ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Ο Όμιλος, μέσω των θυγατρικών εταιρειών του, δραστηριοποιείται στις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της π.Γ.Δ.Μ. Παράλληλα, εξαγωγές πραγματοποιούνται σε όλες τις σημαντικές αγορές της ΝΑ Ευρώπης.

Ο Όμιλος καλύπτει τις ανάγκες όλων των εγχώριων πελατών (βιομηχανία, μεταφορές, μετακίνηση, ναυτιλία, αεροπλοΐα, κλπ) και δραστηριοποιείται στη λιανική και στη χονδρική πώληση, στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Εκτός από καύσιμα και λιπαντικά, μέσω του δικτύου των πρατηρίων, παρέχεται και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.

Πίνακας 5.1: Ποσοστό πωλήσεων ανά προϊόν σε κάθε εταιρεία του Ομίλου

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΚΟ    ΕΚ   ΕΚΟ
SERBIA
OKTA EKO
BULGARIA
HP
CYPRUS
JUGOPETROL
Βενζίνη 95 οκτανίων 17,52% 42,99% 19% 11,20% 10,8% 32,2% 14,7%
Βενζίνη 98 οκτανίων     5% 1,9%   2,1% 3,1%
Βενζίνη 100 οκτανίων 0,83% 1,94%          
Πετρέλαιο κίνησης 26,21% 36,86% 53% 56,8% 0,9% 26,6% 61,45%
Πετρέλαιο θέρμανσης 6,40% 14,41%   4,0% 61,4% 8,8% 3,6%
Πετρέλαιο ναυτιλίας 4,50%       1,4% 15,7% 1,7%
Λιπαντικά 0,69% 0,02% 0,1%     0,2% 0,05%
Κηροζίνη 0,10%         0,9%  
Μαζούτ (fuel oil) 22,67% 1,09%   14,3%   3,8%  
Άσφαλτος 1,29% 0,81%     5,6%    
LPG 2,82% 1,89% 23% 4,3% 16,2% 5,3% 2,0%
CNG         1,4%    
Jet A1 16,95%     6,0% 2,3% 4,4% 13,40%
Other (Crude Oil, White Spirit)       1,4%      

 

Στην Ελλάδα, το δίκτυο πρατηρίων της ΕΚΟ ανέρχεται σε 900 πρατήρια σε σύνολο αγοράς περίπου 6.000, ενώ η Ελληνικά Καύσιμα λειτουργεί άλλα 816 πρατήρια με το σήμα της BP. Το 2014, ο Όμιλος αύξησε σημαντικά τον αριθμό των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων, από 90 σε 139, ενώ παράλληλα υλοποιήθηκαν συνέργειες μεταξύ των δύο δικτύων εμπορίας ΕΚΟ-Ελληνικά Καύσιμα για την επίτευξη αποτελεσματικής και ασφαλούς διακίνησης των προϊόντων με ανταγωνιστικό κόστος, την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου των πελατών, αλλά και τη μείωση του κόστους των υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Για το 2015, στόχος είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς των εμπορικών εταιρειών του Ομίλου με παράλληλη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και της ρευστότητας τους. Κύριοι άξονες της στοχευόμενης βελτίωσης ανταγωνιστικότητας είναι η βελτιστοποίηση των λειτουργιών και η περαιτέρω αύξηση της προσφερόμενης αξίας στον καταναλωτή με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.

Στον Πίνακα 5.1 παρουσιάζεται η «σύνθεση προϊόντων», το 2014, στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά, όπου δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές του Ομίλου:

  • HELLENIC PETROLEUM CYPRUS: εταιρεία εμπορίας καυσίμων που προμηθεύει την Κυπριακή αγορά (καταναλωτές και επιχειρήσεις) με προϊόντα της ΕΚΟ (καύσιμα και λιπαντικά) και διαθέτει δίκτυο 83 πρατηρίων. Περίπου 61% του όγκου πωλήσεων αφορά στη λιανική εμπορία.
  • EKO SERBIA: το δίκτυο πρατηρίων της περιλαμβάνει 53 πρατήρια καυσίμων (51 τύπου COMO και 2 τύπου DODO), που καλύπτουν το 8% των τοπικών αναγκών και συνιστούν το 4% της εγχώριας αγοράς, με βάση τους αριθμούς πρατηρίων. Ο όγκος πωλήσεων κατανέμεται μεταξύ χονδρικής 10% και λιανικής 90%.
  • OKTA: καλύπτει περίπου το 50% της τοπικής αγοράς καυσίμων στην πΓΔΜ. Επιπλέον, λόγω της σημαντικής αποθηκευτικής δυνατότητάς της λειτουργεί ως μηχανισμός ασφαλείας για την απρόσκοπτη προμήθεια καυσίμων στις αγορές όπου δραστηριοποιείται (αγορές Κοσσόβου, Σερβίας και Αλβανίας). Παράλληλα, είναι σημαντικός εξαγωγέας και σημαντικός εργοδότης εργασιών μεταφορών, logistics και τεχνικών. Μέσω του δικτύου 27 πρατηρίων που διαθέτει καλύπτει το 9% της τοπικής λιανικής αγοράς, σε αριθμό πρατηρίων καυσίμων, ενώ έχει μερίδιο αγοράς της τάξεως του 10% ως προς τον όγκο πωλήσεων στη λιανική εμπορία.
  • EKO BULGARIA: τα πρατήρια της καλύπτουν γεωγραφικώς το 90% της χώρας στη λιανική αγορά ενώ η εταιρεία αντίστοιχα το 100% της χώρας στην χονδρική. Το μερίδιο αγοράς στη λιανική είναι 9% (83 πρατήρια καυσίμων, που υποστηρίζονται από 2 ιδιόκτητες εγκαταστάσεις LPG και 1 ενοικιαζόμενη για ελαφρά καύσιμα, καθώς και 27 εκμισθωμένα πλυντήρια αυτοκινήτων).
  • JUGOPETROL: κατέχει το 55% του  μεριδίου αγοράς και το 41% ως προς τον αριθμό των πρατηρίων στο Μαυροβούνιο. Διαθέτει ένα δίκτυο 38 πρατηρίων, 3 σταθμών εξυπηρέτησης Yacht, 1 εγκατάσταση για ελαφρά καύσιμα στο Bar καθώς και 2 εγκαταστάσεις με αεροπορικά καύσιμα στο Tivat και την Podgorica.

H DIAXON δραστηριοποιείται, κατά κύριο λόγο, στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης φιλμ πολυπροπυλενίου με τη μέθοδο του «διαξονικού τανυσμού» (BOPP FILM). Το παραγόμενο προϊόν εξάγεται  κατά 39% (Διάγραμμα 5.2).
 

Διάγραμμα 5.2: Πωλήσεις DIAXON ανά κατηγορία φιλμ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης