ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η στρατηγική των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ στον τομέα του περιβάλλοντος εστιάζει στην πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μέτρα, πρακτικές και τεχνολογίες σε ολόκληρο τον κύκλο προϊόντος, από το σχεδιασμό του παραγωγικού σχήματος και την πιθανή εφαρμογή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέχρι την τελική κατανάλωση.

Βελτιώνοντας συνεχώς την παραγωγική διαδικασία και το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, ερχόμαστε συνεχώς πιο κοντά στον κεντρικό στόχο για:

  • αύξηση της αποδοτικότητας στη χρήση φυσικών πόρων – ενέργειας καθώς και
  • μείωση των αέριων εκπομπών, υγρών και στερεών αποβλήτων.

Η συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στον τεχνολογικό τομέα, στην περιβαλλοντική νομοθεσία καθώς και η ενεργός συμμετοχή στις σχετικές διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης, συνεισφέρουν σημαντικά στην υλοποίηση της στρατηγικής των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ για βιώσιμη ανάπτυξη, παράλληλα με στοχευμένες περιβαλλοντικές επενδύσεις και εκτεταμένα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την επίτευξη αξιοσημείωτων επιδόσεων, σε τομείς όπως η μείωση των αέριων εκπομπών, η διαχείριση του νερού και αποβλήτων, η ενεργειακή αποδοτικότητα και ο περιορισμός του ανθρακικού αποτυπώματος.

Η ολοκλήρωση τα προηγούμενα έτη των δυο μεγάλων έργων εκσυγχρονισμού – αναβάθμισης των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης, ύψους €1,7 δις, με σημαντική περιβαλλοντική βελτίωση του αποτυπώματος των διυλιστηρίων και της ποιότητας ατμόσφαιρας των περιοχών, αποτελεί την ευνοϊκότερη συνθήκη και αφετηρία για την εναρμόνιση  με τα νέα επίπεδα εκπομπών, που έχουν αποφασισθεί πρόσφατα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τα διυλιστήρια.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης