2: Συμβολή της ιδιοπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στα εγχώρια διυλιστήρια του Ομίλου και εκπομπές CO2, που αποφεύχθηκαν λόγω τις ιδιοπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνάρτηση με αυτές της συνολικής κατανάλωσης.

 

Όσον αφορά την παρακολούθηση και αναφορά των εκπομπών, ο Όμιλος παρακολουθεί συστηματικά όχι μόνο τις άμεσες εκπομπές CO2 (Scope 1) αλλά και τις έμμεσες (Scope 2 και 3) στο μεγαλύτερο ποσοστό των δραστηριοτήτων του.

Ενδεικτικά αναφέρεται η εκτίμηση των εκπομπών CO2 από τις μεταφορές πρώτων υλών και προϊόντων με πλοία και η εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος (έργο carbon footprint) από το σύνολο των δραστηριοτήτων στα κτίρια γραφείων του Ομίλου (κεντρικές υπηρεσίες και διυλιστήρια Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης – πιστοποίηση My Climate).

Τα διυλιστήρια του Ομίλου συμμετέχουνεξαρχής στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS), ενώ από το 2013 ακολουθούν όλες τις διαδικασίες παρακολούθησης, υπολογισμού και επαλήθευσης των εκπομπών, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της τρίτης φάσης του EU ETS 2013-2020. Υπενθυμίζεται ότι στην τρίτη φάση του EU ETS, το κόστος συμμόρφωσης έχει αυξηθεί σημαντικά, λόγω της κατανομής μικρότερου αριθμού δικαιωμάτων, σε σχέση με τις πραγματικές εκπομπές.

Σημειώνεται ότι το μέλλον του EU ETS θα εξαρτηθεί άμεσα από τις σχεδιαζόμενες δράσεις αναμόρφωσής του, καθώς επίσης και από τις γενικότερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις και συμμετέχουν στη σχετική διαβούλευση, έτσι ώστε να προστατευτεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής διύλισης.

Στο Διάγραμμα 4.3 παρατίθενται οι επαληθευμένες εκπομπές CO2 των τριών εγχώριων διυλιστηρίων του Ομίλου για τα έτη 2013-2014, καθώς και τα δικαιώματα εκπομπών για το 2014.

Διάγραμμα 4.3: Επαληθευμένες εκπομπές CO2 στα τρία διυλιστήρια του Ομίλου για το 2013-2014

 

Βιοκαύσιμα

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διερευνούν, χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση από την ελληνική πολιτεία, τη χρησιμοποίηση της βιοαιθανόλης ως συστατικό της βενζίνης, μέσω σχετικού ερευνητικού προγράμματος με το Εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ και εξετάζουν τη δοκιμαστική εισαγωγή της βιοαιθανόλης ως πρώτης ύλης για την παραγωγή βιο-ΕΤΒΕ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως συστατικό των βενζινών. Η βιοαιθανόλη μπορεί να αναμιχθεί απευθείας, ή ως συστατικό, με τη βενζίνη και να χρησιμοποιηθεί σε συμβατικά βενζινοκίνητα οχήματα.

Τα βιοκαύσιμα αποτελούν τα μόνα άμεσα υποκατάστατα των ορυκτών καυσίμων, που διατίθενται σήμερα σε μεγάλη κλίμακα για καύσιμα μεταφορών, ενώ η χρήση τους συμβάλλει σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές, χωρίς να απαιτούνται σημαντικές μετατροπές στα οχήματα και στα δίκτυα διανομής. Το βιοντίζελ, καύσιμο παρόμοιων ιδιοτήτων με το ντίζελ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα περισσότερα συμβατικά ντιζελοκίνητα οχήματα σε ανάμειξη με το συμβατικό ντίζελ.

Πίνακας 4.4: Βιοντίζελ που παραλήφθηκε και χρησιμοποιήθηκε στο ντίζελ κίνησης

 Έτος Βιο-ντίζελ (m3) % κ.ο. στο ντίζελ κίνησης
 2006   46.580 2,01
 2007   79.010 3,65
 2008   62.788 3,04
 2009   68.961 3,84
 2010 108.063 6,39
 2011   78.623 6,37
 2012 100.993 6,49
 2013 101.269 6,73
 2014 112.891 7,00

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), λειτουργούν ήδη φωτοβολταϊκοί σταθμοί σε ακίνητα του Ομίλου, συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,4 MW και ένα αιολικό πάρκο ισχύος 7 MW στην Πύλο του Ν. Μεσσηνίας. Σε διάφορα στάδια ανάπτυξης βρίσκονται άλλα 3 φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ονομαστικής ισχύος 11 MW καθώς και 5 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από καύση βιομάζας (προερχόμενης από υπολειμματική γεωργία) συνολικής ισχύος 25 MW.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την ΛΑΡΚΟ, αναπτύσσεται ένα χαρτοφυλάκιο 148 MW φωτοβολταϊκών, καθώς και  αιολικά και υβριδικά έργα.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης