ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

Από το 2007, αξιοποιούμε το GRI και το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UNGC), ως πλαίσιο για τη σύνταξη του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014 αφενός προβάλει τη δέσμευσή μας προς το GRI & το UNGC και αφετέρου καλύπτει τις απαιτήσεις της "Εκθεσης  CoP", αποτυπώνοντας τις επιδόσεις μας σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).

Οι δείκτες Global Reporting Initiative (GRI-G4) παρουσιάζονται αναλυτικά εδώ.

Τα κριτήρια του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC), Έκθεση CoP, παρουσιάζονται αναλυτικά εδώ.

Αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με τα οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα του Ομίλου, μπορείτε να βρείτε στον Ετήσιο Απολογισμό 2014 και στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2014.


 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης