ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στοχεύουν τόσο στη μείωση των αέριων εκπομπών όσο και των παραγόμενων αποβλήτων, μέσω συγκεκριμένων δράσεων, όπως η μεγιστοποίηση της χρήσης αέριων καυσίμων, η χρήση καθαρότερων καυσίμων και η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στην παραγωγική διεργασία. Το 2014, στα τρία εγχώρια διυλιστήρια του Ομίλου, οι σημαντικότερες για τον κλάδο αέριες εκπομπές είναι μειωμένες μέχρι και 16%, όπως φαίνεται αναλυτικά στο παρακάτω διάγραμμα για τις εκπομπές διοξειδίων του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx) και πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC).
 

Διάγραμμα 4.5: Εκπομπές Διοξειδίου του Θείου (SO2), Οξειδίων του Αζώτου (NOx) και Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC)

 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι εκπομπές SO2 παρέμειναν πολύ χαμηλότερα (-57%) από το ισχύον όριο των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας (σε τονους/ έτος). Σημειώνεται ότι το προαναφερθέν όριο για τις εκπομπές θειούχων ενώσεων μειώθηκε το 2013 κατά 30% σε σχέση με το όριο που ίσχυε μέχρι το 2012.

 

Διάγραμμα 4.6: Σύγκριση εκπομπών Διοξειδίου του Θείου (SO2) 2013-2014 με το ισχύον όριο

 

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των επιλογών καθαρών καυσίμων, τo 2014 ολοκληρώθηκε η σύνδεση του διυλιστηρίου Ασπροπύργου με το ελληνικό δίκτυο φυσικού αερίου, ενώ είναι σε εξέλιξη η σύνδεση και του διυλιστηρίου Ελευσίνας.

Με την πλήρη λειτουργία του νέου διυλιστηρίου της Ελευσίνας το 2014, η βελτίωση στις εκπομπές του διυλιστηρίου ήταν σημαντική και ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της εγκεκριμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Ενδεικτικά, οι εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) μειώθηκαν > 80% έναντι 70% και των οξειδίων του αζώτου (NOx) >35% έναντι 11%, που προέβλεπε η ΜΠΕ. Επίσης, η βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας της περιοχής ήταν σημαντική, σύμφωνα και με τις μετρήσεις του περιβαλλοντικού σταθμού και αυτές του Δημοτικού σταθμού. Ειδικότερα, επιτεύχθηκαν μηδενικές συγκεντρώσεις SO2 και συγκεντρώσεις NOX κατά 78% χαμηλότερες από το όριο της νομοθεσίας και 12% χαμηλότερες από τις αρχικές εκτιμήσεις της μελέτης του ΕΜΠ για το εν λόγω έργο.

Όσο αφορά τη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων, πρωταρχικό στόχο αποτελεί η μείωση της παραγωγής τους, η ανακύκλωση όσων ρευμάτων είναι δυνατόν και στη συνέχεια η επιτόπου διαχείρισή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχουν επενδύσει σε σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, όπως οι μονάδες ολοκληρωμένης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων τριών σταδίων και η μονάδα επεξεργασίας ελαιώδους λάσπης με την τεχνική της βιοαποικοδόμησης, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης. Η τελευταία, το 2014, μετά από δράσεις βελτίωσης και ενίσχυσης της διεργασίας με την προσθήκη ειδικών μικροοργανισμών (βιοενίσχυση), κατάφερε να αυξήσει ραγδαία την αποδοτικότητά της.
 

Διάγραμμα 4.7: Υγρά απόβλητα Ομίλου ανά εγκατάσταση (2013 vs 2014)


Διάγραμμα 4.8: Στερεά απόβλητα Ομίλου ανά εγκατάσταση (2013 vs 2014)

 

Τα Διαγράμματα 4.7 και 4.8 παρουσιάζουν την σύγκριση των ποσοτήτων των παραγόμενων υγρών και στερεών αποβλήτων αντίστοιχα. Αξιοσημείωτη είναι η μείωση των στερεών αποβλήτων κατά 36%, ενώ τα υγρά απόβλητα παρουσίασαν μια μικρή αύξηση της τάξεως του 5%, κυρίως λόγω της πλήρους λειτουργίας του διυλιστηρίου Ελευσίνας.

 

Διάγραμμα 4.9: Στερεά απόβλητα Ομίλου ανά μέθοδο διάθεσης


Στο Διάγραμμα 4.9 φαίνονται αναλυτικά οι μέθοδοι διάθεσης των στερεών αποβλήτων, με πάνω από το 60% των συνολικών αποβλήτων να ανακυκλώνεται, να αξιοποιείται μέσω διαδικασιών ανάκτησης πρώτων υλών και να επαναχρησιμοποιείται.

Επίσης, η βελτίωση στις επιδόσεις όσο αφορά στην ποιότητα των  επεξεργασμένων υγρών απόβλητων συνεχίζεται αφού, ενδεικτικά, το 2014 ο μέσος όρος του δείκτη για τους υδρογονάνθρακες για τα τρία διυλιστήρια του Ομίλου ήταν 40% χαμηλότερος του θεσμοθετημένου ορίου. Ενδεικτικά, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4.10 η μείωση του δείκτη (κατά 30%) τα τελευταία 4 χρόνια.


Διάγραμμα 4.10: Δείκτης υδρογονανθράκων υγρών αποβλήτων Ομίλου 2011-2014

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης